Zjazd zaczyna się już za...
Zarejestruj się
PROGRAM 
25. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO
 
Zachęcamy do poznania Wykładowców 25. Zjazdu PTO i zapoznania się z tematyką ich wykładów
 
 
08:30 - 17:30    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 25. ZJAZDU PTO
 
09:30 - 17:00    KURS PRZEDZJAZDOWY I
 
Prof. Lucia Cevidanes (USA, Michigan) 
Uzasadnienie obrazowania 3D w naszej praktyce: jak może poprawić opiekę nad pacjentem
Rationale for 3D imaging in Our Practices: how can it improve patient care
 
Obrazy wolumetryczne i powierzchniowe, skanery i oprogramowanie 
 Kliniczne zastosowania do oceny wyników leczenia i diagnozy:
• Asymetria twarzy
• Stabilność chirurgiczna
Kliniczne zastosowania do oceny wyników leczenia i diagnozy:
• Resorpcji kłykciowej i zmian rozrostowych
• Wyrzynanie zęba w pozycji ektopowej 
Kliniczne zastosowania do oceny wyników leczenia i diagnozy:
• Ocena dróg oddechowych
• Leczenie ortopedyczne w klasie II/III 
Nauka a stomatologia w XXI wieku – z ortodontycznego punktu widzenia
Wykonawstwo addycyjne, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w ortodoncji
 
Volumetric and Surface Images, Scanners and software 
Clinical Applications Assessing Treatment Outcomes and Diagnosis of:
• Facial Asymmetry
• Surgical Stability
Clinical Applications Assessing Treatment Outcomes and Diagnosis of:
• Condylar resorption and proliferation conditions
• Ectopic tooth eruption 
Clinical Applications Assessing Treatment Outcomes and Diagnosis of:
• Airway assessments
• Class II/III orthopedic treatment 
Science and the Practice of Dentistry in the 21st Century - an Orthodontics Perspective
Additive manufacturing, Artificial Intelligence and machine learning in Orthodontics

09:30 - 17:00    KURS PRZEDZJAZDOWY II
 
Prof. Mitsuhiro Tsukiboshi (Japonia) 

Autortransplantacje zębów
Autotransplantation of teeth

Złożone plany leczenia implantologicznego często obejmują sytuacje, w których wybór autotransplantacji zębów (ATT) został pominięty. Jeśli miejsca biorcze są zagrożone dla wszczepienia implantów, potrzeba więcej czasu, kosztów i technik. Jednakże, jeśli istnieje dobry kandydat na ząb-dawcę znaleziony w tej samej jamie ustnej, przeszczep może być bardziej odpowiednią opcją niż implant. Na przykład przypadek, w którym wskazane jest podniesienie zatoki lub augmentacja wyrostka, może być preferowany i korzystny dla ATT. Jeśli pacjenci mają mniej niż dwadzieścia lat, implant nie jest wskazany.  
Istnieją jeszcze dwie rodziny ATT: celowa replantacja i chirurgiczna ekstruzja, w których mechanizm gojenia się ran jest prawie taki sam. Zagrożone zęby mogą być zachowane dzięki tym technikom. W mojej prezentacji omówione zostaną zalety, gojenie się ran, techniki, wskazania i rokowanie. Wykład zostanie obszernie zilustrowany wieloma przypadkami klinicznymi ATT, celowej replantacji i chirurgicznej ekstruzji. 
 
Cele dydaktyczne: 
uczestnicy powinni być w stanie: 

• Zrozumieć zalety ATT w porównaniu z implantami  
• Poznać proces gojenia się rany w ATT 
• Poznać techniki ATT zapewniające osiągnięcie sukcesu 
• Rozpoznać sytuacje kliniczne odpowiednie dla ATT, celowej replantacji i chirurgicznej ekstruzji 
• Ocenić rokowanie w przypadku ATT

Complex treatment plans in implant often include situations where the choices of autotransplantation of teeth (ATT) have been overlooked. If recipient sites are jeopardized for placing implants, more time, cost and techniques are required. However, if there is a good candidate as a donor tooth found in the same mouth, transplantation can be the more appropriate option than implant. For example, the case where sinus lifting or ridge augmentation is indicated can be preferable and advantageous for ATT. If patients are younger than twenty, implant is hardly indicated.  
There are two more families of ATT; intentional replantation and surgical extrusion, in which the wound healing mechanism is almost same. Jeopardized teeth, themselves may be able lo be preserved with those techniques. In my presentation, the advantages, wound healing, techniques, indications and prognosis will be discussed. The lecture will be extensively illustrated with many clinical cases of ATT, intentional replantation and surgical extrusion. 
 
Learning objects: 
participants should be able to: 
• Understand Advantages of ATT over implants  
• Learn the wound healing in ATT 
• Learn the techniques of ATT for success 
• Recognize clinical situations suitable for ATT, intentional replantation and surgical extrusion 
• Evaluate the prognosis of ATT

 

 

 

08:00 - 17:00    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
                              REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS
 
 
08:30 - 08:40    Otwarcie obrad 25. Zjazdu PTO
                              Opening of the 25th Congress of the POS
 
 
SESJA I                 WSPÓŁCZESNA RADIOLOGIA I JEJ ZASTOSOWANIE W ORTODONCJI
SESSION I           CONTEMPORARY RADIOLOGY AND ITS APPLICATION IN ORTHODONTICS
 
 

 8:40 – 9:30

Prof. Lucia Cevidanes (USA)

Obrazowanie 3D w dysfunkcji stawowo-żuchwowej i wyniki leczenia ortodontycznego w Erze Sztucznej 

3D Imaging  Applications for TMDs and Orthodontic Treatment Outcomes in the Era of Artificial 

 

 9:30 – 10:00

Dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Piotr Regulski (Polska)

Sztuczna Inteligencja i VisNow - nowe perspektywy analizy wizualnej w ortodoncji

Artificial Intelligence and VisNow - new perspectives of visual analysis in orthodontics

 

 10:00 – 10:30

 

Dr n. hum. Barbara Sambor (Polska)

Spoczynkowa i czynnościowa pozycja języka w trójwymiarowym obrazowaniu MRI i CBCT

Resting and functional position of the tongue in MRI and CBCT 3D imaging

10:30 – 11.00

przerwa kawowa

 

 
SESJA II                
SESSION II           
 

 11:00 – 11:40

Dr n. med. Katarzyna Becker (Polska) – wykładowca Align

Integracja symulacji ortodontycznych przemieszczeń zębów z CBCT- możliwości wykorzystania w różnych problemach klinicznych i grupach wiekowych

Integration of the simulated orthodontic tooth movement with CBCT and its application  in various clinical situations and patients of various age groups

 

11:40 – 11:50

Referat 1

11:50 – 12:00

Referat 2

12:00 – 12:10

Referat 3

12:10 – 12:20

Referat 4

12:20 – 12:30

Prezentacja Kongresu EOS 2025 przez prof. Piotra Fudaleja

12:30 – 13:30

Lunch

 

SESJA III               AUTOTRANSPLANTACJE ZĘBÓW
SESSION III         TOOTH AUTO TRANSPLANTATION PROCEDURES​

 

 13:30 – 14:20

Prof. Mitsuhiro Tsukiboshi (Japonia)

Życiowa podróż z autotransplantacją zębów

Life-long journey with autotransplantation of teeth

 

 14:20 – 15:00

Prof. dr hab. Paweł Plakwicz (Polska)

Stan wyrostka zębodołowego po zabiegach autotransplantacji zębów

Status of the alveolar bone after autotransplantation of teeth

 

 15:00 – 15:30

Prof. dr hab. Ewa Czochrowska (Polska)

Wyzwania i komplikacje autotransplantacji zębów

Challenges and complications of tooth transplantation

 

15:30 – 16:00

Przerwa kawowa

 
 
SESJA IV                
SESSION IV
 
 

16:00 – 16:10

Referat 5

16:10 – 16:20

Referat 6

16:20 – 16:30

Referat 7

16:30 – 16:40

Referat 8

16:40 – 16:50

Referat 9

16:50 – 17:00

Referat 10

17:00 – 17:30

Sesja Plakatowa

 

20:00 – 01:00

Uroczysta Kolacja

 
 
SESJA V                 NIEOPERACYJNE LECZENIE WAD SZKIELETOWYCH WE                                                         WSPÓŁCZESNEJ ORTODONCJI
SESSION V           NON-SURGICAL TREATMENT OF SKELETAL MALOCCLUSIONS
 
 

 9:00 – 9:50

Prof. Peter Ngan (USA)

Zastosowanie filozofii Six Elements w leczeniu wad zgryzu II i III klasy

Application of Six Elements treatment philosophy to treatment of Class II and III malocclusions

 

 9:50 – 10:30

Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska (Polska)

Diagnostyka przyczyn rozwoju zaburzeń szkieletowych w oparciu o CBCT oraz długoterminowa obserwacja pacjentów z wadami klasy III leczonych w czasie i po skoku wzrostowym

Diagnosis of skeletal malocclusions based on the CBCT and a long-term observation of Class III patients treated during and after pubertal growth peak

 

10:30 –11:00

przerwa kawowa

 
 
SESJA VI                
SESSION VI
 

11:00 - 11:40

Prof. Nazan Küçükkeleş  (Turcja)

Szybka ekspansja szczeki jako integralna część leczenia wad szkieletowych - przeszłe i obecne trendy

RME as an integral part of treatment of skeletal deformities - past and current trends

 

11:40 - 12:20

Prof. dr hab. Michał Sarul (Polska)

Evidence Based Medicine w leczeniu ortodontycznym - czyli czy lekarz powinien być czarodziejem?

 

12:20 - 12:30

Referat 11

12:30 - 12:40

Referat 12

12:40 - 12:50

Referat 13

12:50 - 13:00

Referat 14

13:00 - 14:00

Lunch

 

SESJA VII               BEZDECH SENNY – PRZYCZYNY, SKUTKI I SPOSOBY LECZENIA
SESSION VII         SLEEP APNEA – CAUSES, EFFECTS, AND TREATMENT METHODS

 

14:00 - 14:50

Prof. Jorge Faber (Brazylia)

Przełamywanie schematów: Korzyści i ograniczenia podejścia „najpierw operacja” w ortodoncji w leczeniu OSA

Breaking the Mold: The Benefits and Limitations of Orthodontic Surgery-First Approach in OSA Treatment

 

14:50 - 15:20

Prof. dr hab. Piotr Skarżyński (Polska)

Diagnostyka i leczenie problemów laryngologicznych, bezdechu sennego i wad ortodontycznych – perspektywy i możliwości

Diagnosis and treatment of ENT problems, sleep apnoea, and orthodontic defects – perspectives and possibilities

 

15:20 - 15:50

przerwa kawowa

 
 

SESJA VIII                
SESSION VIII

 

15:50 - 16:20

Prof dr hab. Joanna Janiszewska-Olszowska

Tork w leczeniu ortodontycznym

Torque in orthodontic treatment

 

16:20 - 16:50

Dr hab., prof. UM Kinga Grzech-Leśniak (Polska)

Rola laseroterapii w leczeniu ortodontycznym

The role of laser therapy in orthodontic treatment

 

16:50 - 17:00

Wręczenie nagrody za najlepszy referat i plakat 25. Zjazdu PTO

Zakończenie 25. Zjazdu PTO

 

17:10

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 
 

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY I

Prof. Jorge Faber (BRAZYLIA)

Aparaty wysuwające żuchwę: Transformacyjna strategia leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
Mandibular advancement appliances: A transformative strategy for obstructive sleep apnea treatment
 

 
Obturacyjny bezdech senny (OSA) jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem snu na świecie, dotykającym około jednej trzeciej dorosłej populacji. OSA wiąże się z pogorszeniem funkcji neurokognitywnych, nadmierną sennością w ciągu dnia, obniżoną jakością życia i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Długoterminowe strategie leczenia, głównie aparaty CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) i aparaty żuchwowe (MAA), są szeroko stosowane w leczeniu OSA. Aparaty MAA stanowią realną alternatywę leczenia, zwiększając drożność górnych dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy i obniżenie wskaźnika bezdechu i spłycenia oddechu. Pomimo skuteczności i ogólnie większej akceptacji przez pacjentów w porównaniu do CPAP, terapia MAA może powodować skutki uboczne. Co więcej, osiągnięcie sukcesu terapeutycznego z MAA wymaga określonego okresu miareczkowania. W tym kursie zbadamy kompleksową ścieżkę leczenia za pomocą MAA, uwzględniając spostrzeżenia z badań naukowych, a także wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu OSA w ramach prywatnej praktyki.
 
Obstructive Sleep Apnea (OSA) stands as the most prevalent sleep disorder globally, affecting about one-third of the adult population. OSA is associated with diminished neurocognitive functions, excessive daytime sleepiness, reduced quality of life, and increased cardiovascular risk. Long-term treatment strategies, primarily Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) and Mandibular Advancement Appliances (MAAs), are widely utilized for OSA management. MAAs offer a viable treatment alternative, enhancing upper airway openness through mandibular advancement and lowering the Apnea-Hypopnea Index. Despite being effective and generally more accepted by patients than CPAP, MAA therapy can present side effects. Moreover, achieving therapeutic success with MAAs necessitates a specific titration period. In this course, we will explore the comprehensive treatment pathway with MAAs, incorporating insights from scientific research as well as leveraging over 25 years of clinical expertise in managing OSA within a private practice setting. 

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY II

Prof. Peter Ngan (USA)

Zastosowanie mikroimplantów w leczeniu wad klasy III 
Use of micro-implants for treatment of Class III problems

Współczesna diagnostyka wad poprzecznych i przednio-tylnych (ćwiczenia praktyczne) 
Leczenie wad poprzecznych w uzębieniu mieszanym 
Leczenie wad poprzecznych u młodych dorosłych za pomocą aparatów TAD (aparaty MARPE) 
Leczenie wad klasy III (wady szczęki) aparatami MARPE 
Stabilność wczesnego leczenia wad klasy III
 
Contemporary diagnosis of transverse and anteroposterior problems (hands on exercise) 
Treatment of transverse problems in the mixed dentition 
Treatment of transverse problems in young adults with TADs (MARPE appliances) 
Treatment of Class III problems (maxillary deficiency) with MARPE appliances 
Stability of early Class III treatment

 

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY III

dr n. med. Joanna Mrowiec (Polska)

Leczenie Invisalign w aspekcie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Invisalign in terms of literature and personal experience

 
Główne tematy omawiane na kursie:
 1. Porównanie leczenia aparatem Invisalign i aparatami stałymi w świetle współczesnych badań
 2. Ruchy ortodontyczne, które są najbardziej przewidywalne, efekty leczenia
 3. Przesunięcia ortodontyczne wymagające odpowiedniego planowania że względu na ograniczenia technologii alignerowej
 4. Przesunięcia o najmniejszej efektywności - jakie, jak sobie radzić 
 5. Aktywność mięśniowa a leczenie Invisalign.
 6. Recesja, CBCT
 7. Retencja w leczeniu nakładkowym

Main topics discussed in the course:
1. Comparison of treatment with Invisalign and fixed braces in the light of contemporary research
2. Orthodontic movements that are most predictable, treatment effects
3. Orthodontic movements that require proper planning because of the limitations of aligner treatment
4. Most difficult movements in aligners and how to deal with them
5. Muscle activity and Invisalign treatment.
6. CBCT and recessions
7. Retention phase after treatmen
t

 


 
18:00   Uroczyste otwarcie 25. Zjazdu PTO
            Congress Opening Ceremony
19:30   „Spotkajmy się” - Koktajl Powitalny
            “Get together” Welcome Coctail Get Together

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe & Spodek, 40-163 Katowice, Plac Sławika i Antalla 1

 
 
20:00 - 1:00 Gala Dinner
Kopalnia GUIDO   
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93
 
 
Organizatorzy zapewniają transport na i z powrotem z imprezy:
Wyjazd autobusami spod MCK na parkingu obok Spodka 
 
Wycieczka I:  Spacer po Katowicach z przewodnikiem

24 września 2024, godz. 18:00 - ok. 20:30
Koszt: 60 zł
Ilość uczestników: 10-30

PLAN SPACERU:

 1. Spotkanie przed wejściem do Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) od strony Placu Sławika i Antalla / Spodka, następnie wejście na dach MCK: widok na Katowicką Strefę Kultury (w tym Muzeum Śląskie i nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia), Halę Widowiskowo-Sportową "Spodek", Osiedle Walerego Roździeńskiego ("Gwiazdy"), Superjednostkę.
 2.  Przejście na katowicki Rynek (przy Pomniku Powstańców Śląskich - najcięższym pomniku w Polsce) - spacer po Rynku i okolicach (m. in. ul. Dworcowa, Mariacka, Staromiejska, Młyńska, Stawowa i ich atrakcje).
 3. Przejście na południową (modernistyczną) część śródmieścia, w tym na Plac Sejmu Śląskiego (widok na obecny Urząd Wojewódzki i Marszałkowski - największy budynek publiczny w Polsce przed Drugą Wojną Światową) do Archikatedry Chrystusa Króla.
 4. Powrót na katowicki Rynek z dodatkową nutką moderny (ul. Wita Stwosza, Plac Miarki, ul. Kochanowskiego i Św.Jana). Pożegnanie z grupą.

Linki do wybranych obiektów będących na trasie zwiedzania:
Międynarodowe Centrum Kongresowe:  https://www.mckkatowice.pl/pl/ 
Narodowa Orkiestra Symfonicznej Polskiego Radia: https://nospr.org.pl/pl/ 
Hala Widowiskowo-Sportowa "Spodek": https://www.spodekkatowice.pl/pl/ 
Osiedle Walerego Roździeńskiego ("Gwiazdy"): https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Walentego_Ro%C5%BAdzie%C5%84skiego 
Superjednostka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Superjednostka 
Pomnik Powstańców Śląskich: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Powsta%C5%84c%C3%B3w_%C5%9Al%C4%85skich 
Katowicki Szlak Moderny: https://www.katowice.eu/Foldery%20o%20miecie/Katowice_moderna/folder%20moderna__pl.pdf 
Plac Sejmu Śląskiego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Sejmu_%C5%9Al%C4%85skiego_w_Katowicach 
Archikatedra Chrystusa Króla: https://katedra.wiara.pl/ 

 
 

 

Wycieczka II: Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga - Tarnowskie Góry 

26 września 2024, godz. 10:00 – ok.18:00
Koszt: 300 zł (obejmuje transport autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, bilety wstępu do Kopalni i Sztolni)
Ilość uczestników: 18-50

Jedyny w woj. śląskim zabytek wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Odwiedź wyjątkową w skali świata kopalnię, w której uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową, odkryj kim byli tarnogórscy gwarkowie i dowiedz się jakimi metodami wydobywali skarby, które zostawiła im natura. Tylko tu poczujesz klimat dawnej górniczej pracy i przepłyniesz łodziami podziemną rzekę.
Ciągnący się na gł 40 m labirynt korytarzy to pozostałość po dawnej kopalni kruszców srebra, ołowiu i cynku Fryderyk. Surowe warunki panujące w podziemiach, charakteryzujące się niską temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, pozwalają poczuć klimat dawnej górniczej pracy. Szlak o dł 1740 m przypomina kształtem trójkąt i łączy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść Boże”. W czasie wędrówki turyści oglądają wykute w skale przodki górnicze, chodniki transportowe o różnej wysokości i potężne komory powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Jedną z największych atrakcji jest przepływ łodziami na trasie o dł. 270 m. Kursują one między dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść Boże i Żmija.

Kopalnia to nie tylko dawne miejsce pracy tarnogórskich gwarków, to również przyroda, która zagościła w podziemiach na dobre. Eksplorując nasze, dziedzictwo odnaleźć można różne gatunki grzybów, porostów, a także zobaczyć niezwykłe zjawiska przyrodnicze, w tym jedyny w Europie lej krasowy znajdujący się w dawnej kopalni.

W budynku nadszybia kopalni znajduje się nowoczesne centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszcowym. Można zapoznać się tu m.in. z metodami wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku oraz poznać działanie dawnych urządzeń odwadniających. Oczy turystów przykuwa specjalna instalacja obrazująca działanie pierwszej w tej części Europy maszyny parowej, którą sprowadzono w celu odpompowywania wody z wyrobisk kopalni Fryderyk.

Sztolnia Czarnego Pstrąga
Odkryj jedyną w Polsce wciąż działającą sztolnię odwadniającą i jeden z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów łodziami. Dowiedz się w jaki sposób górnicy pokonali siły natury oraz poznaj niezwykłą historię i wykute w skale tajemnicze legendy.
•    Na zwiedzanie podziemnego korytarza składa się rejs łodzią na odcinku 600 m

Czego możesz się spodziewać
•    poznaj jedną w Polsce działającą sztolnię odwadniającą
•    odkryj dziedzictwo zarządzania wodami podziemnymi
•    przepraw się na łodziami na odległość aż 600 m
•    odkryj kim byli tarnogórscy gwarkowie
•    dowiedz się  jak długo budowano sztolnię  i jakimi metodami
Sztolnia Czarnego Pstrąga to jeden z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów łodziami fragmentem XIX-wiecznej Sztolni Głębokiej Fryderyk. Obiekt położony jest na terenie urokliwego Parku Repeckiego. 
Trasa biegnie kilkadziesiąt metrów pod ziemią. W tajemniczej scenerii, przy świetle lamp karbidowych, turyści pokonują łodziami odcinek 600 m. Przewodnik wprawia łódki w ruch, odpychając się od ścian sztolni zwanych ociosami. Jednocześnie snuje opowieści o dawnym górnictwie. Z uwagi na sposób zwiedzania sztolnia nazywana jest również podziemną Wenecją.
Sunąc po krystalicznie czystej wodzie, wypełnione turystami łodzie przepływają przez cztery murowane bramy (Pamięci, Odważnych, Szczęśliwych i Leniwych). Każda z nich skrywa tajemnice związane z budową tego arcydzieła podziemnej hydrotechniki.
Sztolnia to również obcowanie z przyrodą. Na ociosach można zaobserwować różne gatunki grzybów i  formy naciekowe. Krystalicznie czysta woda przyciąga kilka gatunków ryb, w tym pstrągi, od których wzięła się nazwa obiektu.

 

 

ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE

Muzeum Śląskie 

Goście indywidualni - wstęp na wystawy czasowe i stałe – bilet normalny: 24 zł

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem:
Goście indywidualni z możliwością zwiedzania wystaw – bilet normalny: 29 zł
Goście indywidualni bez możliwości zwiedzania wystaw – bilet normalny: 7 zł

Bilety dostępne: https://bilety.muzeumslaskie.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek-niedziela: 10:00-20:00

Muzeum Śląskie jest muzeum regionalnym, instytucją kultury współprowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MISJA MUZEUM ŚLĄSKIEGO
Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.
ZACHWYCI WAS DZIEDZICTWO ŚLĄSKA
Inspiruje nas dziedzictwo Śląska: jego intelektualny i artystyczny dorobek oraz bogata tradycja wielokulturowości. Usytuowanie muzeum na terenie związanym niegdyś z górnictwem przypomina nam także o znaczącej w regionie roli przemysłu. Byłą kopalnię węgla zamieniliśmy w unikatową kopalnię kultury, udostępniając bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu.
W głębi ziemi otwarliśmy Galerię polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945, Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz Galerię plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.

fot. Rafał Wyrwich – www.muzeumslaskie.pl

 
   
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4
41-500 Chorzów

Chcemy zaprosić Państwa do zwiedzania Planetarium - Śląskiego Parku Nauki, w którym prezentowane są zagadnienia związane z trzema dziedzinami nauki: astronomią, sejsmologią i meteorologią. Sala planetarium została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów wizualizacji nieba. Niespotykane w innych podobnych miejscach stanowiska ekspozycyjne nie tylko pokazują różne zjawiska fizyczne, ale także pozwalają ich doświadczać. Poza tym mogą Państwo obejrzeć ekspozycje geofizyka i astronomia, doświadczyć symulacji lotu w kosmos lub zobaczyć panoramę Parku Śląskiego i okolicznych miast z Wieży Widokowej. Zachęcamy również do uczestnictwa w dostępnych seansach popularnonaukowych.

LINK DO BILETÓW:
https://www.planetarium.edu.pl/rezerwacja/termin.html
O PLANETARIUM
Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku jako pierwsza tego rodzaju placówka w Polsce. W 2018 roku rozpoczął się proces przebudowy i modernizacji, który zakończono cztery lata później. Jesteśmy obecnie jednym z najnowocześniejszych parków nauki na świecie.
Prezentujemy zagadnienia związane z trzema dziedzinami nauki: sejsmologią, meteorologią i astronomią. Niespotykane w innych podobnych miejscach stanowiska ekspozycyjnie nie tylko pokazują różne zjawiska fizyczne, ale także pozwalają ich doświadczać. U nas można przeżyć trzęsienie Ziemi, stanąć tuż przy prawdziwej błyskawicy, czy odbyć symulowany lot w kosmos.
Nowoczesny system projekcyjny pozwala nam wyświetlić na sferycznym ekranie około 100 milionów gwiazd i zabrać widzów w najdalsze zakątki Wszechświata.
 
Godziny otwarcia:
W tygodniu: 8.30-19.00 (kasy czynne do 17.30, w poniedziałki do 16:00)
W weekendy: 10.00-19.00 (kasy czynne do 18.00)
W okresie letnich wakacji: 10.00-19.00 (kasy czynne do 18.00)
 
CENNIK: 

Bilety wstępu na salę główną projekcyjną:
Seanse popularnonaukowe 
Czas trwania ok. 45 minut
Bilet normalny 20 zł
Bilet ulgowy 15 zł

Bilety wstępu na ekspozycję stałą „Geofizyka”
Czas zwiedzania: ok. 2 godzin
Bilet normalny 18 zł
Bilet ulgowy 12 zł
 
Bilet wstępu na ekspozycję stałą „Astronomia”
Czas zwiedzania ok. 1 godzina 30 minut
Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy 8 zł
 
Wieża widokowa (bilety dostępne wyłącznie w kasach Planetarium na dany dzień)
Czas zwiedzania: ok. 30 minut
Bilet wstępu 8 zł
 
Symulatory lotów kosmicznych (bilety dostępne wyłącznie w kasach Planetarium na dany dzień)
Czas zwiedzania: ok. 40 minut
Bilet wstępu 8 zł
 
Przy planowaniu wizyty w naszym Planetarium należy mieć na uwadze czas trwania każdej z atrakcji i zaplanować tak poszczególne wejścia aby czasowo nie nachodziły się na siebie. Sugerujemy także zachowanie minimum ok. 15 minut przerwy między poszczególnymi atrakcjami.
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom od lat 3, uczniom i młodzieży szkolnej do 20 roku życia, studentom do 25 roku życia, osobom z niepełnosprawnością, emerytom i rencistom – po okazaniu właściwego dokumentu.
Bezpłatny bilet przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej oraz 1 opiekunowi na 15 uczestników grupy zorganizowanej.
Planetarium - Śląski Park Nauki nie realizuje bonów turystycznych.
 
KONTAKT W SPRAWIE KUPNA I REZERWACJI BILETÓW:
Telefonicznie: 32 745 04 04 - w dni robocze w godz. 8.00-15.00
E-mail: [email protected]

fot. www.planetarium.edu.pl
 
     


Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
ul. Wincentego Pola 38,
40-596 Katowice

Jednym z zadań Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jest prowadzenie ekspozycji – Muzeum poświęconego strajkowi i pacyfikacji kopalni „Wujek”.
Muzeum mieści się w zabytkowym budynku stojącym obok Pomnika Krzyża, przy skrzyżowaniu ulic Józefa Gallusa i Wincentego Pola. Niegdyś był to kopalniany magazyn odzieżowy, który ma ponad stuletnią historię.
Dziś ekspozycja stała prowadzona jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – instytucję kultury, której zadaniem jest kultywowanie pamięci po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 grudnia 1981.

Nową wystawę główną w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności otwarto na 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Została udostępniona na trzech poziomach zabytkowego budynku dawnego magazynu odzieży roboczej. Ekspozycja jest poświęcona przede wszystkim strajkowi w kopalni w grudniu 1981 r. oraz oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX wieku.
Nowa ekspozycja jest skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, a jej szeroki zakres nawiązuje do historii tego miejsca i ówczesnej sytuacji w kraju. Dotychczasowa ekspozycja zajmowała ok. 140 m² na parterze zabytkowego obiektu. To zdecydowanie za mało, by pokazać wszystkie eksponaty znajdujące się w zbiorach ŚCWiS. Obecnie wystawa znajduje się na trzech poziomach i zajmie w sumie powierzchnię ponad 1100 m².

Wyeksponowana została także znajdująca się w budynku rampa, z której 16 grudnia 1981 r. pluton specjalny ZOMO oddał strzały w kierunku strajkujących górników. W części centralnej budynku zaprojektowano przeszklony wykusz ze świetlikiem, umożliwiający zwiedzającym wgląd na teren kopalni. Odtworzona została ceglana elewacja budynku.

GODZINY OTWARCIA:
Zwiedzanie
wtorek, czwartek 10.00 - 18.00
środa, piątek, sobota 9.00 - 16.00

CENNIK:
Bilet normalny indywidualny - 15,00 zł
Bilet ulgowy indywidualny - 10,00 zł

W przypadku chęci skorzystania z oprowadzania, zwłaszcza grup zorganizowanych, prosimy o wcześniejsze zapisy:
tel.: 32 438 79 66
e-mail: [email protected]

fot.: www.scwis.pl

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

wejście od strony Spodka

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY