Zjazd zaczyna się już za...
Zarejestruj się
Wykładowcy 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 

 

Lucia Cevidanes (USA)

Tytuł wykładu: 
Aplikacje obrazowania 3D dla TMD i wyników leczenia ortodontycznego w erze sztucznej  
3D Imaging  Applications for TMDs and Orthodontic Treatment Outcomes in the Era of Artificial  

Tematyka wykładu:  Dzięki obrazowaniu 3D, produkcji addytywnej i sztucznej inteligencji nasza praktyka kliniczna została ostatnio wzbogacona innowacjami za sprawą cyfrowych modeli 3D, zdjęć 3D, obrazowania Cone Beam CT i aparatów drukowanych w 3D.

Dane 3D zapewniają wgląd w kompensacje stomatologiczne i zmiany szkieletowe z nowym pojmowaniem trójwymiarowych zmian twarzy wraz ze wzrostem i odpowiedzią na leczenie w przypadku: ektopowej erupcji zębów, korekcji wad zgryzu klasy II i klasy III, asymetrii twarzy, stabilności chirurgicznej, stanów resorpcyjnych i proliferacyjnych kłykci oraz oceny dróg oddechowych. Podczas gdy dane podłużne dotyczące zmian z korektą ortopedyczną są obecnie tylko krótkoterminowe, korekta chirurgiczna może również wykazywać niezwykłe adaptacje pooperacyjne i nawroty.  
Cele wykładu:  
Po tym wykładzie będziesz w stanie: 
1.  Rozpoznać, jakie aplikacje AI włączyć do swojej praktyki. 
2.  Oceniać rzeczywiste i wirtualne wyniki leczenia stomatologicznego, szkieletowego i tkanek miękkich pod kątem spersonalizowanego leczenia. 
3.  Zdefiniować wyzwania AI w zakresie jakości danych i uczenia się specyficznego dla danego przypadku.

3D imaging, additive manufacturing, and artificial intelligence have recently innovated our clinical practice with 3D digital models, 3D photographs, Cone Beam CT imaging and 3D printed appliances. 3D data provides insight into dental compensations and skeletal changes with new understanding of 3D facial changes with growth and treatment response for: ectopic tooth eruption, correction of Class II and Class III malocclusions, facial asymmetry, surgical stability, condylar resorptive and proliferative conditions, and airway assessments. While longitudinal data for the envelope of changes with orthopedic correction is currently only short-term, surgical correction may also show remarkable post-surgical adaptations and relapse.  
Lecture Objectives:  
After this lecture you will be able to: 
1.  Recognize what AI applications to incorporate in your practice. 
2.  Evaluate real versus virtual dental, skeletal and soft tissue outcomes for personalized treatment. 
3.  Define AI challenges in data quality and case-specific learning  


Biografia:

Dr Lucia Cevidanes jest profesorem stomatologii Thomasa i Doris Graberów oraz profesorem na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Michigan, a także posiada dyplom Amerykańskiej Rady Ortodoncji.   
Jest praktykującym klinicystą, opublikowała ponad 200 manuskryptów na temat obrazowania 3D i sztucznej inteligencji (AI), za które otrzymała granty badawcze od Fundacji Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego i Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych i Twarzoczaszki.  
Jej praca została wyróżniona nagrodą im. Thomasa M. Grabera Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, nagrodą BF Dewel Award, Milo Hellman Award oraz nagrodą Wuehrmanna przyznawaną przez Amerykańską Akademię Radiologii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.   
Jej zainteresowania obejmują obrazowanie 3D i sztuczną inteligencję w celu rozwiązywania trudnych problemów klinicznych w ortodoncji, badanie obecnych i nowych podejść do leczenia i procedur technicznych oraz zrozumienie wyników leczenia anomalii czaszkowo-twarzowych i deformacji zębowo-twarzowych. 

 

Dr. Lucia Cevidanes is the Thomas and Doris Graber Professor of Dentistry and Professor at the Department of Orthodontics at the University of Michigan, and a Diplomate of the American Board of Orthodontics.She is a practicing clinician who has published over 200 manuscripts on 3D imaging and Artificial Intelligence (AI) for which she has received research grants from the American Association of Orthodontics Foundation and the National Institute of Dental and Craniofacial Research. Her work has been recognized by the American Association of Orthodontists Thomas M. Graber Award, the B F Dewel Award, Milo Hellman Award, and the Wuehrmann award from the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Her interests include 3D imaging and AI to solve difficult clinical problems in orthodontics, studying current and new treatment approaches and technical procedures, and understanding treatment outcomes for craniofacial anomalies and dentofacial deformities.

 

Piotr Regulski (Polska)

Tytuł wykładu: 

Sztuczna Inteligencja i VisNow - nowe perspektywy analizy wizualnej w ortodoncji
Artificial Intelligence and VisNow - new perspectives of visual analysis in orthodontics

Tematyka wykładu: Sztuczna inteligencja (AI) stała się dominującym tematem dyskusji w świecie nauki w ostatnich latach, oferując przełomowe osiągnięcia w wielu dziedzinach, w tym w medycynie, stomatologii i ortodoncji. Te innowacje przynoszą codziennie nowe możliwości, poprawiając dokładność diagnoz i efektywność planowania leczenia. Jednak potencjał sztucznej inteligencji wykracza poza jej dotychczasowe zastosowania.

W ramach nadchodzącego wykładu zostaną zaprezentowane zaawansowane rozwiązania w dziedzinie analizy wizualnej, które, w połączeniu z AI, otwierają nowe horyzonty dla diagnostyki i terapii ortodontycznej. W szczególności, zostanie zaprezentowana innowacyjna, otwartoźródłowa platforma VisNow. Ta platforma reprezentuje nową generację narzędzi analitycznych, które wykorzystując zaawansowane algorytmy wizualizacji i analizy danych, umożliwiają głębsze zrozumienie i interpretację złożonych danych.
VisNow nie tylko uzupełnia możliwości sztucznej inteligencji poprzez zaawansowane narzędzia wizualne, ale również umożliwia lekarzom lepsze zrozumienie dynamiki zmian zębowo-wyrostkowych i stawowych, co przekłada się na bardziej skuteczne i spersonalizowane podejście do leczenia. Integracja AI z narzędziami analizy wizualnej otwiera nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce i planowaniu leczenia, co jest kluczowe w dzisiejszej ortodoncji.
Podczas wykładu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przypadkami użycia i przykładami zastosowań, które demonstrują, jak połączenie AI z analizą wizualną może znacząco wpłynąć na diagnostykę, planowanie i wynik leczenia ortodontycznego. Omówione zostaną również wyzwania i potencjalne kierunki rozwoju w tej fascynującej dziedzinie.

 

Artificial intelligence (AI) has become the dominant topic of discussion in the scientific world in recent years, offering groundbreaking achievements in many fields, including medicine, dentistry, and orthodontics. These innovations bring new possibilities, improving the accuracy of diagnoses and the efficiency of treatment planning. However, the potential of artificial intelligence goes beyond its current applications.
In the lecture, advanced solutions in the field of visual analysis will be presented, which, combined with AI, open new horizons for diagnostics and orthodontic therapy. In particular, the innovative, open-source VisNow platform will be introduced. This platform represents a new generation of analytical tools that, using advanced visualization and data analysis algorithms, enable a deeper understanding and interpretation of complex data.
VisNow not only complements the capabilities of artificial intelligence with advanced visual tools but also allows doctors to better understand the dynamics of dental and TMJ changes, which translates into more effective and personalized treatment approaches. The integration of AI with visual analysis tools opens new possibilities in precise diagnostics and treatment planning, which is crucial in today's orthodontics.
During the lecture, participants will have the opportunity to familiarize themselves with examples of applications that demonstrate how the combination of AI with visual analysis can significantly impact diagnostics, planning, and orthodontic treatment outcomes. Challenges and potential directions for development in this fascinating field will also be discussed.

Biografia:

Dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Piotr Regulski, p.o. Kierownika Pracowni Obrazowania Cyfrowego i Wirtualnej Rzeczywistości przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 50 publikacji i wystąpień zjazdowych, promotor przewodów doktorskich, prac licencjackich i magisterskich Opiekun prac studenckich i prac badawczych z zakresu automatycznego rozpoznawania obrazów, analizy wizualnej, druku 3D w ortodoncji, stomatologii, anatomii i radiologii. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami związanymi z komputerowym wspomaganiem stomatologii i ortodoncji, sztuczną inteligencją i obrazowaniem stawów skroniowo-żuchwowych. Jest założycielem Stowarzyszenia Wizualizacji Naukowej – VisNow.org, oraz jest autorem medycznej platformy VisNow-Medical. 

Piotr Regulski, PhD, Associate Professor in medical sciences and health sciences, Engineer, Acting Head of the Digital Imaging and Virtual Reality Laboratory at the Department of Dental Radiology and Maxillofacial Radiology of the Medical University of Warsaw. Author of over 50 publications and conference presentations, supervisor of doctoral theses, bachelor's, and master's theses. Mentor for student projects and research in the fields of automatic image recognition, visual analysis, 3D printing in orthodontics, dentistry, anatomy, and radiology. In scientific research, focuses on issues related to computer-aided support in dentistry and orthodontics, artificial intelligence, and imaging of the temporomandibular joints. He is the founder of the Scientific Visualization Association – VisNow.org, and the author of the VisNow-Medical platform.

Barbara Sambor (Polska)

Tytuł wykładu: 
Spoczynkowa i czynnościowa pozycja języka w trójwymiarwym obrazowaniu MRI i CBCT
Resting and functional position of the tongue in MRI and CBCT 3D imaging 

Tematyka wykładu:  Autorka przedstawi współczesne metody diagnozowania zaburzonej motoryki języka, kładąc szczególny nacisk na obiektywizację oceny pracy języka z wykorzystaniem metod obrazowych – real-time MRI oraz CBCT.

Dotychczas motoryka języka oceniana była w sposób subiektywny przez logopedów, a doniesienia z badań obrazowych oparte były o niewielkie grupy badanych oraz niekiedy zawierały błędy metodologiczne.  Najnowsze doniesienia pozwalają wskazać kierunki rozwoju badań nad językiem, a także potwierdzić lub obalić sposoby diagnozy oraz klasyfikacji zaburzeń języka oparte na badaniach subiektywnych. Nieprawidłowe wzorce pracy języka to nie tylko infantylne połykanie, a nieprawidłowa motoryka języka może mieć wiele przyczyn (nie tylko skrócone wędzidełko języka) – stąd tak ważnym jest, abyśmy potrafili szybko i obiektywnie analizować pracę języka i jego wpływ na powstawanie wad zgryzu.

The author will present modern methods of diagnosing impaired tongue motor skills, placing particular emphasis on the objectivity of the assessment of tongue function using imaging methods - real-time MRI and CBCT. So far, tongue motor skills have been assessed subjectively by SLTs while objective research reports were based on small groups of subjects and sometimes contained methodological errors. The latest reports allow us to indicate the directions of studies, as well as to confirm or refute methods of diagnosing and classifying tongue dysfunctions based on subjective tests. Incorrect tongue patterns are not only limited to infantile swallowing, and abnormal tongue function may have many causes (not only the tongue-tie) - hence it is so important to quickly and objectively analyze the tongue's movements and its impact on the development of malocclusions.

Biografia:

Neurologopeda, logopeda medialny, oraz starszy wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Studentka osteopatii w Still Academy of Osteopathy w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią obszaru głowy i szyi w aspekcie zarówno naukowym, jak i praktycznym. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się m. in. badania procesów biologicznych mających wpływ na motorykę języka i procesy fonacyjne, a także badanie powiązań pomiędzy nieprawidłową pracą języka a rozwojem wad zgryzu i dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
W praktyce logopedycznej zajmuje się m.in. rehabilitacją głosu, mioterapią u pacjentów z wadami zgryzu/wadami twarzoczaszki, rehabilitacją stomatognatyczną i neurologopedyczną, zaburzeniami karmienia oraz terapią artystów: aktorów, wokalistów i śpiewaków. 
Czynna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, w tym zagranicznych m.in. w Danii, Portugalii, Irlandii, Włoszech, Grecji.
Członkini Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN. 
Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący badania motoryki języka z wykorzystaniem obrazowania real-time MRI.

 

Speech language pathologist, senior lecturer at the Faculty of Acting of the National Academy of Theater Arts in Cracow. Osteopathy student at Still Academy of Osteopathy in Warsaw. She deals with the diagnosis and therapy of the head and neck area in both scientific and practical aspects. Her scientific interests include, among others: research on biological processes affecting the motor function of the tongue, pharynx and larynx, as well as examining the connections between abnormal tongue function and the development of malocclusions and temporomandibular joint dysfunctions.
In speech therapy practice, she deals with voice rehabilitation, myotherapy in orthodontic/orthognathic patients; dysphonia and dysphagia rehabilitation, feeding disorders in infants and she also conducts therapy for professional voice users: actors, vocalists and singers.
Active participant of many national and international conferences, e.g. in Denmark, Portugal, Ireland, Italy, Greece..
Member of the Development and Speech Disorders Team of the Polish Language Council of the Polish Academy of Sciences.
Currently, she is carrying out a research project on examining tongue motor skills using real-time MRI imaging.

 

Katarzyna Becker (Polska)

Tytuł wykładu:  
Integracja symulacji ortodontycznych przemieszczeń zębów z CBCT- możliwości wykorzystania w różnych problemach klinicznych i grupach wiekowych
Integration of the  simulated orthodontic tooth movement with CBCT and its application  in various clinical situations and patients of various age groups

Tematyka wykładu: Integracja CBCT z symulacją planu leczenia w oprogramowaniu ClinCheck znajduje zastosowanie u pacjentów w różnym wieku, podnosząc bezpieczeństwo i przewidywalność planowanego leczenia, przez co również  istotnie  wpływa na jego efektywność.

Możliwość wizualizacji korzeni, ich wzajemnych przemieszczeń zgodnie z zaplanowanym ruchem, zmieniającej się relacji zębów w stosunku do struktur otaczających, jak anatomia wyrostka, zatok szczękowych, bądź zębów jeszcze nie wyrżniętych i zatrzymanych, dają zupełnie nowe spojrzenie na planowanie leczenia ortodontycznego. 
Obraz uzyskany z połączenia statycznej anatomii kości szczęk z dynamiką przemieszczenia zębów często wypływa na zmianę strategii leczenia ortodontycznego, co zostanie zaprezentowane na podstawie przypadków pacjentów z różnymi problemami klinicznymi. 

ClinCheck - CBCT integration can be applied in patients of various ages, providing the safety and predictability of the orthodontic treatment, what influences also its effectiveness.
Visualisation of the roots, changing relation of the teeth to the surrounding structures as alveolus anatomy, maxillary sinus, germs and retained teeth, allow to gain a new perspective on the orthodontic treatment planning.

Insight in the dynamics of the tooth movement presented in the static bone anatomy often leads to changes in the decision making and treatment strategy.
The problem will be be presented in patients with various treatment needs.

 

Biografia:

Dr n. med. Katarzyna Becker

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.
specjalistka ortodontka z ponad 20-letnim stażem zawodowym,  zawodowo związana z 2-ma praktykami ortodontycznymi, należącymi do Stomatologia Medicover Polmedico:
ORTODONCJA BECKER w Bielsku-Białej (od 2002 r.), gdzie prowadzi szkolenie podyplomowe w ramach specjalizacji  z ortodoncji (akredytacja Ministerstwa Zdrowia)
STUDIO ORTODONCJI CYFROWEJ w Katowicach (od 2018 r.).
Obszary jej zainteresowań zawodowych obejmują m.in.:  sterowanie zakotwieniem (miniimplanty, chirurgiczne metody akceleracyjne), techniki cyfrowe w ortodoncji.
Prowadziła i prowadzi kursy i szkolenia dla lekarzy ortodontów nt. zastosowania miniimplantów ortodontycznych,  korektorów drugiej klasy, chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne, leczenia interdyscyplinarnego.
Od 2011 r. wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel-sku-Białej
W 2014 r. jako jedna z pierwszych rozpoczęła pracę systemem Invisalign w Polsce, aktualnie posiada status Apex Diamond.
Od 2019 r. wykładowca Align Technology. 
Autorka publikacji o tematyce ortodontycznej, stomatologicznej interdyscyplinarnej, oraz logopedycznej, wykładowca na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Prezes Zarządu i współzałożyciel Polskiej Akademii Alignerowej,  a także aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, World Federation of Orthodontists,  American Association of Orthodontists, European Aligner Society.
Członkini European Board of Aligner Orthodontics, Align Advisory Board oraz rady redakcyjnej (Editorial Board) Journal of Aligner Orthodontics.

Dr. Katarzyna Becker, DDS, PhD, Specialist in Orthodontics
Dr. Becker received her Dental Degree and Specialty Degree from Silesian Medical University in Katowice, Poland.
She is a Head of the Orthodontic Department of Dental Clinic Polmedico Medicover in Bielsko-Biala and Katowice, where she is the main Teacher and Tutor at the Orthodontic Postgraduate Training Program.
Dr Becker held the positions of Adjunct Professor at the University in Bielsko-Biala.
She is author of many scientific articles and case reports.
Speaker on microscrews, accelerated orthodontics, class II correctors, speech therapy, interdisciplinary dental treatment and Invisalign system.

She is a President and cofounder of Polish Aligner Academy, active member of the Polish Orthodontic Society, World Federation of Orthodontics, American Association of Orthodontists,European Aligner Society. 
Member of European Board of Aligner Orthodontics, 
Align Advisory Board Member,  
Editorial Board Member of Journal of Aligner Orthodontics.

 

Mitsuhiro Tsukiboshi  (Japonia)

Tytuł wykładu: 
Życiowa podróż z autotransplantacją zębów
Life-long journey with autotransplantation of teeth

Tematyka wykładu: Autotransplantacja zębów jest wykonywana od wieków, ale jej popularność zmieniała się na przestrzeni lat ze względu na nieprzewidywalne wyniki. Jednak wraz z niedawnym postępem technologicznym i lepszym zrozumieniem biologicznym, ATT stała się bardziej przewidywalna. Jednak wielu klinicystów nadal nie jest przekonanych do tej techniki, częściowo z powodu braku badań dotyczących długoterminowych wyników tych przypadków. 

Przeprowadziłem ponad 1000 autotransplantacji zębów od 1987 roku w ramach ogólnej praktyki prywatnej. Prawie wszystkie przypadki zostały starannie zarejestrowane za pomocą zdjęć i radiogramów w standardowy sposób, a wiele z nich zostało poddanych długoterminowej obserwacji. W mojej prezentacji chciałbym omówić zalety ATT, dzieląc się moim wieloletnim doświadczeniem.

Autotransplantation of teeth has been performed for centuries, but its popularity has varied over the years due to unpredictable results. However, with recent advancements in technology and better biological understanding, ATT has become more predictable. Yet, many clinicians are still not confident about this technique, in part due to the lack of studies on the long-term outcomes of these cases. 
I have performed more than 1,000 ATT since 1987 in general private practice. Almost all of the cases were carefully recorded with photographs and radiographs in a standardized manner and many were followed long-term. In my presentation, I would like to discuss the advantages of ATT with sharing the life-long experience of mine.

Biografia: 

Prywatna praktyka w Aichi, Japonia  
 
Dr Tsukiboshi ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie w Osace w 1977 roku.   
W 1981 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie materiałów stomatologicznych na Uniwersytecie w Kioto, a od 1982 r. prowadzi prywatną praktykę.  
Jest autorem książek na temat urazów zębów, które zostały opublikowane w 12 językach.  
Był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT) w latach 2009 i 2010.  
Dr Tsukiboshi interesuje się również autotransplantacją zębów, co doprowadziło do szerokiego zaangażowania klinicznego, prezentacji kursów i publikacji. W 2018 r. otrzymał nagrodę im. Jensa Ove Andreasena za całokształt osiągnięć w dziedzinie traumatologii stomatologicznej.

Private practice in Aichi, Japan

Dr. Tsukiboshi is a graduate of Osaka University School of Dentistry in 1977.
He earned a PhD in dental materials from Kyoto University in 1981 and has been engaged in private practice since 1982.
He authored dental trauma books which have been published in 12 languages.
He is the past president of IADT in 2009 and 2010.
Dr. Tsukiboshi has been interested in autotransplantation of teeth as well, which has led to extensive clinical involvement, course presentations and publications. He was rewarded with ‘Jens Ove Andreasen Lifetime Achievement Award in Dental Traumatology in 2018.

 

 

Paweł Plakwicz (Polska)

Tytuł wykładu: 
Stan wyrostka zębodołowego po zabiegach autotransplantacji zębów
Status of the alveolar bone after autotransplantation of teeth

Tematyka wykładu: Według danych, od 13% (w Europie) do 18% (w całym świecie) 12-latków doznaje urazów zębów stałych (Petti, 2018). Na skutek urazów może wystąpić bezpośrednia utrata zęba lub późna utrata z powodu powikłań gojenia.

Najczęstszymi powikłaniami są resorpcja zapalna korzenia lub resorpcja wymienna i szyjkowa, które w licznych przypadkach powodują konieczność usunięcia zęba. Utrata zęba u dziecka powoduje pionowy i poziomy zanik wyrostka zębodołowego szczęk, który postępuje z wiekiem i prowadzi do sytuacji, w której jakiekolwiek leczenie (włączając implantologiczno-protetyczne po ukończeniu wzrostu) jest bardzo trudne. Zachowanie istniejącego wyrostka zębodołowego, jego regeneracja i odbudowa kształtu są ważnymi aspektami związanymi z gojeniem kości po zabiegach autotransplantacji zębów. 
Autotransplantacje zębów są dobrze udokumentowaną metodą uzupełniania brakujących zębów u dzieci, z ok. 90% wskaźnikiem powodzenia. W wykładzie zostanie zaprezentowany protokół autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni u dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną wyniki badań własnych w świetle aktualnej wiedzy nt. wyrostka zębodołowego pacjentów w wieku rozwojowym. Na przykładzie przypadków klinicznych zostanie omówiona współpraca pomiędzy lekarzami ortodontą, pedodontą i chirurgiem, która jest niezbędna do prawidłowego leczenia.

According to data, from 13% (in Europe) to 18% (worldwide) of 12-year-old children undergo dental trauma (Petti, 2018). Consequently, direct, or late complications may lead to a tooth loss. The most major complications are inflammatory, replacement or cervical resorptions, which in numerous cases require extraction of the traumatised tooth. Loss of a tooth in children causes vertical and horizontal bone atrophy, which progresses with age. It finally leads to a point when any treatment (including implants after cessation of growth) becomes very challenging. A natural potential of transplanted teeth for bone preservation and regeneration at sites of transplantation will be demonstrated, using clinical examples, that those teeth may in many cases serve as a natural providers of bone growth and may help in regeneration of the alveolus in patients with bone defects. 
Autotransplantation of teeth is an established treatment option for replacing missing teeth in growing individuals. with reported success rate of over 90 per cent. 

 

Biografia:

Prof. dr hab. n. med. Paweł Plakwicz jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 1995-2003 pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej AM a od 2009 w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1996 r. prowadzi w Warszawie praktykę ograniczoną do chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej i periodontologicznej. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie w Oslo. W 2009 obronił pracę doktorską na temat autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a rok później członkostwo w Royal College of Surgeons of England. W roku 2019 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Południowej Karoliny w Chapel Hill, gdzie bierze udział w tworzeniu pierwszego w USA centrum prowadzącego leczenie metodą autotransplantacji zębów. W 2023 r. otrzymał tytuł profesora. 
Tematami badań prof. Plakwicza są: chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, wrodzone i nabyte braki oraz zaburzenia wyrzynania zębów i autotransplantacje. Brał udział w zaplanowaniu leczenia i przeprowadził ponad 650 zabiegów autotransplantacji zębów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i rozdziałów oraz licznych wykładów i kursów prowadzonych na uniwersytetach i konferencjach w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Pawel Plakwicz graduated from the Dental Faculty, Medical University of Warsaw. 1995-2003 he was an assistant lecturer at the Department of Oral Surgery at the same university. He completed postgraduate training in autotransplantation of teeth at the University of Oslo, Norway in 2000. In 1996, he established a private practice in Warsaw, focused on the oral and periodontal surgery. In 2001, he qualified as a specialist in Oral Surgery and in 2009 defended his PhD. Since 2009 he has worked at the Department of Periodontology, Medical University of Warsaw. In 2015 he gained his PhD with habilitation. In 2017 he received his MFDS ad eundem from the Royal College of Surgeons of England. In 2023 he became a full professor.
His main research interests are in the treatment of growing patients with missing teeth, eruption disturbances, teeth autotransplantation and treatment of mucogingival deformities. He authored and co-authored over 60 scientific articles and chapters in the books. He has performed and followed-up more than 650 autotransplantated teeth. Prof. Plakwicz lectures and conducts courses nationally and internationally in Europe and in the United States (where he was appointed Adjunct Professor at the UNC in Chapel Hill, NC in 2019).

Ewa Czochrowska (Polska)

Tytuł wykładu
Wyzwania i komplikacje autotransplantacji zębów
Challenges and complications of tooth transplantation

Tematyka wykładu: Autotransplantacja zębów jest atrakcyjną metodą leczenia wrodzonych braków zawiązków zębów i braków pourazowych zębów siecznych, a także chirurgicznej pionizacji zębów ektopowo położonych (transplantacja przezwyrostkowa).

Wyniki badań naukowych potwierdziły ponad 90% sukces autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia w perspektywie długoterminowej. Także trzecie zęby trzonowe mogą być wykorzystywane jako donory z rokowaniem powodzenia zabiegu ponad 80%.

Szczegółowe zaplanowanie leczenia chirurgicznego i ortodontycznego jest konieczne zawsze wtedy, kiedy rozważamy zastosowanie autotransplantacji zębów. Pomaga ono w wyborze optymalnego zęba donorowego, uzyskania stabilnej okluzji po zabiegu chirurgicznym oraz dyskusji innych opcji leczenia. Opracowanie planu leczenia po-chirurgicznego jest ważne nie tylko od strony uzyskania stabilnych kontaktów zwarciowych, ale także pod kątem leczenia ewentualnych powikłań pozabiegowych oraz zastosowania innych opcji leczenia w przypadku niepowodzenia transplantacji zęba. Także ta część planowania leczenia jest bardzo ważna pod kątem uzyskania świadomej zgody pacjenta.

Najczęściej występującymi powikłaniami po zabiegach autotransplantacji zębów są różne rodzaje resorpcji korzenia, takie jak resorpcja zastępcza (ankyloza) i resorpcja przyszyjkowa. Podczas wykładu zostaną przedstawione różne powikłania pozabiegowe w odniesieniu do typu zęba donorowego, zabiegu chirurgicznego i postępowania pozabiegowego w odniesieniu do zęba transplantowanego. Także omówione będą inne dostępne opcje leczenia takie jak zachowanie zęba transplantowanego po nieudanej autotransplantacji, leczenie ankylozy i resorpcji przyszyjkowej, rozważenie innej transplantacji i ortodontyczne zamknięcie braku na podstawie materiału własnego.

Autotransplanation of developing teeth is an attractive treatment option to replace congenitally absent teeth and traumatically lost incisors as well as to upright ectopic teeth (trans-alveolar transplantation) in children and adolescents. Studies have shown, that autotransplanation of immature premolars has been reported to result in over 90% long-term success rate. Also, wisdom teeth can also be considered as donors with a prognosis over 80%.
A comprehensive surgical and orthodontic treatment planning is mandatory whenever tooth transplantation is considered. It helps to select an optimal donor tooth, plan post-surgical management of occlusion and to discuss other treatment options. The post-surgical treatment plan is important not only to achieve a stable occlusion, but also to treat possible transplantation problems and to utilize other treatment options to replace a failed transplant. This part is also of a primary importance to obtain an informed consent from a patient.
The most common autotransplanation failures mainly include different types of root resorption such as replacement resorption (ankylosis) and cervical resorption. The description of complications following tooth transplantation in relation to the type of a donor tooth, surgical procedure and post-surgical handling of a donor will be presented during the lecture. Possible treatment options such as preservation of a non-successful transplant, management of ankylosis and cervical resorption, considering of another transplantation and orthodontic space closure will be discussed based on own clinical examples.

Biografia:

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska jest absolwentką Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1997 roku ukończyła specjalizację z ortodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Oslo w Norwegii i do 2002 roku była pracownikiem naukowym w Zakładzie Ortodoncji w Oslo, gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące autotransplantacji zębów z niezakończonym rozwojem korzenia. W 2003 obroniła tytuł dr. odont na Universytecie w Oslo na temat leczenia dzieci i młodzieży po urazach zębów. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, przyznał nagrodę Dewel Award za najlepszą publikację kliniczną roku 2002 dla artykułu o wynikach obserwacji długoterminowych autotransplantacji zębów, którego Dr Czochrowska jest współautorką. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie badań dotyczących wyników leczenia ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych.

Dr Czochrowska była Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) i zorganizowała Kongres EOS w 2014 roku w Warszawie. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członkiem Aktywnym Europejskiego Towarzystwa Angle’a oraz Członkiem Europejskiej Rady Ortodontycznej (EBO). Dr Czochrowska współtworzyła 3 międzynarodowe kongresy dotyczące transplantacji zębów (w 2016, 2018 i 2022 roku). Otrzymała prestiżowe nagrody Distinguish Teacher Award (2019) i Sheldon Friel Lecture (2023) z Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Obecnie jest prodziekanem na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracuje w Zakładzie Ortodoncji WUM. Od 1997 roku prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Warszawie.
Dr Czochrowska jest autorką i współautorką 11 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 70 artykułów naukowych. Prowadzi wiele wykładów w Polsce i na świecie na temat leczenia interdyscyplinarnego.

Graduated as a dentist from the Dental Faculty in Warsaw, Poland. She finished a postgraduate training in orthodontics at the University in Oslo, Norway in 1997 then worked as a Research Fellow at the Orthodontic Department, Dental Faculty in Oslo until 2002. In 2003 she was awarded a PhD from the University in Oslo for a thesis on autotransplantation of teeth. For the publication from this work she received the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Dewel Orthodontic Award in 2002. In 2014 she was awarded a habilitation in medical science from the Medical University in Warsaw on her work related to orthodontic treatment of patients with periodontitis.
Dr. Czochrowska was the President of the European Orthodontic Society and she host the EOS Congress in 2014 in Warsaw. She is the President of the Polish Orthodontic Society and the Active Member of the Angle Society of Europe and the European Board of Orthodontists. At present, she serves the position of the Secretary of the Angle Society of Europe. Dr. Czochrowska has organized and co-organized 3 international congresses on tooth transplantation in 2016, 2018 and 2022. Received the Distinguish Teacher Award from the European Orthodontic Society in 2021 and the Sheldon Friel Memorial Lecture award in 2023. At present, she is the Vice Dean for English Dentistry Division, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Warsaw, Poland and works full-time at the Department of Orthodontics. Since 1997, dr. Czochrowska maintains a private orthodontic practice in Warsaw.
Dr. Czochrowska has authored and coauthored 11 book chapters and over 70 scientific articles. She has lectured extensively worldwide on interdisciplinary treatment related to orthodontics.

Peter Ngan (USA)

Tytuł wykładu: 

Rozmowa o technologii - korzystanie z aparatów MARPE
TECH Talk on the use of MARPE Appliances

Tematyka wykładu: Prezentacja techniki stosowania aparatów MARPE (Aparat do szybkiego rozszerzania szczęki za pomocą mikroimplantów) w leczeniu różnych wad zgryzu. Zastosowanie aparatów MARPE poszerzyło zakres leczenia ortodontycznego o leczenie wad szczęki u młodych dorosłych pacjentów.  

Jednak większość lekarzy praktyków nie jest zaznajomiona z różnymi konstrukcjami aparatów i techniką ich stosowania. Prelegent omówi wskazania, czas i technikę stosowania różnych konstrukcji aparatu MARPE.  Czynnik wieku, wzorzec wzrostu i nasilenie wady zgryzu mogą wpływać na wyniki leczenia przy użyciu tych aparatów.  Przedstawione zostaną długoterminowe wyniki leczenia, aby zilustrować stabilność po leczeniu ortopedycznym za pomocą aparatów MARPE i aparatów stałych.
Cele wykladu: 

 • Rozpoznanie znaczenia wskazań, czasu i technik stosowania aparatów MARPE w leczeniu różnych wad zgryzu
 • Określenie, w jaki sposób czynnik wieku, wzorzec wzrostu i nasilenie wady zgryzu mogą wpływać na wyniki leczenia przy użyciu aparatów MARPE.
 • Wskazanie stabilności i korzyści leczenia aparatami MARPE u młodych dorosłych pacjentów.

Lecture description: This is a technique presentation on how to use the Micro-implant Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE) appliances in treating various malocclusions. The use of MARPE appliances have expanded the envelope of orthodontic treatment to include treatment of maxillary deficiencies in young adult patients.  However, most clinicians are not familiar with the various designs of the appliance and technique in using these appliances. The speaker will address the indications, timing, and technique in using the various designs of MARPE appliance.  The age factor, growth pattern, and the severity of the malocclusion can affect the treatment outcome of using these appliances.  Long-term treatment records will be presented to illustrate the stability after orthopedic treatment with MARPE and fixed appliances.
Lecture learning objectives:

•    Recognize the importance of indications, timing, and techniques in using MARPE appliances for treatment of various malocclusions.
•    Determine how the age factor, growth pattern and the severity of the malocclusion can affect the treatment outcome of using MAPRE aplaiances

•    Identify the stability and benefits of treatment with MARPE appliances in young adult patients.

 

Biografia:

Certyfikat w zakresie ortodoncji, stomatologii dziecięcej i stomatologii szpitalnej (Uniwersytet Pensylwanii)
Dyplom Amerykańskiej Rady Stomatologii Dziecięcej
Dyplom Amerykańskiej Rady Ortodoncji  

Dr Peter Ngan jest profesorem Uniwersytetu Zachodniej Wirginii Branson-Maddrell i kierownikiem Wydziału Ortodoncji, Uniwersytet Zachodniej Wirginii, Szkoła Stomatologii. Dr Ngan jest również profesorem honorowym na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Hongkongu oraz profesorem gościnnym w Szkole Stomatologii Uniwersytetu Wuhan.  Dr Ngan uzyskał dyplom stomatologa na Uniwersytecie Harvarda w Szkole Medycyny Stomatologicznej oraz certyfikaty w zakresie ortodoncji, stomatologii dziecięcej i stomatologii szpitalnej na Uniwersytecie Pensylwanii w Szkole Medycyny Stomatologicznej / Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii.  Jest członkiem Angle East (wschodniego oddziału Towarzystwa Edwarda H. Angle'a). Posiada Dyplom Amerykańskiej Rady Ortodoncji i Dyplom Amerykańskiej Rady Stomatologii Dziecięcej.  Został ustanowiony Członkiem Amerykańskiego Kolegium Stomatologii (październik 2008), Międzynarodowego Kolegium Stomatologii (październik 2010) i Akademii Pierre’a Faucharda (maj 2011).

Cert. in Ortho, Pedo and Hospital Dentistry, (U. Penn),  
Diplomate, Amer. Board of Pediatric Dentistry, 
Diplomate, Amer. Board of Orthodontics. 

Dr. Peter Ngan is West Virginia University Branson-Maddrell Endowed Professor and Chairman, Department of Orthodontics, West Virginia University, School of Dentistry. Dr. Ngan is also an Honorary Professor in the Faculty of Dentistry at the University of Hong Kong and a Guest Professor at the Wuhan University School of Stomatology.  Dr. Ngan holds a dental degree from Harvard University, School of Dental Medicine and Certificates in Orthodontics, Pediatric Dentistry and Hospital Dentistry from the University of Pennsylvania, School of Dental Medicine/ Children Hospital of Philadelphia.  He is a member of the Angle East (Eastern Component of the Edward H. Angle Society).  He is a Diplomate of the American Board of Orthodontics and a Diplomate of the American Board of Pediatric Dentistry.  He was inducted as Fellow of the American College of Dentists (October, 2008), Fellow of the International College of Dentists (October 2010) and Fellow of the Pierre Fauchard Academy (May 2011).

Małgorzata Kuc-Michalska (Polska)

Tytuł wykładu: 
Diagnostyka przyczyn rozwoju zaburzeń szkieletowych w oparciu o CBCT oraz długoterminowa obserwacja pacjentów z wadami klasy III leczonych w czasie i po skoku wzrostowym
Diagnosis of the causes of skeletal malocclusions based on CBCT scans and a long-term observation period of Class III patients treated during and after pubertal growth peak

Tematyka wykładu: Przyzwyczailiśmy się myśleć, że rozwój zaburzeń szkieletowych jest uwarunkowany genetycznie i trudno jest go zmodyfikować. Ale czy tak jest rzeczywiście? Zarówno II, jak i III klasa szkieletowa, zgryzy otwarte i asymetrie twarzy są zaburzeniami multifaktoralnymi, modyfikowanymi przez 3 podstawowe funkcje: oddychanie, pracę języka oraz postawę. 

Rozpoznanie czynników wywołujących nasilanie nieprawidłowego rozwoju i ich zminimalizowanie lub likwidacja pozwala na lepszą kontrolę oraz spowolnienie rozwoju wad szkieletu kostnego twarzoczaszki. Dokładna analiza radiologicznych badań diagnostycznych pozwala na identyfikację zaburzeń funkcji prowadzących do nasilenia powyzszych zaburzeń szkieletowych. Dlatego pierwsza część mojego wykładu będzie poświęcona analizie wyjściowych badań diagnostycznych i rozpoznaniu zaburzeń funkcji występujących u pacjentów z wadami szkieletowymi.
Druga część wykładu będzie poświęcona zagadnieniu długoterminowej obserwacji pacjentów III-klasowych, leczonych w czasie i po skoku wzrostowym, za pomocą III - etapowego protokołu ortodontyczno-ortopedycznego, wbrew ogólnie przyjętym zaleceniom polegającym w tym okresie jedynie na obserwacji rozwoju wzrostu żuchwy. Jednocześnie dotychczasowe badania rozwoju udowodniły, że ten etap wzrostu u pacjentów z III klasą szkieletową, szczególnie tą klasyczną, wysokokątową, trwa znacznie dłużej niż w przypadkach pacjentów z I i II klasą szkieletową, a przeciętny przyrost różnicy pomiędzy położeniem szczęki i żuchwy w tym okresie wynosi średnio 6 mm. Jeżeli nie podejmujemy żadnych konkretnych działań mających na celu modyfikację wzrostu żuchwy, to świadomie skazujemy III - klasowych pacjentów na pogarszanie warunków szkieletowych do poziomu nierzadko wymagającego skomplikowanych, obarczonych ryzykiem wielu powikłań, zabiegów ortognatycznych wykonywanych po zakończeniu wzrostu. Zatem celowo, wbrew podstawowej zasadzie lekarskiej priomum non nocere, działamy na niekorzyść naszych pacjentów. Ale czy na pewno jesteśmy bezradni wobec niekorzystnego wzrostu żuchwy? Druga część wykładu spróbuje odpowiedzieć na to pytanie nurtujące każdego ortodontę.

 

We usually believe that the development of skeletal defects is genetically conditioned and very hard to modify. But is it really the case? Both skeletal Classes II and III, open bites and facial asymmetries are multifactorial defects, modified by three basic functions: breathing, the tongue activity and posture. Identification of factors responsible for the intensification of improper development, their moderation or eradication will enable better monitoring and slowing down of the development of craniofacial skeletal defects. Accurate analysis of diagnostic radiographic examinations makes it possible to identify functional disorders leading to the exacerbation of the aforementioned skeletal defects. For this reason, the first part of my lecture will be devoted to the analysis of diagnostic examinations at baseline and the identification of functional disorders occurring in patients with skeletal defects. 
The second part of my lecture will concern the issue of long-term observation of Class III patients, treated during and after growth spurt by means of a three-stage orthodontic-orthopaedic protocol, contrary to the generally accepted recommendations that in this period only the progress of mandibular growth is observed. Previous analysis revealed that this stage of growth in patients with skeletal Class III, especially the classic, high-angle one, lasts much longer than in skeletal Class I and II patients, with the average increment of the difference between the maxillary and mandibular positions in this period amounting to 6 mm. Unless we undertake specific steps to modify mandibular growth, we knowingly condemn Class III patients to the worsening of skeletal conditions to the level at which complicated orthognathic procedures, often burdened with the risk of many complications, will be required once the growth stops. Thus, contrary to the fundamental therapeutic rule of primum non nocere, we act to the detriment of our patients. But are we really helpless when we are faced with the unfavourable mandibular growth? In the second part of the lecture I will try to answer that question which torments every orthodontist. 

Biografia:

Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

Zajmuje się leczeniem ortodontycznym od momentu ukończenia studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1993 r.
Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 r.
Drugi stopień specjalizacji z ortodoncji uzyskała w 1999 r.
Od roku 1999 do 2022 r. prowadziła wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członek stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz AAO i WFO.
Członek komitetu organizacyjnego XXXIV Konferencji Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w 2013 r. 
Uczestniczka ponad stu szkoleń krajowych i zagranicznych.
W latach 2007-2009 słuchaczka Podyplomowych Niestacjonarnych Studiów Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
W 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Promotorem była prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw. Wyniki badań opublikowała wraz  z dr Tiziano Baccettim w styczniu 2010 r. w jubileuszowym, 100 numerze The Angle Orthodontist. 
Współautorka i autorka artykułów, prezentacji i wykładów na tematy: analizy kręgów szyjnych metodą CVM, porównania długości skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową oraz zgryzami otwartymi; wczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń klasy III, asymetrii i zgryzów otwartych; nieoperacyjnego leczenia wad szkieletowych: III klasy, zgryzu otwartego i asymetrii; zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych; leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia, autotransplantacji zębów, leczenia zaburzeń zębowych oraz wpływu dysfunkcji na powstawanie wad szkieletowych.
W 2013 r. przeprowadziła w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Florencji seminarium zatytułowane „Jak bolesny jest ból w czasie RME”. 
W 2017 r. była jednym z ośmiu wykładowców na międzynarodowym III Warszawskim Kongresie Ortodontycznym (III Warsaw Orthodontic Congres - WOC) 
Od 2018 r. Przewodnicząca Śląskiego Regionalnego Koła PTO.

 

Kuc-Michalska Małgorzata
She has been involved in orthodontic treatment since graduating from the Medical Academy of Silesia in Katowice with a degree in dentistry in 1993.
She obtained her first degree of specialisation in general dentistry in 1996.
She obtained her second degree of specialisation in orthodontics in 1999.
In the years 1999-2022, she gave lectures on orthodontics at the Postgraduate Orthodontics and Speech Therapy Study Centre at the University of Silesia in Katowice.
She is a member of orthodontic associations: Section of Maxillofacial Orthopaedics of PTS (Polish Dental Society), PTO (Polish Orthodontic Society) as well as AAO (American Association of Orthodontists) and WFO (World Federation of Orthodontists).
She was a member of the organisational committee of the 34th Conference of the PTS Maxillofacial Orthopaedics Section in 2013.
She has been a participant in more than one hundred national and international training courses.
Between 2007 and 2009, she was a student of the Postgraduate Part-time Studies in Research Methodology at the Poznan University of Medical Sciences.
In 2009, she obtained her doctoral degree in medical sciences at the Medical University of Poznan. Her supervisor was Prof. Honorata Limanowska-Shaw, PhD. She published the results of her research with Dr Tiziano Baccetti in January 2010 in the 100th jubilee issue of The Angle Orthodontist.
A co-author and author of articles, presentations and lectures on the following topics: cervical vertebral analysis using the CVM method, comparison of growth stroke length in patients with skeletal class I and III and open bites; early orthodontic treatment of class III disorders, asymmetry and open bites; non-operative treatment of skeletal defects: Class III, open bite and asymmetry; the use of rapid maxillary expansion in the maxillofacial treatment of children, adolescents and adults; orthodontic treatment of adult patients with periodontal disease, autotransplantation of teeth, treatment of dental disorders and the influence of dysfunction on the development of skeletal defects.
In 2013, she conducted a seminar at the Department of Orthodontics at the Medical University of Florence entitled ‘How painful is RME’.
In 2017, she was one of eight lecturers at the international 3rd Warsaw Orthodontic Congress (WOC).
Since 2018, she has been the President of the Silesian Regional Club of the PTO.

 

Nazan Küçükkeleş (Turcja)

Tytuł wykładu: 
RME (szybka ekspansja szczeki) jako integralna część leczenia deformacji szkieletowych - przeszłe i obecne trendy
RME as an integral part of treatment of skeletal deformities - past and current trends

Tematyka wykładu: Zwężenie szczęki jest wadą poprzeczną, ale zwykle łączy się z różnymi wadami zgryzu w płaszczyźnie strzałkowej i pionowej, takimi jak wady klasy II, klasy III i zgryzem otwartym.

RME jest najczęstszym protokołem nie tylko w przypadku ekspansji szczęki, ale także w celu zwiększenia obwodu łuku w przypadkach granicznego niedoboru łuku; korelacji górnego i dolnego łuku podczas funkcjonalnego leczenia wady szkieletowej klasy II; odłączenia szczęki od sąsiednich szwów podczas wysuwania szczęki z maską twarzową; poprawy dróg oddechowych u dzieci z OSA (obturacyjnym bezdechem sennym). Ortopedyczna ekspansja szczęki za pomocą protokołu RME jest skuteczna u dzieci, podczas gdy wyniki są niepewne po 14 roku życia ze względu na rosnącą sztywność szwów obwodowych szczęki. Metoda SARME (chirurgicznie wspomagane szybkie poszerzanie szczęki) była drugim wyborem w takich przypadkach, ale ostatnio zakres wiekowy RME wzrasta ze względu na nowo opracowane aparaty kostne i hybrydowe. Pomimo wielu publikacji w literaturze, nadal nie mamy wystarczających informacji na temat długoterminowej stabilności wyników tych nowych aparatów. Podczas prezentacji wyjaśnione zostaną stare i nowe protokoły RME poprzez pokazanie próbek przypadków, podsumowane zostaną również wyniki najnowszych badań. 

Maxillary deficiency is a transverse problem, but it is usually combined with various malocclusions in sagittal and vertical direction such as Class II, Class III and openbite. RME is the most frequent protocol not only for maxillary expansion but also, to increase arch perimeter in borderline arch deficiency cases; correlate upper and lower arches during functional treatment of Class II skeletal problem; to disarticulate maxilla from neighboring sutures during maxillary advancement with Face mask; enhancement of airway in OSA children. Orthopedic expansion of maxilla with RME protocol is successful in children while the results are vague after the age of 14 due to increasing rigidity of circumferential sutures of maxilla. SARME used to be the second choice for such cases but recently the age range of RME is increasing due to newly developed bone born and hybrid devices. Even though there are many publications in the literature, we still don’t have enough information about the long-term stability of the results of these new devices. During this presentation, old and new RME protocols will be explained by showing case samples and results of most recent studies will be summarized. 

Biografia:

Dr Nazan Küçükkeleş zrobiła doktorat w latach 1984-1989 na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Marmara w Stambule, gdzie została profesorem i prodziekanem w 2002 roku. Była dziekanem Wydziału Ortodoncji Uniwersytetu Marmara w latach 2006-2011. Pełniła funkcję redaktora naczelnego Turkish Journal of Orthodontics w latach 2004-2008 i została wybrana na prezesa Tureckiego Towarzystwa Ortodontycznego w latach 2010-2012. Ma na swoim koncie wiele publikacji i prezentacji, a od ponad 20 lat prowadzi kursy kliniczne w krajach europejskich. Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Angle Society of Europe. Od niedawna wykłada na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Bezmialem w Stambule. Od ponad 20 lat bada protokoły leczenia wad prawdziwej klasy II i III. Wśród innych jej zainteresowań jest ortopedyczne leczenie wad zgryzu, leczenie wad klasy III, ekspansja szczęki, zakotwienie szkieletowe. Jest żoną dentysty i ma syna, który jest chirurgiem jamy ustnej.  

Dr. Nazan Küçükkeleş has done her PhD  in 1984-1989 in Orthodontic Department of Marmara University  in Istanbul  where she became a Professor and the Vice Dean in year 2002. She chaired the Orthodontic Department of Marmara University  in  2006-2011. She executed the editor in chief position of Turkish Journal of Orthodontics in 2004-2008 and elected as president of Turkish Orthodontic Society in 2010-2012. She has many  publications and  presentations and giving clinical courses in european countries since over 20 years. She is an active member of Angle Society of Europe. Recently She is teaching in Orthodontic Department of University of Bezmialem in Istanbul. She has been studying on treatment protocoles of true Class II and  III over 20 years. Her other interests are ; orthopaedic treatment of skeletal malocclusions, treatment of Class III , maxillary expansion , skeletal anchorage. She is married to a dentist and having a son who is an oral surgeon.  

Michał Sarul (Polska)

Tytuł wykładu:  
Evidence Based Medicine w leczeniu ortodontycznym. Czyli czy lekarz powinien być czarodziejem?
Evidence-Based Medicine in Orthodontic Treatment. Should the Doctor Be a Wizard?

Tematyka wykładu: W codziennej praktyce ortodonta często musi podejmować decyzje, których skutki mogą być bardzo odległe i determinować efekt całego, prowadzonego przez niego leczenia. Jeżeli nasze wybory nie są oparte na solidnych, sprawdzonych i jasnych przesłankach, może to utrudnić uzyskanie optymalnego przebiegu i wyniku leczenia ortodontycznego.

Medycyna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine) wykorzystuje metodę naukową do porządkowania i stosowania aktualnych danych w celu poprawy decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. W ten sposób najlepszą dostępną wiedzę naukową łączy się z doświadczeniem klinicznym lekarza oraz wartościami wyznawanymi przez pacjenta, aby podjąć najlepszą dla niego decyzję terapeutyczną.
W jaki sposób więc efektywnie wykorzystać dane naukowe i jak skutecznie filtrować docierające do nas informacje dotyczące różnych strategii terapeutycznych?
W trakcie wykładu zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące sposobu selekcji i wykorzystywania danych dostępnych w badaniach naukowych w celu usprawnienia decyzji podejmowanych w czasie leczenia ortodontycznego.

In daily practice, an orthodontist often has to make decisions whose consequences can be far-reaching and determine the outcome of the entire treatment conducted by them. If our choices are not based on solid, proven, and clear premises, it can hinder achieving an optimal course and outcome of orthodontic treatment.
Evidence-Based Medicine (EBM) utilizes the scientific method to organize and apply current data to improve healthcare decision-making. In this way, the best available scientific knowledge is combined with the clinician's clinical experience and the values held by the patient to make the best therapeutic decision for them.
So, how can we effectively utilize scientific data and how to effectively filter the information reaching us regarding various therapeutic strategies?
During the lecture, basic issues regarding the selection and utilization of data available in scientific research to improve decisions made during orthodontic treatment will be discussed.

Biografia:

Prof. dr hab. n. med. Michał Sarul jest absolwentem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2006 był pracownikiem naukowym Katedry Ortopedii szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W 2009 roku, na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu obronił doktorat na temat właściwości mechanicznych drutów ortodontycznych. W 2011 roku ukończył specjalizację z ortodoncji.
Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 2018. roku na podstawie cyklu badań dotyczących oceny czynników wpływających na współpracę pacjentów leczonych aparatami wyjmowanymi.
Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
W 2024 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
W przeszłości pełnił funkcję dyrektora medycznego Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej, od wielu lat prowadzi prywatną praktykę, a ostatnio poświęcił się rozwojowi ortodoncji cyfrowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym we Wrocławiu.
Był jednym z współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. 
Jest współautorem ponad 100 artykułów naukowych, opisujących wyniki badań nad właściwościami materiałów ortodontycznych, efektywnością leczenia wczesnego, wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego w leczeniu ortodontycznym oraz powikłaniami w leczeniu wad klasy II.  

Michal Sarul, Prof., DDS, PhD
Professor Michał Sarul is a graduate of the Faculty of Medicine and Dentistry of the Medical University of Wrocław. Since 2006, he has been a researcher at the Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics at the Medical University of Wrocław.
In 2009 he was awarded a PhD from the Medical University of Wrocław for a thesis on the mechanical properties of orthodontic wires. 
In 2011, he completed a postgraduate training in orthodontics.
in 2018 he was awarded a habilitation in medicine on his series of studies on the assessment of factors influencing the cooperation of patients treated with removable appliances.
Since 2021, he has been the head of the Department and Department of Integrated Dentistry at the Medical University of Wrocław.
In 2024, he obtained the title of professor in the field of medical and health sciences.
In the past, he served as the medical director of the Academic Dental Polyclinic, has been running a private practice for many years, and recently devoted himself to the development of digital orthodontics at the University Clinical Center in Wrocław.
He was one of the co-founders of the Polish Society of Orthodontic Technology, and is a member of the European Orthodontic Society and the Polish Orthodontic Society.
He is the co-author of over 100 scientific articles describing the results of research on the properties of orthodontic materials, the effectiveness of early treatment, the use of skeletal anchorage in orthodontic treatment and complications in the treatment of class II malocclusions.

Jorge Faber  (Brazylia)

Tytuł wykładu: 
Przełamywanie schematów: Korzyści i ograniczenia podejścia „najpierw operacja” w ortodoncji w leczeniu OSA 
Breaking the Mold: The Benefits and Limitations of Orthodontic Surgery-First Approach in OSA Treatment 

Tematyka wykładu: Ta prezentacja skupi się na wyzwaniach związanych z tradycyjnym przygotowaniem ortodontycznym do chirurgii ortognatycznej i wysunięcia szczękowo-żuchwowego (MMA) oraz potencjalnych korzyściach płynących z podejścia „najpierw operacja”.

Tradycyjne przygotowanie ortodontyczne często wymaga kilku miesięcy lub lat dekompensacji zębów, co może być problematyczne dla pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym (OSA), którzy wymagają natychmiastowego leczenia. W wielu zespołach zajmujących się leczeniem zaburzeń snu specjalizacja ortodoncji jest często lekceważona ze względu na pilność leczenia OSA. Niemniej jednak ważne jest, aby dostrzec znaczące korzyści estetyczne, jakie dekompensacja ortodontyczna może zapewnić dla twarzy i uśmiechu. W tej prezentacji omówione zostanie zastosowanie podejścia „najpierw operacja” (SFA), które eliminuje potrzebę tradycyjnego przygotowania ortodontycznego, oraz omówione zostaną płynące z niego korzyści i ograniczenia. Opierając się na 20-letnim doświadczeniu klinicznym, wykład zapewni wgląd w diagnostykę i planowanie leczenia MMA u pacjentów z OSA w ramach podejścia „najpierw operacja”. Ogólnie rzecz biorąc, prezentacja ta będzie interesująca dla klinicystów i badaczy dążących do poprawy leczenia OSA i chirurgii ortognatycznej, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zaletach SFA w leczeniu ortodontycznym. 
Cele edukacyjne: Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować potencjalne korzyści płynące z podejścia „najpierw operacja” w ortodoncji w leczeniu szczękowo-żuchwowym i porównać je z tradycyjnym przygotowaniem ortodontycznym. 
Uczestnicy będą w stanie rozpoznać estetyczne korzyści dekompensacji ortodontycznej dla twarzy i uśmiechu oraz zrozumieć rolę ortodoncji w zespołach snu w leczeniu OSA. 

This presentation will focus on the challenges associated with traditional orthodontic preparation for orthognathic surgery and maxillomandibular advancement (MMA), and the potential benefits of a surgery-first approach. Traditional orthodontic preparation often requires several months or years of dental decompensation, which can be problematic for patients with obstructive sleep apnea (OSA) who require immediate treatment. In many sleep teams, the specialty of orthodontics is often disregarded due to the urgency of OSA treatment. Nonetheless, it is important to recognize the significant esthetic benefits that orthodontic decompensation can provide for the face and smile. This presentation will explore the use of a surgery-first (SFA) approach, which eliminates the need for traditional orthodontic preparation, and discuss its benefits and limitations. Drawing on 20 years of clinical experience, the lecture will provide insights into the diagnosis and MMA treatment planning for OSA patients under a surgery-first approach. Overall, this presentation will be of interest to clinicians and researchers seeking to improve the treatment of OSA and orthognathic surgery, and to those interested in learning more about the advantages of a SFA in orthodontic treatment. 
Learning objectives: Participants will be able to identify the potential benefits of an orthodontic surgery-first approach for maxillomandibular advancement, and compare it to traditional orthodontic preparation. 
Participants will be able to recognize the esthetic benefits of orthodontic decompensation for the face and smile, and understand the role of orthodontics in sleep teams for the treatment of OSA . 

Biografia:

Dr Faber jest profesorem stomatologii opartej na dowodach i ortodoncji na podyplomowych studiach stomatologicznych na Uniwersytecie w Brasilii. Jest pionierem w dziedzinie zakotwienia szkieletowego, leczenia bezdechu sennego, druku 3D w ortodoncji i podejścia „najpierw operacja”. Przez 11 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego Journal of the World Federation of Orthodontists and Dental Press Journal of Orthodontics. Posiada tytuł doktora biologii - morfologii oraz tytuł magistra ortodoncji, a także dyplom Brazylijskiej Rady Ortodoncji. Dr Faber prowadził liczne wykłady w wielu krajach i opublikował ponad 110 artykułów w czasopismach naukowych. W 2010 r. zdobył nagrodę College of Diplomates Best Case Report of the Year Award za najlepszy opis przypadku opublikowany w AJODO. Prowadzi również prywatną praktykę w Brasilii. Ponadto dr Faber pełni funkcję przewodniczącego naukowego Międzynarodowej Konferencji Ortodontycznej Światowej Federacji Ortodontów (Rio 2025 IOC) i zaprasza do przyjazdu do Rio.

Dr. Faber is Professor of Evidence Based Dentistry and Orthodontics at the Post-Graduate Program of the University of Brasilia Dental School and is a Diplomate of the Brazilian Board of Orthodontics. He was a pioneer in Skeletal Anchorage, Surgery First and Sleep Dentistry, and has given over 200 lectures in all continents and has published over 120 articles in scientific journals. In 2010 he won the College of Diplomates Case Report of the Year Award for the best case report published in the AJO-DO in 2009. He is the editor-emeritus of the Dental Press Journal of Orthodontics and the former editor-in-chief of the Journal of the World Federation of Orthodontists. Dr. Faber is the Scientific Chair of the World Federation of Orthodontists - Rio 2025 - International Orthodontic Conference and will invite you to come to Rio. He also maintains a private practice in Brasilia, Brazil.

 

Piotr Skarżyński  (Polska)

Tytuł wykładu: 
Diagnostyka i leczenie problemów laryngologicznych, bezdechu sennego i wad ortodontycznych – perspektywy i możliwości
Diagnosis and treatment of ENT problems, sleep apnoea, and orthodontic defects – perspectives and possibilities

Tematyka wykładu: Wstęp: Obturacyjny bezdech senny (OBS), problemy laryngologiczne oraz wady ortodontyczne to powszechne schorzenia, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i jakość życia pacjentów pediatrycznych. Chociaż często postrzegane są jako oddzielne problemy, w rzeczywistości mogą być ze sobą ściśle powiązane. 

Cel: Celem tego wystąpienia jest przedstawienie holistycznego podejścia do diagnostyki i leczenia problemów laryngologicznych, bezdechu sennego i wad ortodontycznych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną wstępne wyniki z badania właściwości łuków zębowych oraz zaburzeń oddychania u pacjentów pediatrycznych, kierowanych na zabieg adenotomii. Otrzymane dane zostaną opracowane w celu sprawdzenia korelacji pomiędzy występowaniem OBS a budową łuków zębowych. W literaturze dostępne są pojedyncze, często kontrowersyjne, doniesienia na temat wpływu przerostu migdałka gardłowego na powstawanie wad zgryzu.
Materiał i metody: Długotrwałe oddychanie przez usta w wieku rozwojowym spowodowane przez przerost migdałka gardłowego może doprowadzić do zaburzeń w prawidłowym rozwoju narządu żucia, wad zgryzu, nieprawidłowości zębowych oraz nieskutecznego leczenia ortodontycznego. Badania właściwości łuków zębowych oraz zaburzeń oddychania u pacjentów pediatrycznych kierowanych na zabieg adenotomii w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS mają na celu wyselekcjonowanie pacjentów pediatrycznych z obturacyjnym bezdechem sennym na podstawie badania przeprowadzonego przez otorynolaryngologa, uzupełnionych kwestionariuszy oraz poddaniu pacjentów badaniu poligraficznemu, gdzie kluczowym wskaźnikiem jest AHI (wskaźnik bezdechu-spłycenia oddechu, ang. apnoea-hypopnoea index). Dodatkowo wykonywane jest badanie skanerem zewnątrzustnym iTero. Procedury te wykonywane są przed zabiegiem chirurgicznym oraz trzy miesiące po nim. Do badania zakwalifikowano 30 osób w wieku od 6 do 18 lat. 
Wyniki i wnioski: W przebiegu przerostu migdałka gardłowego u dzieci utrwalony ustny tor oddychania może być przyczyną powstania zgryzu otwartego z uwagi na brak prawidłowych kontaktów zwarciowych między przednimi zębami górnymi i dolnymi. Zaburzenie nosowego toru oddychania ma negatywny wpływ na wzrost struktur kostnych i tkanek miękkich w obrębie twarzoczaszki, co z kolei może powodować powstanie wad zgryzu. Holistyczne podejście do diagnostyki i leczenia problemów laryngologicznych, bezdechu sennego i wad ortodontycznych może zapewnić lepsze rezultaty i poprawić jakość życia pacjentów.

Introduction: Obstructive sleep apnoea (OSA), ENT problems and orthodontic defects are common conditions that can negatively affect the health and quality of life of paediatric patients. Although often seen as separate problems, they can be closely related.
Aim: This presentation aims to present a holistic approach to the diagnosis and treatment of ENT problems, sleep apnoea, and orthodontic defects. In addition, preliminary results from a study of the properties of dental arches and breathing disorders in paediatric patients referred for an adenotomy procedure will be presented. The data obtained will be compiled to evaluate the correlation between the occurrence of OSA and the structure of the dental arches. There are isolated, often controversial, reports in the literature on the impact of pharyngeal tonsillar hypertrophy on the development of malocclusion. 
Material and methods: Prolonged mouth breathing in developmental age caused by hypertrophy of the pharyngeal tonsil can lead to disorders in the normal development of the masticatory organ, malocclusion, dental abnormalities, and ineffective orthodontic treatment. The examination of dental arch properties and breathing disorders in paediatric patients referred for adenotomy at the Center of Hearing and Speech MEDINCUS aims to select paediatric patients with OSA based on an examination by an ENT specialist, completed questionnaires and a polygraph examination, where the key indicator is the AHI (apnoea-hypopnoea index). In addition, an examination with an iTero extraoral scanner is performed. These procedures are performed before the surgery and three months after the surgery. Thirty patients aged between 6–8 years were qualified for the study.
Results and conclusions: In the course of adenoid hypertrophy in children, a fixed nasal breathing path can cause an open bite due to the lack of correct occlusal contact between the upper and lower front teeth. Disruption of the nasal breathing path has a negative impact on the growth of bony structures and soft tissues in the craniofacial region, which in turn can result in malocclusion. A holistic approach to the diagnosis and treatment of ENT problems, sleep apnoea, and orthodontic defects can provide better results and improve patients' quality of life.

Biografia:

Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz pracownik naukowy WUM i UMCS. Wybitny specjalista otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii oraz zdrowia publicznego. Uznany w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym autor i współautor ponad 1310 publikacji (IF – 476,906; MEiN – 41335; cytowania – 2974; h-index – 25) oraz 2500 wystąpień konferencyjnych (w tym 190 jako moderator i uczestnik okrągłych stołów, 220 – instruktor, operator wykonujący operacje pokazowe). 
Pełni funkcje w zarządzie i władzach prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, ekspert WHO ds. zdrowia cyfrowego, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, Wice-Przewodniczący grupy Hearring, członek Komitetu Sterującego Facial Nerve Stimulation i wiele innych.
Pełni także liczne funkcje doradcze i eksperckie w instytucjach krajowych, także w świecie akademickim jako m.in. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (TOFAP), członek Rady Naukowej przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, członek Rady Programowej WUM dla kierunku „audiofonologia z protetyką słuchu”, Kandydat na eksperta NCBR w Programie Inteligentny Rozwój (od 2020), członek Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, członek Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, członek Polskiej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej PES w dziedzinie otorynolaryngologii (Centrum Egzaminów Medycznych) oraz członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej. Członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN (od 2022) oraz Komisji Telemedycyny KNK PAN, członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (od 2022). Ponadto jest opiniodawcą i recenzentem w krajowych i międzynarodowych projektach.
Laureat ponad 100 nagród indywidualnych i zespołowych za działalność ekonomiczną i wdrożeniową, naukową, kliniczną oraz dydaktyczną. Recenzent ponad 100 prestiżowych czasopism zagranicznych i krajowych, w większości z listy filadelfijskiej.

Prof. Piotr H. Skarzynski, MD, PhD, MSc – Director of Science and Research in the Institute of Sensory Organs, Deputy Head of the Department of Teleaudiology and Screening in the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, a researcher at the Medical University of Warsaw and Maria Curie-Sklodowska University. An outstanding specialist in ENT, pediatric ENT, audiology and phoniatrics, and public health. Author and co-author of over 2500 conference lectures (190 round tables, 220 courses as an Instructor), and 1310 publications (IF – 476,906; Ministry of Education and Science points – 41335; citations – 2974; h-index – 25).
Participated in the 3rd Stakeholders Consultation meeting during which the World Hearing Forum of WHO was announced. A member of the Roster of Experts on the Digital Health of WHO, a Board Member of ISfTeH, a President of the International Advisory Board of AAO-HNS, Vice-President of Hearring Group, a member of the Facial Nerve Stimulation Steering Committee, and more.
Expert and member of numerous national organizations: Board Secretary of the Polish Society of Otorhinolaryngologists, Phoniatrists and Audiologists, a Member of the Scientific Council of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, a member of Policy Council of Audiophonology at the Medical University of Warsaw, a candidate for an expert of Smart Growth Operational Programme (The National Centre for Research and Development), a member of the Policy Council of „Health of Poles” Congress, a member of the Team of Experts to develop and update the program of specialization in the field of pediatric otorhinolaryngology at the Medical Center of Postgraduate Education, and a member of Polish Examination Board which conduct the National Speciality Examination in otorhinolaryngology (the Medical Examinations Center). A member of the University Council of the Maria Grzegorzewska University, a member of the Business Council of the Faculty of Management, University of Warsaw. Member of the Clinical Sciences Committee, a member of the Commission of Telemedicine of the Clinical Sciences Committee, member of the Council of National Science Center.
An expert and reviewer of national and international projects and grants. Reviewer of over 100 national and international scientific journals. Awarded over 100 awards and distinctions for scientific, didactic, economic, organizational, and social activities.

 

Joanna Janiszewska-Olszowska   (Polska)

Tytuł wykładu: 
Tork w leczeniu ortodontycznym
Torque in orthodontic treatment

Tematyka wykładu: W leczeniu aparatami stałymi pożądana może być zmiana nachylenia policzkowo-językowego zębów. 

Podczas wykładu przedstawione zostaną wyniki badań naukowych i doświadczenia własne dotyczące wprowadzania dogięć skrętnych na łukach leczniczych. Podane zostaną odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest definicja torku? Czy ma znaczenie system zamków? Jaki jest wpływ wysokości szczeliny zamka na ekspresję torku? Jaka jest wzajemna zależność torku i angulacji? Jaki jest wpływ rodzaju zamka ortodontycznego na tork? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do stosowania dogięć torkujących? O ile stopni można bezpiecznie skręcić łuk leczniczy? Na jakich rodzajach łuków można wykonywać dogięcia torkujące? Jakie ryzyko związane jest z torkiem?

In fixed orthodontic treatment it may be required to change buccolingual inclination of the teeth. During the lecture scientific evidence and own experience referring to introducing torsional bends on orthodontic archwires would be presented. Answers to the following questions would be provided: Does the prescription of brackets matter? What is the influence of the slot height on torque expression? What is the relation between torque and angulation? What is the influence of the type of orthodontic bracket on the torque? What are the indications and contraindications for introducing torsional bends? How many degrees is it allowed to twist the archwire? On what types of wires is it possible to make torsional bends? What is the risk associated with torque?

Biografia:

Prof. hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska, specjalista ortodonta, profesor w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Zajmuje się leczeniem ortodontycznym pacjentów i prowadzi zajęcia dla studentów ze stomatologii zintegrowanej. W działalności naukowej skupia się na badaniach dotyczących rozwoju uzębienia i zgryzu, wad rozwojowych twarzy, leczenia ortodontycznego pacjentów z uszkodzonym przyzębiem, jatrogennego wpływu leczenia ortodontycznego na szkliwo zębów, właściwości nowoczesnych materiałów ortodontycznych oraz ortodontycznego postępowania retencyjnego. 
Opublikowała około 200 prac naukowych, w tym ponad 50 w czasopismach zagranicznych z IF (o łącznym wskaźniku IF powyżej 150) i ponad 40 doniesień zjazdowych z dziedziny ortodoncji. Jest autorką lub współautorką rozdziałów w podręcznikach: Zarys współczesnej ortodoncji, Oral medicine, Contemporary dentistry, Zarys stomatologii dla studentów wydziału lekarskiego, Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych, Dziecko przedwcześnie urodzone – pierwsze lata życia. 
W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem „summa cum laude“ pracę doktorską pod tytułem: „Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi“ (promotor: Prof. dr hab. Irena Karłowska). W roku 2006 – zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z ortodoncji. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 2017 na podstawie cyklu prac p.t. „Jatrogenny wpływ zdejmowania aparatów ortodontycznych stałych na szkliwo zębów“.  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała w roku 2023.
Recenzowała prace dla czasopism stomatologicznych i medycznych, między innymi: Angle Orthodontics, International Journal of Pediatric Dentistry, BMC Oral Health, International Journal of Dermatology, Pediatrics, Cleft Palate Craniofacial Journal. 
Od 2019 pełni funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Jest promotorką prac doktorskich z dziedziny ortodoncji (siedmiu zakończonych i jednej wszczętej) oraz promotorką pomocniczą trzech zakończonych przewodów doktorskich. Była recenzentką czterech prac doktorskich i jednego postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Pełniła funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych.
Od roku 2022 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

 

 

 

Kinga Grzech-Leśniak  (Polska)

Tytuł wykładu
Rola laseroterapii w leczeniu ortodontycznym
The Role of Laser Therapy in Orthodontic Treatment

Tematyka wykładu:
Zastosowanie lasera w procedurach klinicznych medycznych, ortodontycznych, wykorzystuje działanie promieniowania laserowego, powodujące stymulację procesów leczniczych organizmu. Terapeutyczne działanie laserów medycznych znane jest już od ponad 50 lat. Wykorzystanie lasera w leczeniu ortodontycznym jest wielokierunkowe.

Może służyć do zmniejszenia bólu i zapalenia tkanek podczas aktywnej fazy leczenia, poprawy jakości kości wyrostka zębodołowego podczas przesuwania zębów, jak również korekt chirurgicznych przerostów zapalnych powstałych przy zamkach i pierścieniach. To też działanie przeciwbólowe. 87-95% pacjentów skarży się na ból podczas pierwszych 24 godzin od założenia aparatu ortodontycznego, a 39-49% odczuwa dyskomfort podczas całego leczenia ortodontycznego. Laser w redukcji bólu odgrywa podwójną rolę: zwiększa komfort pacjenta podczas leczenia, ale również poprzez działanie biostymulacyjne przyśpiesza ruch ortodontyczny zębów wpływając pozytywnie na przyspieszenie gojenia kości. Biostymulacja laserowa powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, indukcję degranulacji komórek tucznych z uwolnieniem substancji prozapalnych celem przyspieszenia gojenia tkanek.
Laser w gabinecie stomatologicznym to dzisiaj potrzeba czy luksus? Reklamowy dodatek czy narzędzie pomagające realizację koncepcji minimalnie inwazyjnej ortodoncji? Czy wspierając nasze leczenie laseroterapią postępujemy słusznie? Jakie są tego zalety, a jakie obostrzenia? Na te podstawowe pytania odpowie prezentacja podczas konferencji.

 

The utilization of lasers in medical and orthodontic clinical procedures harnesses the power of laser radiation to stimulate the body's healing processes. The therapeutic effects of medical lasers have been recognized for over 50 years. The application of lasers in orthodontic treatment is multifaceted. It can serve to reduce pain and inflammation of tissues during the active phase of orthodontic treatment, improve the quality of alveolar bone during tooth movement, as well as for surgical correction inflammatory induced overgrowths associated with brackets. Additionally, it has analgesic properties. Between 87-95% of patients report pain within the first 24 hours of orthodontic appliance placement, with 39-49% experiencing discomfort throughout the entire orthodontic treatment. Laser therapy plays a dual role in pain reduction: it enhances patient comfort during treatment and, through its biostimulatory action, accelerates tooth movement positively impacting bone healing. Laser biostimulation causes vasodilation, induces degranulation of mast cells releasing pro-inflammatory substances to expedite tissue healing.
Is a laser in the dental office a necessity or a luxury today? Is it a marketing gimmick or a tool aiding in the realization of minimally invasive orthodontic concepts? Are we right in supporting our treatments with laser therapy? What are its advantages and limitations? These fundamental questions will be addressed in the presentation during the conference.
 

Biografia:

Kinga Grzech-Leśniak, dr hab. n. med., prof. uczelni advanced

Specjalista periodontologii 2005r, ITI Fellow, podwójny Master of Science in Laser (2016 oraz 2020)
Profesor uczelni Katerdry I Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Pracowni Laseroterapii, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Dyrektor program studiów podyplomowych EMDOLA, European Master degree in Oral Laser Application
Koordynator ds nauczania podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego 
Assist. Prof. Department of Periodontics, School of Dentistry Virginia Commonwealth University, United States

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, PTSL
Executive Board Advisor of the World Federation for Laser Dentistry, WFLD
country representative World Federation for Laser Dentistry, WFLD
FDI, World Dental Federation, Dental Practice Committee Member od 2016 roku (druga kadencja)

ITI Fellow
Nagrodzona w 2021r Indywidualną Nagrodą Specjalną przez Ministra Zdrowia za pracę za „Nowatorskie Terapie Laserowe w Stomatologii”
Autorka ponad 90 publikacji naukowych, 5 rozdziałów w podręcznikach dotyczących laseroterapii, z łącznym IF ponad 170 pkt.

 

Kinga Grzech-Leśniak, dr hab. n. med., prof. uczelni advanced specialist in periodontology and oral pathologist
Associate Prof. Department of Oral Surgery, 
Wroclaw Medical University, UMED, Poland
Director of Laser Laboratory
Director of local EMDOLA Master Program, Poland

Assist. Prof. Department of Periodontics, School of Dentistry
Virginia Commonwealth University, VCU, VA, United States

President of the Polish Society of Laser Dentistry, PTSL
country repr. World Federation for Laser Dentistry, WFLD
FDI Dental Practice Committee member
WFLD Executive Board, Advisor
ITI Fellow
Master of Science in Laser Dentistry, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy

 

Joanna Mrowiec  (Polska)

Tytuł kursu: 
Leczenie Invisalign w aspekcie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Invisalign in terms of literature and personal experience

Główne zagadnienia kursu: 

 • Porównanie leczenia aparatem Invisalign i aparatami stałymi w świetle współczesnych badań
 • Ruchy ortodontyczne, które są najbardziej przewidywalne, efekty leczenia
 • Przesunięcia ortodontyczne wymagające odpowiedniego planowania że względu na ograniczenia technologii alignerowej
 • Przesunięcia o najmniejszej efektywności - jakie, jak sobie radzić 
 • Aktywność mięśniowa a leczenie Invisalign.
 • Recesja, CBCT
 • Retencja w leczeniu nakładkowym

Main topics discussed in the course:

 • Comparison of treatment with Invisalign and fixed braces in the light of contemporary research
 • Orthodontic movements that are most predictable, treatment effects
 • Orthodontic movements that require proper planning because of the limitations of aligner treatment
 • Most difficult movements in aligners and how to deal with them
 • Muscle activity and Invisalign treatment.
 • CBCT and recessions
 • Retention phase after treatment

Biografia: 

dr n. med. Joanna Mrowiec - Specjalista ortodonta - w 1997 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwentka Wydziału Prawa UW. Jest prekursorem leczenia aparatami Invisalign® w Polsce (od 2003 roku) i autorką wielu publikacji z zakresu leczenia ortodontycznego i interdyscyplinarnego dorosłych. Uczestniczka wielu prestiżowych spotkań i szkoleń (Nowy Jork, San Diego, Dubaj). Jest założycielką Centrum Ortodontyczno-Implantologicznego Astermed. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów dorosłych z problemami protetycznymi, periodontologicznymi oraz chorobami stawów skroniowo-żuchwowych. Pasja naukowa i chęć rozwoju cały czas towarzyszą jej w pracy zawodowej. Miłą odskocznią w codziennej pracy jest również leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży.
 

 

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

wejście od strony Spodka

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY