14 -17 września 2022 - Sopot, Polska
Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


zapraszamy do udziału w 23. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

dr n. med. Monika Sawicka
dr n. med. Anna Urbaniak

 

 TEMATY GŁÓWNE

Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
Cyfrowy gabinet ortodontyczny
Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
CBCT i MRI w ortodoncji
Bioestetyka

Zjazd zaczyna się już za...
Regulamin

 

23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji 23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
   1. PTO, organizator – Polskie Towarzystwo Ortodontyczne,
   2. Zjazd –23. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
   3. Kursy - kursy przedzjazdowe i kursy pozjazdowe towarzyszące 23. Zjazdowi PTO
   4. Komitet Organizacyjny – członkowie komitetu organizacyjnego powołani przez Gdańskie Regionalne Koło PTO,
   5. Uczestnik (Zjazdu) – podmiot, który zgłosił swój udział w celu uczestniczenia w Zjeździe i wypełnił formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej: www.zjazdpto.pl
 2. Informacje organizacyjne
  1. Organizatorem 23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz kursów przed i pozjazdowych jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (NIP 7121939694, REGON 430715192, KRS: 000034259),
  2. Zjazd odbywa się w dniach 15-16 września 2022 roku w Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot,
  3. Zjazd poprzedzają dwa kursy przedzjazdowe w dniu 14 września 2022 roku i kończą trzy kursy pozjazdowe w dniu 17 września 2022 roku, ich wyłącznym organizatorem jest PTO,
 3. Zakres tematyczny Zjazdu:
  • Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
  • Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
  • Cyfrowy gabinet ortodontyczny
  • Chirurgia ortognatyczna i zabigi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
  • CBCT i MRI w ortodoncji
  • Bioestetyka
  1. Językiem wykładowym jest język polski oraz język angielski,
  2. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z języka angielskiego na język polski dla osób zainteresowanych.
  3. Zjazd posiada sponsorów. Warunki sponsoringu określone zostały w umowach sponsorskich,
  4. W czasie Zjazdu odbywać się będzie wystawa, której warunki zawarte zostały w umowach z wystawcami.
 4. Warunki uczestnictwa w Zjeździe/Kursach
  1. Warunkiem udziału w Zjeździe jest zalogowanie na stronie internetowej zjazdu: www.zjazdpto.pl (zakładka Rejestracja) i:
   1. Akceptacja regulaminu zjazdowego,
   2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego,
   3. Dokonanie opłaty zgodnej z kategorią rejestracyjną nie później niż 14 dni od dokonania rejestracji.
  2. Wysokość opłaty za udział w Zjeździe/Kursach uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika oraz kategorii uczestnika, a nie rejestracji,
  3. Z opłaty zwolnieni są Przewodniczący Kół Regionalnych PTO, Członkowie Honorowi PTO, Zarząd Główny PTO, Członkowie Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Kierownicy Katedr i Zakładów Naukowych a także wykładowcy wprowadzający (tzw. „keynote speakers”),
  4. Zwolnienie z opłaty zjazdowej nie dotyczy osób wygłaszających referaty zjazdowe oraz pracowników jednostek naukowych poza wymienionymi w pkt. 3,
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty,
  6. Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Zjeździe/Kursach wraz z materiałami zjazdowymi, przerwami kawowymi i lunchowymi,
  7. Opłaty za udział w Zjeździe/Kursach pobierane są w PLN,
  8. Organizator nie pobiera opłat gotówkowych,
  9. Opłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany w formularzu rejestracyjnym,
  10. O przyjęciu opłaty zjazdowej decyduje termin wpłaty na konto bankowe,
  11. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną,
  12. Opłaty nie mogą zostać przepisane na inną osobę.
 5. Rezygnacje
  1. W przypadku rezygnacji do dnia 15.07.2022 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%,
  2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 15.08.2022 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 300 zł,
  3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 15.08.2022 roku - brak zwrotów,
  4. Zmiany i rezygnacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
  5. Datąrezygnacji jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 6. Zgłaszanie prac naukowych na Zjazd
  1. Warunkiem wygłoszenia prezentacji jest rejestracja na zjazd i dokonanie opłaty zjazdowej*,
  2. Zgłaszanie prac następuje elektronicznie. Możliwość dodania abstraktu będzie dostępna tylko dla osób, które wcześniej dokonały rejestracji na wydarzenie. Moduł Abstrakty, będący częścią systemu rejestracji uczestników 23. Zjazdu PTO będzie dostępny w potwierdzeniu poprawnie dokonanej rejestracji, które otrzyma każdy uczestnik w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.
  3. Sesja plakatowa odbywa się w pierwszym dniu Zjazdu tj. 15.09.2022. Autorzy plakatów będą proszeni o ich przesłanie drogą mailową na adres [email protected] do 10.09.2022.
 7. Przebieg Zjazdu/Kursów
  1. Organizator Zjazdu/Kursów zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały zjazdowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Zjazdu/Kursów,
  2. Podczas Zjazdu/Kursów organizator zapewnia przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe,
  3. Treści naukowe Zjazdu/Kursów są zgodne z przedstawionym wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie organizator Zjazdu/Kursów zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy,
  4. W trakcie trwania Zjazdu/Kursów wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu,
  5. Podczas trwania Zjazdu/Kursów (w trakcie sesji naukowych) nie będą prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym,
  6. Zjazd posiada sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na treści naukowe prezentowane podczas sesji naukowych. W materiałach zjazdowych mogą znajdować się materiały reklamowe sponsorów i wystawców,
  7. Zjazdowi Towarzyszy strefa wystawców, która zlokalizowana jest w hotelu Sharaton w Sopocie, na terenie którego odbywa się Zjazd.
  8. Wstęp na Zjazd/Kursy mają wyłącznie akredytowani Uczestnicy Zjazdu/Kursów. Uczestnik staje się akredytowanym Uczestnikiem Zjazdu/Kursów po potwierdzeniu akredytacji w dniu Zjazdu/Kursu przez Organizatora oraz po odebraniu identyfikatora.
  9. Uczestnik zobowiązany jest do okazania identyfikatora na żądanie Organizatora. Brak identyfikatora stanowi podstawę do żądania przez Organizatora opuszczenia terenu Zjazdu/Kursów przez Uczestnika.
  10. Uczestnik Zjazdu/Kursów zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i ppoż, jakie obowiązują na terenie zjazdu, jak również instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli Organizatora.
 8. Warunki zaliczenia Zjazdu/Kursów do dorobku (dotyczy uczestników)
  1. Za udział w Zjeździe/Kursach lekarze otrzymują punkty edukacyjne, a ich liczba przyznawana jest przez Izbę Lekarską na podstawie szczegółowego programu naukowego,
  2. Każdy z uczestników, który był obecny na Zjeździe/Kursie, dokonał rejestracji, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych i uczestnictwie w Zjeździe/Kursie drogą mailową na podany adres podczas rejestracji po zakończeniu Zjazdu/Kursu.
 9. Cel kształcenia oraz przedmiot kształcenia Zjazdu/Kursów
  1. Celem kształcenia jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, ortodontów oraz lekarzy innych specjalności, integracja środowiska lekarzy dentystów, ortodontów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ortodoncji,
  2. Przedmiot kształcenia:
   - Stabilny staw skoroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
   - Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
   - Cyfrowy gabinet ortodontyczny
   - Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
   - CBCT i MRI w ortodoncji
   - Bioestetyka
 10. Postanowienia końcowe
  1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej www.zjazdpto.pl
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Zjazdu/Kursów pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.zjazdpto.pl 
 11. Klauzula informacyjna:
  1. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203, Sąd Rejonowy Warszawie pod numerem KRS 0000034259, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP 712 193 96 94.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Netventure Sp. z o.o. ul. Ojcowska 2, 2-918 Warszawa, NIP: 521-35-53-406, REGON: 142229497, KRS: 0000347932 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości
  4. Organizator  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
  6. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia, zgodnie z przepisami podatkowymi.
  7. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
  8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
  9. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
  10. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL
  11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu i kursów:
Sheraton Sopot Hotel
Powstańców Warszawy 10,
81-718 Sopot

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY