Zjazd zaczyna się już za...
Zarejestruj się
PROGRAM 
24. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO
 
Zachęcamy do poznania Wykładowców 24. Zjazdu PTO i zapoznania się z tematyką ich wykładów
 
 
08:30 - 17:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 24. ZJAZDU PTO
 
09:30 - 17:00 KURS PRZEDZJAZDOWY I
Miejsce:
Hampton by Hilton Białystok
ul. Wiesławy Szymborskiej 2


Iwo Marek
Sztuka i nauka w leczeniu interdyscyplinarnym
The art and science of interdisciplinary treatment
 
Wielu pacjentów zgłaszających się dziś do gabinetów ortodontycznych to osoby dorosłe. Często mają oni późne uzębienie mieszane - czyli zęby naznaczone różnymi problemami, w tym zmianami przyzębia polegające na utracie kości wokół zębów, braki w uzębieniu, założone mosty, implanty i korony - a mimo to domagają się leczenia.

Wiele osób ma duże potrzeby estetyczne i wymaga nie tylko prostych, ale pięknych, prostych zębów, a do tego niezbędne jest leczenie protetyczne.
Aby to osiągnąć, konieczne jest leczenie protetyczne. Następnie należy wziąć pod uwagę młodszych pacjentów cierpiących na agenezję zębów, w tym agenezję mnogą - są to pacjenci protetyczni, interdyscyplinarni od najmłodszych lat. Leczenie tych pacjentów wymaga zebrania zespołu specjalistów, stworzenia szczegółowego planu interdyscyplinarnego i wyznaczenia koordynatora leczenia.
Na podstawie licznych opisów przypadków autorzy wyjaśniają, w jaki sposób tworzy się szczegółowy plan leczenia plan i protokół leczenia tworzony jest dla pacjenta interdyscyplinarnego. Opisują pacjentów z rozległymi problemami z przyzębiperiodontologicznymi (agresywne zapalenie przyzębia), pacjentów z pojedynczą i wielokrotną agenezją oraz młodych ludzi, którzy stracili przednie zęby w wyniku urazu i wymagają zamknięcia przestrzeni oraz autotransplantacji. Na koniec omawiają techniki tworzenia kości poprzez ortodontyczne przemieszczanie zęba w pionie i poziomie w celu ułatwienia przyszłej implantacji.

Many patients presenting at orthodontic practices today are adults. They often have a late mixed dentition – that is, teeth marked by various problems including periodontal changes involving loss of bone around the teeth, missing teeth, installed bridges, implants and crowns – and yet they demand or even need orthodontic treatment. Many have strong aesthetic demands and require not just straight teeth, but beautiful straight teeth, and prosthetic treatment is necessary to achieve this. Then we need to consider younger patients suffering from agenesis of the teeth including multiple agenesis – these are prosthetic, interdisciplinary patients from an early age. Treating these patients requires that a team of specialists is put together, a detailed interdisciplinary plan created and a treatment coordinator appointed.
Using a large number of case histories, the authors explain how a detailed treatment plan and protocol is created for the interdisciplinary patient. They describe patients with extensive periodontal issues (aggressive periodontitis), those with single and multiple agenesis and young people who have lost front teeth to injury and require space closure and autotransplants. Finally, they discuss the techniques of creating bone by orthodontic movement of the tooth vertically and horizontally to facilitate future implantation.

09:30 - 17:00 KURS PRZEDZJAZDOWY II
Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1


Jose Chaques Asensi

Finishing: cele i procedury postępowania
Finishing: procedures and esthetic interdisciplinary considerations

CZĘŚĆ I
- Definiowanie ortodontycznego "ideału".
- To co najważniejsze: właściwe szeregowanie zębów.
- Prawidłowa okluzja: zęby przedtrzonowe.
- Prawidłowa okluzja: zęby boczne.
- Zastosowanie krótkich i długich wyciągów międzyszczękowych.
CZĘŚĆ II
- Aspekty odtwórcze w finishingu: wartość kompozytu.
- Zarządzanie tkankami miękkimi w odcinku przednim: Estetyka dziąsłowa.
- Jak osiągnąć piękny uśmiech.

PART I
- Defining the orthodontic “ideal”.
- First things first: Achieving a proper alignment.
- Complete the occlusal setting: the premolar area.
- Complete occlusion in the posterior region.
- Use of short and long elastics.

PART II
- Restorative aspects in Finishing: The value of composite.
- Managing soft tissues in the anterior region: Gingival esthetics.
- How to achieve a beautiful smile.

08:00 - 17:30 Rejestracja uczestników

 

14.09.2023

 

08:00 - 17:30

 Rejestracja uczestników

SESJA NAUKOWA I

Moderatorzy:

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska - przewodnicząca
Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek
Dr Magdalena Łoboda

08:20 - 08:30

Otwarcie, przywitanie Uczestników

08:30 - 10:20

Raul Ferrando Cascales

Protokół kliniczny dla odbudowy protetycznej w wielodyscyplinarnym leczeniu ortodontycznym: "resto first, resto early, resto post".
Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary orthodontic treatment: “resto first, resto early, resto post"

10:20 - 11:00

Stavros Kiliaridis

Rola mięśni żucia i obciążenia okluzyjnego w leczeniu ortodontycznym oraz stabilizacji zwarcia: pomijane czynniki
The role of masticatory muscles and occlusal loading in the orthodontic treatment and stability: The neglected factors

11:00 - 11:10

DYSKUSJA

11:10 - 11:40

Przerwa kawowa

SESJA NAUKOWA II

Moderatorzy:

Dr hab. Izabela Szarmach - przewodnicząca
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek
Dr n. med. Beata Walawska-Zejdler

11:40 - 12:20

Jan Pietruski

Ortodoncja: estetyka – tak, ale funkcja przede wszystkim!
Orthodontics: esthetics – yes, but first of all function!

12:20 - 13:00 

Martyna Henschke

Zwiększenie efektywności klinicznej od startu do finishingu jako klucz do stabilnej okluzji i retencji - Zastosowanie potencjału Dental Monitoring jako narzędzia wspierającego prowadzenie leczenia ortodontycznego

Increasing clinical efficiency from start to finish as the key to stable occlusion and retention- Applying the potential of Dental Monitoring as a tool that supports the conduct of orthodontic treatment

13:00 - 13:10

DYSKUSJA

13:10 - 14:00

Lunch

SESJA NAUKOWA III

Moderatorzy:

Prof. dr hab. Jan Pietruski - przewodniczący
Dr n. med.
Anna Urbaniak
Dr n. med. Konrad Perkowski

14:00 - 14:40

Ivo Marek

Orto-protetyczna rekonstrukcja zwarcia u pacjentów ze znacznym starciem zębów
Ortho-prosthodontic reconstruction of dentition in patients with massive abrasion

14:40 - 15:20

Thor Henrikson

Jak możemy sprawić, aby nasze leczenie alignerowe było bardziej efektywne?
How can we make our clear aligner treatments work better?

15:20 - 15:30

DYSKUSJA

15:30 - 15:40   

Referat 1.

Współpraca interdyscyplinarna z cyfrowym planowaniem leczenia ortodontycznego, z retencyjnym zaopatrzeniem protetycznym w przypadkach agenezji zębów
Interdisciplinary collaboration with digital orthodontic treatment planning, with retentive prosthetic restoration in cases of tooth agenesis 
Bartłomiej W. Loster1, Zofia Juszka2, Jolanta E. Loster2

1Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM, Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM
2Ortodoncja profesora Lostera

15: 40 - 15:50

Referat 2.

Chirurgia ortognatyczna w korekcji złożonych wad twarzoczaszki
Orthognathic surgery in the correction of complex craniofacial deformities 
Krzysztof Dowgierd1, Agnieszka Predko-Engel2, Maciej Borowiec3, Monika Jurczuk4, Martyna Dowgierd5

1Centrum Wad Twarzoczaszki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży  Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w OLSZTYNIE Klinika Chirurgii Głowy i Szyi dla Dzieci i  Młodzi
2Stomatologia Predko-Engel
3Centrum Wad Twarzoczaszki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży  Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w OLSZTYNIE
4Centrum Wad Twarzoczaszki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży
5Klinika Dowgierd sp. z o.o

15:50 - 16:00   

Referat 3.

Cyfrowe planowanie skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego
Digital Planning in Combined Orthodontics and Orthognatic Surgery
Joanna Szyper-Szczurowska, Paweł Szczurowski, Jan Zapała

Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej  IS WL UJCM, Kraków

16:00 - 16:10   

Referat 4.

Tips about the lips
Małgorzata Kotarska1, Malwina Sikorska2, Gabriela Szul3, Michał Sarul1, Beata Kawala2

1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Stomatologii Zintegrowanej

2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

3gabinet prywatny

16:10 - 16:20   

Referat 5.

Edukacja a zachowania prozdrowotne pacjentów ortodontycznych
Education and health-seeking behaviour in orthodontic patients
Monika Tymczyna-Sobotka, Julia Kozłowska, Emanuela Bis, Weronika Kiełt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16:20 - 16:30   

Referat 6.

Predigrowee: autorska aplikacja do prognozowania wzrostu twarzy jako narzędzie edukacyjne
Predigrowee: a proprietary application for predicting facial growth as an educational tool
Zofia Juszka1, Władysław Sokołowski2, Dawid Juszka2, Piotr Fudalej3

1Ortodoncja profesora Lostera, Kraków, Polska
2AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
3Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Palacký University Olomouc, University of Bern

16:30 - 17:00

SESJA PLAKATOWA

Moderatorzy:

Dr hab. Barbara Biedziak - przewodnicząca
Dr n. med. Joanna Kaczyńska
Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska
Lek. stom. Katarzyna Wiśniewska

 1.  

Koncepcja FLOS i ortodoncja funkcjonalna jako niezbędne narzędzia w tworzeniu i monitorowaniu realizacji planu leczenia w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczenia
The FLOS Concept and Functional Orthodontics as essential tools in creating and monitoring the implementation of the treatment plan to achieve optimal treatment results

Ewa Kalecinska1, Piotr Puszkiel2, Izabela Sołtysiak3
1Akademia FLOS
2Ortodoncja Funkcjonalna
3Soltdent

 1.  

Prezentacja protokołów leczniczych i omówienie zmienności fenotypowej u pacjentów z dysplazją obojczykowo-czaszkową
Presentation of treatment protocols and phenotype variability in patients with creidocranial dysplasia

Bogna Racka-Pilszak1, Jolanta Kalinowska1, Aleksandra Kołodziejska2, Natalia Ziarko-Gorzelak2
1Zakład Ortodoncji GUMed
2Poradnia Ortodoncji UCS GUMed

 1.  

Interdyscyplinarne leczenie zespołowe "malocclusio aperta" u młodocianej pacjentki - opis przypadku
Interdisciplinary team treatment "malocclusio aperta" in an adolescent patient - a case report

Ewa Kalecinska1, Piotr Puszkiel2, Artur Natyna1, Marzena Dominiak3, Dariusz Harmaciński4
1Akademia FLOS
2Ortodoncja Funkcjonalna
3Duo-Med
4Instytut Zdrowego Ciała

 1.  

Przygotowanie zakotwienia wg Tweeda w celu kontrolowania wymiaru pionowego
Anchorage preparation as defined by Dr. Charles H.  Tweed to control the vertical dimension

Katarzyna Regulska1, Dennis Ward2, Małgorzata Zadurska1
1Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
2WardOrthodontics, Private Practice, Avon Lake, Ohio, USA

 1.  

Zmiana prowadzącego w trakcie leczenia ortodontycznego
Changing the responsible doctor during orthodontic treatment

Piotr Stawiński, Beata Walawska-Zejdler

 1.  

Postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne w przypadku wysuniętej kości przysiecznej u pacjenta z obustronnym całkowitym rozszczepem podniebienia
Orthodontic and surgical procedure in the case of a protruding premaxilla in a patient with complite bilateral cleft lip and palate.
A case report

Magda Stankiewicz, Katarzyna Więcek

 1.  

Zastosowanie protokołu leczenia ekstrakcyjnego makrodontycznych zębów siecznych przyśrodkowych z mezjalizacją zębów siecznych bocznych - opis przypadku
Extraction treatment of macrodontic central incisors with mesialization of the lateral incisors - a case report

Klaudia Szumilas, Klaudia Czarnecka, Wojciech Stós

 1.  

Zatrzymane siekacze przyśrodkowe w szczęce z niedorozwojem korzeni- postępowanie lecznicze na podstawie przypadku własnego
Retained maxillary central incisors with underdevelopment of roots - treatment based on own case

Izabela Majewska, Urszula Zajda, Wojciech Stós

 1.  

Leczenie wad zgryzu klasy II z wykorzystaniem miniśrub podjarzmowych - opis przypadków
Treatment of class II malocclusions with the use of infrazygomatic miniscrews - cases report

Michał Urzędowski, Marta Gibas-Stanek, Marcin Olek, Wojciech Stós
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji

 1.  

Automatyczna segmentacja zębów na  skanach CBCT z użyciem algorytmu uczenia maszynowego
Machine learning-based automatic segmentation of teeth from CBCT scans

Tomasz Szczepański1, Arleta Adamowicz2, Szymon Płotka1, Arkadiusz Sitek3, Piotr Fudalej2, Przemysław Korzeniowski1, Tomasz Trzciński1
1Sano Centre for Computational Medicine, Kraków, Polska
2Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
3Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

 1.  

Zastosowanie różnych wariantów zakotwienia szkieletowego w celu osiągnięcia optymalnych wyników klinicznych - seria przypadków
Application of different skeletal anchorage variants to achieve optimal clinical outcomes - case series

Izabela Wujec-Lizis1, Alicja Babczyńska1
1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 1.  

Ocena symetrycznej oraz asymetrycznej aktywacja dźwigni ortodontycznych w trzyczęściowym łuku intruzyjnym
The assessment of symmetric and asymmetric loading of the frontal segment with two curved cantilevers

Małgorzata Bilińska1, Michel Dalstra2
1Praktyka Prywatna, Warszawa
2Department of Dentistry and Oral Health - Section of Orthodontics, Aarhus University, Denmark

 1.  

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentki z Zespołem Turnera – postępowanie terapeutyczne
Combined orthodontic-surgical treatment of a patient with Turner Syndrome - therapeutic procedure

Ewelina Dargiewicz, Ilona Radej, Dorota Piotrowska, Jan Borys, Izabela Szarmach

 1.  

Dystalizacja dolnego łuku  zębowego z zastosowaniem zakotwienia wspomagana zabiegiem kortykotomii jako metoda leczenia wady klasy III. Opis przypadku
Distalization of the lower dental arch with anchorage assisted corticotomy as a method of treating a Class III defect.
Case report

Joanna Ejsymont1, Irena Grodzka1, Dorota Piotrowska1, Jan Borys1, Izabela Szarmach1
1Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 1.  

Zastosowanie rzeczywistości mieszanej do wizualizacji i planowania leczenia zatrzymanych kłów – ocena wstępna
Application of mixed reality for visualization and treatment planning for impacted canine - preliminary assessment

Ivana Dubovska, Damian Dołęga-Dołegowski, Iva Voborna, Piotr Fudalej

 1.  

Ocena grubości kości w okolicy grzebienia jarzmowo- zębodołowego w populacji polskiej na podstawie badań tomografii komputerowej
Quantitative evaluation of the infrazygomatic crest thickness in Polish subjects- a cone- beam computed tomography study

Marta Gibas- Stanek, Julia Ślusarska, Michał Urzędowski, Dominika Kościółek- Rudy

 1.  

Prognoza kierunku wzrostu twarzy za pomocą aplikacji Predigrowee
Prediction of facial growth direction using the Predigrowee Application

Zofia Juszka1, Władysław Sokołowski2, Dawid Juszka2, Piotr Fudalej3
1Ortodoncja profesora Lostera, Kraków, Polska
2AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
3Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Palacký University Olomouc, University of Bern

 1.  

Ocena tkanek miękkich profilu twarzy w zależności od morfologii twarzowej części czaszki
Evaluation of the soft tissue profile in relation to the facial morphology

Michał Kiełczykowski1, Konrad Perkowski1, Małgorzata Zadurska1, Ewa Czochrowska1
1Zakład Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 1.  

Klasa IV według Angle’a przykładem nieznanego oblicza powszechnie stosowanej w ortodoncji klasyfikacji wad okluzji
Class IV according to Angle is an example of the unknown face of the classification of malocclusion commonly used in orthodontics

Bartłomiej W. Loster1, Zofia Juszka2, Jolanta E. Loster2
1Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM, Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM
2Ortodoncja profesora Lostera

 1.  

Wpływ analizy cefalometrycznej na plan leczenia blisko spokrewnionych pacjentów
The impact of cephalometric analysis on the treatment plan of closely related patients

Joanna Maciejewska1, Jolanta E. Loster1, Bartłomiej W. Loster2
1Ortodoncja profesora Lostera
2Ortodoncja profesora Lostera, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM, Zakład Dydaktyki Medycznej

 1.  

Obustronna agenezja stałych kłów szczęki jako rzadka anomalia ortodontyczna
Bilateral agenesis of maxillary permanent canines as a rare orthodontic anomaly
Anna Masłowska1, Justyna Poddębniak1, Małgorzata Zadurska1

1Zakład Ortodoncji Uniwersytet Medyczny w Warszawie

 1.  

Interdyscyplinarne ponowne leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjenta z mnogimi resorpcjami wierzchołków korzeni i wadą gnatyczną: opis przypadku
A multidisciplinary approach to orthodontic retreatment in a patient with apical root resorptions and gnathic malocclusion: a case report

 Liwia Minch, Anna Marzec, Karolina Słupska, Krzysztof Dowgierd1
1Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

 1.  

Ponowne leczenie ortodontyczne przeprowadzone indywidualnymi aparatami lingwalnymi.  Zmiana profilu a pionizacja zębów siecznych
Second orthodontic treatment with customized lingual appliance. Profile change and lower incisors uprighting

Liwia Minch1, Anna Marzec1, Paulina Szymczyk1
1Limed

 1.  

Ważne aspekty planowania dystrakcji szczęki
Important planning aspects of the upper jaw distraction

Andrii Miskiv1, Natalia Chukhray1, Roman Ohonovskyi2, Khrystyna Pohranychna1
1Head of Orthodontics Department, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
2Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

 1.  

Algorytm postępowania ortodontycznego u pacjentów z pourazowym uszkodzeniem zębów – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
An algorithm for orthodontic treatment of patients with traumatic dental injures – a case report and literature review

Agnieszka Nawrocka1, Monika Burchart1, Elżbieta Pawłowska1

1Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Ortodoncji

 1.  

Zatrzymanie kłów stałych w szczęce jako przykład nieprawidłowości zębowych występujących w zespole Witkopa
Retention of permanent canines in the maxila as an example of dental abnormalities in Witkop syndrome

Justyna Poddębniak1, Anna Masłowska1, Małgorzata Zadurska1
1Zakład Ortodoncji Uniwersytet Medyczny w Warszawie

 1.  

Kontrola wymiaru pionowego z wykorzystaniem mechaniki sił ukierunkowanych (Directional Force Mechanics) wg Tweeda i uproszczoną przez dr L. Merrifielda - opis przypadku
Vertical control utilizing Directional Force Mechanics (DFM) with anchorage preparation as defined by Dr. Tweed and simplified by Dr. L. Merrifield
Katarzyna Regulska1, Dennis Ward2, Małgorzata Zadurska1

1Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
2WardOrthodontics,Private Practice, Avon Lake,Ohio (USA)

 1.  

Ocena czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii retencji
The determination of factors increasing the probability of retention failure

Maciej Cićkiewicz1, Ewelina Dąbrowska1
1Cićkiewicz Clinic

 1.  

Cyfrowe programy do planowania leczenia zespołowego
Digital programs for team treatment planning

Maciej Cićkiewicz
Cićkiewicz Clinic

 1.  

Najczęściej występujące powikłania po leczeniu ortodontycznym
The most common complications after orthodontic treatment

Maciej Cićkiewicz
Cićkiewicz Clinic

 1.  

Leczenie interdyscyplinarne pacjentów ortodontycznych z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego
Interdisciplinary treatment of orthodontic patients with temporomandibular joint disorders

Ewelina Dąbrowska1, Maciej Cićkiewicz1
1Cićkiewicz Clinic

 1.  

Wielospecjalistyczne leczenie dzieci i młodzieży po zabiegach ablacyjnych części twarzowej czaszki
Multispecialist treatment of children and adolescents after ablative surgeries of the Cranio - facial skeleton

Martyna Dowgierd1, Łukasz Krakowczyk2, Krzysztof Dowgierd3
1Centrum Wad Twarzoczaszki, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  Dziecięcy w Olsztynie; Klinika Dowgierd sp. z.o.o.
2Centrum Wad Twarzoczaszki, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  Dziecięcy w Olsztynie
3Centrum Wad Twarzoczaszki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży,  Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej dla dzieci i młodzieży   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Klinika Chirurgii Głowy i Szyi dla Dzieci i  Młodzieży

 1.  

Rodzaje pacjentów roszczeniowych w gabinecie ortodontycznym
Typem of the calim patients in the Orthodontics practice

Wanda Konty-Gibińska1, Maciej Gibiński2
1Ortodoncja sp. z o. o.
2Kancelaria Adwokacka CDPM

 1.  

Wezwanie do zapłaty w związku z „nieudanym leczeniem ortodontycznym”
Demand for payment in connection with "failed orthodontic treatment"
Wanda Konty-Gibińska1, Maciej Gibiński2
1Ortodoncja sp. z o. o.
2Kancelaria adwokacka CDPM

 1.  

Kto ponosi odpowiedzialność za leczenie ortodontyczne?
Who is responsible for orthodontic treatment?

Wanda Konty-Gibińska1, Maciej Gibiński2
1Ortodoncja sp. z o. o.
2Kancelaria adwokacka CDPM

 1.  

Zastosowanie protokołu BAMP w leczeniu wad klasy III u pacjentów rosnących
The BAMP protocol in treatment of class III malocclusion in growing patients

Monika Walerzak1, Maria Jach-Mierzwińska2, Konrad Walerzak3, Małgorzata Laskowska4

1 NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu/ Zakład Ortodoncji WUM
2 NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu
3 NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu
4 Zakład Ortodoncji WUM

 

17:00 - 18:30

Walne zebranie PTO

20:00 - 01:30

Gala Dinner

 

 

15.09.2023

 

08:00 - 16:00

Rejestracja uczestników

SESJA NAUKOWA I

Moderatorzy:

Dr hab. Piotr Buczko - przewodniczący
Dr n. med. Beata Bugała-Musiatowicz
Dr n. med. Liwia Minch

09:00 - 09:40

Bjorn Ludwig

Cyfrowa ortodoncja i drobne procedury chirurgiczne: najbardziej interdyscyplinarna ERA ORTODONCJI
Digital orthodontics and some small surgical interventions: The most interdisciplinary ERA of ORTHO

09:40 - 10:20

Josef Kučera

Retencja i stabilność po leczeniu ortodontycznym - powikłania w fazie retencji
Retention and stability after orthodontic treatment - complications in the retention phase

10:20 - 10:30 

DYSKUSJA

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

SESJA NAUKOWA II

Moderatorzy:

Prof. dr hab. Beata Kawala - przewodnicząca
Dr n. med. Edyta Gąsiorowska
Dr n. med. Magdalena Kalinowska

11:00 - 11:40

Simon Littlewood

Przezroczyste plastikowe aparaty retencyjne: materiały, konstrukcja, zasady użutkowania oraz jak skłonić naszych pacjentów do ich noszenia?
Clear plastic retainers: materials, design, wear schedule and how to get our patients to wear them

11:40 - 11:50 

Referat 7.

Protokół retencyjny jak go dobrze zaplanować?
Retention protocol how to plan it well? 
Weronika Wierusz-Hajdacka
Centrum Nowoczesnej Ortodoncji sp. z o.o.

11:50 - 12:00 

Referat 8.

Trójwymiarowa analiza mikroprzesunięć zębów w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego - prospektywne badanie kliniczne

Three-dimensional analysis of tooth micromovement in the retention phase of orthodontic treatment - a prospective clinical trial
Maciej Jedliński1, Katarzyna Tandecka2, Katarzyna Grocholewicz1, Joanna Janiszewska-Olszowska1

1Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie, Department of Interdisciplinary Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin

2Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska,Faculty of Mechanical Engineering Koszalin, Koszalin University of Technology, Koszalin

12:00 - 12:10   

Referat 9.

Wybór właściwej formy retencji jako element warunkujący stabilność efektów leczenia ortodontycznego
The choice of retention form as an assurance of treatment stability 
Ewelina Dąbrowska, Maciej Cićkiewicz

Cićkiewicz Clinic

12:10 - 12:20   

Referat 10.

Niepowodzenia w leczeniu ortodontycznym
Non-satisfactory orthodontic treatment results 
Beata Walawska-Zejdler

1NZOZ Ortomix ortodoncja stomatologia

12:20 - 12:30   

Referat 11.

Jak rozpoznać powikłanie w trakcie leczenia ortodontycznego
How to recognize a complication during orthodontic treatment
Wanda Konty-Gibińska1, Maciej Gibiński2

1Ortodoncja sp. z o. o.
2Kancelaria adwokacka CDPM

12:30 - 12:40   

Referat 12.

Ocena rodzaju oraz częstości występowania powikłań przy implantacji mikroimplantów ortodontycznych w szczęce w zależności od metody implantacji (bez nawiertu oraz z nawiertem), płci pacjenta oraz strony, po której wykonano implantację
 Assessment of the type and frequency of complications during the implantation of or-thodontic microimplants in maxilla, depending on the method of implantation (self-drilling and self-tapping), the patient’s sex and the side on which the implantation was performed
Alicja Babczyńska, Beata Kawala, Joanna Lis, Michał Sarul

12:40 - 12:50   

Dyskusja

13:00 - 14:00

Lunch

SESJA NAUKOWA III

Moderatorzy:

Dr hab. Jan Borys - przewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska
Dr n. med. Irena Grodzka

14:00 - 14:50

Jose Chaques-Asensi

Finishing ortodontyczny: strategie postępowania w codziennej praktyce
Finishing procedures in everyday practice

14:50 - 15:30

Itamar Friedlander

Chirurgiczna koncepcja ortodontyczna SOC
The Surgical Orthodontic Concept

15:30 - 15:40

DYSKUSJA

15:40 - 16:00

Przerwa kawowa

SESJA NAUKOWA IV

Moderatorzy:

Dr hab. Konrad Małkiewicz - przewodniczący 
Dr hab., prof. uczelni Agnieszka Lasota
Lek. stom. Jolanta Jarka

16:00 - 16:40

Małgorzata Pietruska

Zarządzanie tkankami miękkimi w aspekcie leczenia ortodontycznego
Soft Tissue management is the aspect of orthodontic treatment

16:40 - 17:20

Krzysztof Dowgierd

Powikłania po leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym
Complications after orthodontic-surgical treatment

17:20 - 18:00

Katarzyna Wiśniewska

Wykorzystanie zakotwień szkieletowych do ortopedycznej protrakcji szczęki u młodocianych pacjentów z wadami klasy III
Bone anchored maxillary protraction in adolescent patients with Class III malocclusion

18:00 - 18:10

DYSKUSJA

18:10 - 18:30

Wręczenie nagród za najlepszy referat i najlepszy plakat (kliniczny i naukowy)

18:30

ZAKOŃCZENIE 24. ZJAZDU PTO

09:00 - 17:00 KURS POZJAZDOWY I

Miejsce: 

Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki
ul. Odeska 1, Białystok

 

Itamar Friedlander
SOC (Chirurgiczna koncepcja ortodontyczna)
The Surgical Orthodontic Concept

Obecnie pacjenci ortodontyczni z umiarkowanymi lub poważnymi rozbieżnościami szkieletowymi są kandydatami do leczenia za pomocą różnych kompensacyjnych technik ortodontycznych, chirurgii ortognatycznej lub kombinacji obu tych metod.Kompensacyjne leczenie ortodontyczne prowadzone w tego typu wadach wiąże się z szeregiem powikłań periodontologicznych, wynikających z ustawienia zębów poza kością. Oprócz nieodłącznej śmiertelności, chirurgia ortognatyczna może powodować szereg poważnych powikłań, opisanych w literaturze.
"SOC" jest połączeniem różnych periodontologicznych i regeneracyjnych technik chirurgicznych stosowanych w ortodoncji, które ułatwiają leczenie pacjenta ortodontycznego z umiarkowanymi rozbieżnościami szkieletowymi w 3 płaszczyznach.
Ta nowa wizja wymaga ścisłej współpracy i pracy zespołowej pomiędzy chirurgiem i ortodontą. Prawidłowe zastosowanie tej koncepcji zapewnia doskonałe wyniki: po pierwsze, zmniejsza występowanie powikłań związanych z operacjami ortognatycznymi a po drugie pozwala uniknąć wszelakich problemów związanych z przyzębiem jako konsekwencji kompensacji ortodontycznej.
09:00 - 17:00 KURS POZJAZDOWY II FEDERICO MIGLIORI (wykład sponsorowany przez Align Technology)Efektywność w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładekEfficiency in digital aligner orthodontics

18:00 Uroczyste otwarcie zjazdu
Congress Opening Ceremony
19:30 „Spotkajmy się” - Koktajl Powitalny
“Get together” Welcome Coctail Get Together

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. St. Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

21:00 Wycieczka po Białymstoku - start spod Opery (dla dla chętnych - max. 50 osób)
 
20:00 - 1.30 Gala Dinner
O czym szumią kilkusetletnie dęby za oknem? Jak smakuje powietrze w uzdrowiskowym Supraślu i natura splata się z kulturą? Zapraszamy na Galę Dinner do najładniejszej części Puszczy Knyszyńskiej. Tu, w Pięciu Dębach, wyjątkowo brzmią słowa Agnieszki Osieckiej „gdzie pogoda rozśpiewana/a na chmurze bal do rana/gada woda i sitowie…”
Zielono mi! - niech Jej słowa towarzyszą nam w ten wyjątkowy wieczór. Ubrani w kolor zielony zanurzmy się w tym, co na Podlasiu najlepsze: pyszne regionalne jedzenie i procentowe puszczańskie napitki, wesołą zabawę także przy ognisku, z niezwykłym DJ-em, który pokaże jak się tańczy pod gwiazdami. Orkiestra natury także zapewniona! 
W czwartkowy wieczór 14 września 2023 od 20-tej czekamy na Ciebie w Pięciu Dębach z wiankami i kwiatami we włosach. Mile widziane zielone akcenty w ubiorze i wygodne buty. 
 „Zielono mi, szmaragdowo…”- spędźmy ten wieczór razem!
 
Organizatorzy zapewniają transport na i z powrotem z imprezy:
Wyjazd autobusami do Pięciu Dębów spod Opery o godz. 19:30
Autobusy powrotne (pod Operę) : 23:30, 0:30, 1:30.
 
 
Wycieczka Biebrza - 16.09.2023 - max 12 os.
 
Wycieczka Białowieża - 16.09.2023 - max 10 os.
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

wejście od strony Spodka

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY