Zjazd zaczyna się już za...
Zarejestruj się
Regulamin

 

25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 

Regulamin 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 
I. Postanowienia ogólne
Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a. PTO, organizator – Polskie Towarzystwo Ortodontyczne,
b. Zjazd – 25. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
c. Kursy - kursy przedzjazdowe i kursy pozjazdowe towarzyszące 25. Zjazdowi PTO
d. Komitet Organizacyjny – członkowie komitetu organizacyjnego powołani przez Śląsie Regionalne Koło PTO,
e. Uczestnik (Zjazdu) – podmiot, który zgłosił swój udział w celu uczestniczenia w Zjeździe i wypełnił formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej: www.zjazdpto.pl

II. Informacje organizacyjne
Organizatorem 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz kursów przed i pozjazdowych jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 31/120 (NIP 7121939694, REGON 430715192, KRS: 000034259),
1. Zjazd i kursy odbywają się w dniach 23-26 września 2024 roku w Katowicach
2. Zjazd poprzedzają dwa kursy przedzjazdowe w dniu 23 września 2024 roku i kończą trzy kursy pozjazdowe w dniu 26 września 2024 roku, ich wyłącznym organizatorem jest PTO,
3. Zakres tematyczny Zjazdu:

4. Językiem wykładowym jest język polski oraz język angielski.
5. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z języka angielskiego na język polski dla osób zainteresowanych.
6. Zjazd posiada sponsorów. Warunki sponsoringu określone zostały w umowach sponsorskich.
7. W czasie Zjazdu odbywać się będzie wystawa, której warunki zawarte zostały w umowach z wystawcami.

III. Warunki uczestnictwa w Zjeździe/Kursach
 Warunkiem udziału w Zjeździe jest zalogowanie na stronie internetowej zjazdu: www.zjazdpto.pl (zakładka Rejestracja) i:
1. Akceptacja regulaminu zjazdowego.
2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.
3. Dokonanie opłaty zgodnej z kategorią rejestracyjną w ciągu 7 dni roboczych po dokonaniu rejestracji.
Wysokość opłaty za udział w Zjeździe/Kursach uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika oraz kategorii uczestnika, a nie rejestracji.
4. Z opłaty zwolnieni są Przewodniczący Kół Regionalnych PTO, Członkowie Honorowi PTO, Zarząd Główny PTO, Członkowie Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Kierownicy Katedr i Zakładów Naukowych a także wykładowcy wprowadzający (tzw. „keynote speakers”).
5. Zwolnienie z opłaty zjazdowej nie dotyczy osób wygłaszających referaty zjazdowe oraz pracowników jednostek naukowych poza wymienionymi w pkt. 3.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty.
7. Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Zjeździe/Kursach wraz z materiałami zjazdowymi, przerwami kawowymi i lunchowymi.
8. Opłaty za udział w Zjeździe/Kursach pobierane są w PLN.
9. Organizator nie pobiera opłat gotówkowych.
10. Opłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany w formularzu rejestracyjnym.
11. O przyjęciu opłaty zjazdowej decyduje termin wpłaty na konto bankowe.
12. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną.
13. Opłaty nie mogą zostać przepisane na inną osobę.

IV. Rezygnacje
1. W przypadku rezygnacji do dnia 15.07.2024 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%,
2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 15.08.2024 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 500 zł,
3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 15.08.2024 roku - brak zwrotów,
4. Zmiany i rezygnacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
5. Datą rezygnacji jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.

V. Zgłaszanie prac naukowych na Zjazd
1. Warunkiem wygłoszenia prezentacji jest rejestracja na zjazd i dokonanie opłaty zjazdowej*.
2. Zgłaszanie prac następuje elektronicznie. Możliwość dodania abstraktu będzie dostępna tylko dla osób, które wcześniej dokonały rejestracji na wydarzenie. Moduł Abstrakty, będący częścią systemu rejestracji uczestników 25. Zjazdu PTO będzie dostępny w potwierdzeniu poprawnie dokonanej rejestracji, które otrzyma każdy uczestnik w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.
3. Sesja plakatowa odbywa się w pierwszym dniu Zjazdu tj. 24.09.2024. Autorzy plakatów będą proszeni o ich przesłanie drogą mailową na adres [email protected] do 07.09.2024.

VI. Przebieg Zjazdu/Kursów
1. Organizator Zjazdu/Kursów zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały zjazdowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Zjazdu/Kursów.
2. Podczas Zjazdu/Kursów organizator zapewnia przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe.
3. Treści naukowe Zjazdu/Kursów są zgodne z przedstawionym wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie organizator Zjazdu/Kursów zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.
4. W trakcie trwania Zjazdu/Kursów wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.
5. Podczas trwania Zjazdu/Kursów (w trakcie sesji naukowych) będą prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym.
6. Zjazd posiada sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na treści naukowe prezentowane podczas sesji naukowych. W materiałach zjazdowych mogą znajdować się materiały reklamowe sponsorów i wystawców.
7. Zjazdowi towarzyszy strefa wystawców.
8. Wstęp na Zjazd/Kursy mają wyłącznie akredytowani Uczestnicy Zjazdu/Kursów. Uczestnik staje się akredytowanym Uczestnikiem Zjazdu/Kursów po potwierdzeniu akredytacji w dniu Zjazdu/Kursu przez Organizatora oraz po odebraniu identyfikatora.
9. Uczestnik zobowiązany jest do okazania identyfikatora na żądanie Organizatora. Brak identyfikatora stanowi podstawę do żądania przez Organizatora opuszczenia terenu Zjazdu/Kursów przez Uczestnika.
10. Uczestnik Zjazdu/Kursów zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i ppoż, jakie obowiązują na terenie zjazdu, jak również instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli Organizatora.
11. Zjazd/Kursy będą rejestrowane (foto/video). Uczestnictwo w nich jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wizerunku uczestników w materiałach związanych z jej przebiegiem (media społecznościowe, strona zjazdowa).

VII. Warunki zaliczenia Zjazdu/Kursów do dorobku (dotyczy uczestników)
1. Za udział w Zjeździe/Kursach lekarze otrzymują punkty edukacyjne, a ich liczba przyznawana jest przez Izbę Lekarską na podstawie szczegółowego programu naukowego.
2. Każdy z uczestników, który był obecny na Zjeździe/Kursie, dokonał rejestracji, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych i uczestnictwie w Zjeździe/Kursie drogą mailową na podany adres podczas rejestracji po zakończeniu Zjazdu/Kursu.

VIII. Cel kształcenia oraz przedmiot kształcenia Zjazdu/Kursów
1. Celem kształcenia jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, ortodontów oraz lekarzy innych specjalności, integracja środowiska lekarzy dentystów, ortodontów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ortodoncji.
2. Przedmiot kształcenia:

IX. Postanowienia końcowe
1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej www.zjazdpto.pl
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Zjazdu/Kursów pod adresem e-mail: [email protected]
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.zjazdpto.pl

X. Klauzula informacyjna:
1. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie, ul. M.Kasprzaka 31/120 , Sąd Rejonowy Warszawie pod numerem KRS 0000034259, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, ul.M.Kasprzaka 31/120, 01-234 Warszawa, NIP 712 193 96 94.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Netventure Sp. z o.o. ul. Ojcowska 2, 2-918 Warszawa, NIP: 521-35-53-406, REGON: 142229497, KRS: 0000347932 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości.
4. Organizator  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
5. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
6. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia, zgodnie z przepisami podatkowymi.
7. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
9. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
10. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

wejście od strony Spodka

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY