13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
Wykładowcy

 

 

 

 

Björn Ludwig (Niemcy)

Tytuł wykładu: 
Cyfrowa ortodoncja i drobne procedury chirurgiczne: Najbardziej interdyscyplinarna ERA ORTODONCJI
Digital orthodontics and some small surgical interventions: The most interdisciplinary ERA of ORTHO

Tematyka wykładu: 

Wiele celów leczenia ortodontycznego, takich jak okluzja, estetyka i funkcja, nie zmieniło się zbytnio w ostatnich dziesięcioleciach. Niemniej zakres diagnostyki i leczenia - pod względem technologicznym - znacznie się poszerzył. 

 

Nowe, zaawansowane technicznie narzędzia i innowacje sugerują łatwy sukces. Np. korzyści z zastosowania zakotwienia szkieletowego - w ciągu ostatnich dwóch dekad - stały się oczywiste, a stosowanie tych miniśrub weszło do kanonu procedur ortodontycznych. Opracowano wiele dobrze działających schematów postępowania i zdefiniowano właściwą biomechanikę. Kwestia współczynników utraty śrub, miejsc wprowadzenia czy czynników ryzyka została gruntownie udokumentowana naukowo. Jednak ewolucja w stosowaniu TAD nie zatrzymuje się! Szczególnie era cyfrowa przynosi nowe i obiecujące funkcje. Począwszy od skanowania wewnątrzustnego, cyfrowego obrazowania rentgenowskiego, wirtualnego pozycjonowania miniśrub, cyfrowego projektowanie aparatów i wreszcie druku 3D. Przedstawione zostaną liczne przykłady kliniczne, omówiona zostanie aktualna literatura a wykład zakończy krytyczna ocena tych nowych procedur.

Many orthodontic treatment objectives, like occlusion, aesthetics and function, didn´t change too much the last decades. Besides that, the diagnostic and treatment range - technology wise - got much wider. New high-tech tools and innovations promise to easily guide us to success.  E.g., the benefits of using skelettal anchorage - got over the last two decades - obvious and the use of these small screws is widespread. Many well working workflows are established, and sound biomechanics are identified.  Scientifically there is good evidence in matter of failure rates, insertion sites and risk factors. But the evolution of the use of TADs doesn´t stop! Especially the digital era brings new and promising features. Starting from the intraoral scan, digital X-ray, virtual screw placement, digital appliance design and finally 3D printing. Many clinical examples will be shown - current literature will be discussed and a critical evaluation of these new procedures will finalize the lecture.

Biografia:

Björn Ludwig prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Traben-Trarbach, w Niemczech.
Jest adiunktem na Uniwersytecie w Homburgu/Saar, w Katedrze Ortodoncji.
Jego praca badawcza koncentruje się na zakotwiczeniu szkieletowym i obrazowaniu 3D.
Opublikował ponad 200 recenzowanych artykułów klinicznych i naukowych oraz jest redaktorem kilku książek.
Jest redaktorem naczelnym publikacji Quintessenz "Kieferorthopädie" (Ortodoncja).
Jest również współredaktorem Journal of Clinical Orthodontics oraz członkiem German board in Orthodontics.
Jest byłym prezydentem European Begg Society.
 

Björn Ludwig maintains a private orthodontic practice in Traben-Trarbach, Germany. 
He is Assistant Professor at the University of Homburg/Saar, Department of Orthodontics. 
His focus of research work is skelettal anchorage and 3D imaging. 
He has published more than 200 peer reviewed clinical and scientific articles and is editor of several books. 
He is editor in chief of the Quintessenz publication “Kieferorthopädie” (Orthodontics). 
He is also co-editor of the Journal of Clinical Orthodontics. 
He works in the council of the German board in Orthodontics. 
He is past president of the European Begg Society.

 

Raúl Ferrando Cascales (Hiszpania)

Tytuł wykładu: 
Protokół kliniczny odbudowy protetycznej w wielodyscyplinarnym leczeniu ortodontycznym: " resto first, resto early, resto post"
Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary orthodontic treatment: " resto first, resto early, resto post"

Tematyka wykładu: 

Diagnostyka w ortodoncji jest kluczowa dla uzyskania dobrych wyników leczenia. W dzisiejszych czasach cyfrowe zasoby 3D ułatwiają nam wizualizację celów leczenia pozwalającą na podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej  mechaniki i techniki. 

W niniejszym wykładzie, w oparciu o przypadki kliniczne przedstawimy protokół diagnostyczny, który pozwoli nam zintegrować cyfrową dokumentację pacjenta w celu postawienia pełnej i wnikliwej diagnozy.

PROTOKÓŁ KLINICZNY DLA ODBUDOWY PROTETYCZNEJ W WIELODYSCYPLINARNYM LECZENIU ORTODONTYCZNYM: "RESTO FIRST, RESTO EARLY, RESTO POST".
Obecnie pacjenci mają szerokie wymagania estetyczne i funkcjonalne, które zmuszają stomatologów do pracy zespołowej.
Zespołem tym może kierować każdy z członków: periodontolog, ortodonta lub stomatolog odtwórczy.
W niniejszym wykładzie przedstawimy różne przypadki kliniczne, mając na uwadze, iż u pacjentów ortodontycznych często stwierdza się rozbieżności kształtu i wielkości zębów, które warunkują ostateczny wynik leczenia ortodontycznego. Z drugiej strony, w tych przypadkach, w których wymagana jest poprawa estetyki uśmiechu, zwykle współistnieją wady zębowe które ograniczają pożądany końcowy efekt estetyczny i funkcjonalny. W każdym z tych przypadków zadajemy sobie następujące pytanie: Gdzie od czego zacząć?
 


Lecture Diagnosis in Orthodontics is crucial to obtain good results in our treatments. Nowadays, 3D digital resources make it easier for us to visualise the objectives in order to decide on the appropriate mechanics and technique and thus be predictable and reliable in our treatments. In this conference, through clinical cases, we will provide a facially guided diagnosis protocol that will allow us to integrate the patient's digital records to make a global diagnosis.

CLINICAL PROTOCOL FOR PROSTHETIC RESTORATION IN MULTIDISCIPLINARY ORTHODONTIC TREATMENT: “RESTO FIRST, RESTO EARLY, RESTO POST”
Today, patients express high-level aesthetic and functional demands that force dentists to work as a team.
The team can be led by any of the members: periodontist, orthodontist or restorative dentist. In this course, we will present different cases bearing in mind that in patients with orthodontic needs, it is very common to find alterations in the shape and size of the teeth, which condition the final result of orthodontic treatment.
On the other hand, in those cases where an improvement in the aesthetics of the smile is required, we usually find dental malpositions that limit the desired final aesthetic and functional result.
In each of these cases we ask ourselves the following question: Where do we start? 

Biografia:

- Stopień naukowy w zakresie stomatologii  Uniwersytet w Murcji (Hiszpania)
- PHd w stomatologii
- Specjalizacja z zakresu ortodoncji i ortopedii zębowej
- Studia podyplomowe w zakresie ortodoncji i chirurgii ortognatycznej z dr Quevedo Rojas (Chile). 
- Dyplom z ortodoncji wydany przez Centrum FACE/Roth-Williams dla funkcjonalnej okluzji
- Hiszpańska komisja w dziedzinie ortodoncji i ortopedii zębowej.
- Profesor i dyrektor studiów magisterskich w dziedzinie ortodoncji na Katolickim Uniwersytecie w Murcji (UCAM) Hiszpania
- Prywatna praktyka ograniczona do ortodoncji
- Autor licznych artykułów i publikacji.
- Prelegent na krajowych i międzynarodowych kursach i Konferencjach
 

• Degree in dentistry. University of Murcia. Spain
• PHd in Dentistry
• Master in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
• Postgraduate Program in Orthodontics and Orthognathic Surgery with Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Diploma in Orthodontics by the FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Spanish board in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
• Professor and Director of the Master´s degree in Orthodontics of the Catholic University of Murcia (UCAM) Spain
• Private practice limited to Orthodontics
• Author of numerous articles and publications
• Speaker at national and international courses and conferences 

Josef Kučera (Czechy)

Tytuł wykładu:  
Retencja i stabilność po leczeniu ortodontycznym - powikłania w fazie retencji 
Retention and stability after orthodontic treatment - complications in the retention phase

Tematyka wykładu: Faza retencji po leczeniu ortodontycznym jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi musi zmierzyć się ortodonta. Długotrwała stabilizacja jest często uważana za mit, ponieważ w łukach zębowych dochodzi do nawrotów i zmian rozwojowych.

Dlatego też długoterminowa, a nawet dożywotnia retencja za pomocą klejonych retainerów jest coraz częściej stosowana wśród klinicystów. Retainery klejone mogą stanowić skuteczną metodę retencji, szczególnie dlatego, że wymagają minimalnej współpracy ze strony pacjentów. Jednakże stosowanie tego typu retencji wiąże się często z powszechnymi powikłaniami, takimi jak oderwanie warstwy kleju lub złamanie drutu, a także z rzadszymi nieoczekiwanymi powikłaniami o potencjalnie poważnych konsekwencjach klinicznych. Te niezamierzone zmiany mogą często wymagać ponownego leczenia ortodontycznego i zabiegów z zakresu chirurgii periodontologicznej. Bardzo ważne jest, aby zarówno ortodonta, jak i cały zespół stomatologiczny byli świadomi tych potencjalnych powikłań, potrafili je rozpoznać i zaproponować niezbędne leczenie.

The retention phase after orthodontic treatment is one of the most difficult problems an orthodontist has to tackle. Long-term stability is often considered to be a myth as relaps and maturation changes occur in the dental arches. Therefore, long-term, or even life-long retention with bonded retainers is being increasingly used among clinicians. Bonded retainers can provide an efficient method of retention, particularly because they require minimal compliance from patients. However, the use of bonded retainers is frequently associated with common complications, such as detachments of the adhesive layer or wire fractures, and with less frequent unexpected complications with potentially severe clinical consequences. These inadvertent changes may often require orthodontic re-treatment and reconstructive periodontal surgery. It is very important that the orthodontist as well as the whole dental team are aware of these potential complications, are able to recognize them and propose necessary treatment.

Biografia:

Dr Josef Kučera, ukończył w 2004 roku Uniwersytet Karola w Pradze, gdzie odbył również 3-letnie szkolenie ortodontyczne, a w 2009 roku uzyskał specjalizację z ortodoncji. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie pracuje w swojej prywatnej praktyce w Pradze oraz jako adiunkt w Zakładzie Ortodoncji na I Wydziale Medycznym Uniwersytetu Karola i w Szpitalu Ogólnym w Pradze oraz wykładowca na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest długoterminowa retencja i stabilność wyników leczenia ortodontycznego. Jest również aktywnie zaangażowany w działalność wykładową na uczelni dla studentów przed- i podyplomowych, konferencjach krajowych, jak również za granicą. Był członkiem Zarządu Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego (2012-2021), a także sekretarzem naukowym Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego (2018-2021).

MUDr. Josef Kučera, Ph.D. graduated from Charles University in Prague in 2004, where he also completed a 3-year orthodontic training and in 2009 received a specialization in Orthodontics. In 2015, he received his Ph.D. from Palacký University in Olomouc. He is currently working in his private practice in Prague and as an assistant professor at the Department of Orthodontics at the 1st Medical Faculty of Charles University and the General Hospital in Prague and a lecturer at Palacký University in Olomouc. The main area of his scientific interest is long-term retention and stability of orthodontic treatment results. He is also actively involved in lecturing activities at the university for both pre- and postgraduate students, domestic conferences as well as abroad. He was a member of the Board of the Czech Orthodontic Society (2012-2021) and also the scientific secretary of the Czech Orthodontic Society (2018-2021).

Jan Pietruski (Polska)

Tytuł wykładu: 
Ortodoncja: estetyka – tak, ale funkcja przede wszystkim!
Orthodontics: esthetics – yes, but first of all function!

Tematyka wykładu: 

Z  perspektywy protetyka ortodoncja jest dziedziną, bez której praca protetyka w wielu przypadkach nie miałaby sensu. Szczególnie w przypadkach wymagających całkowitej przebudowy zwarcia, rekonstrukcji kompletnych łuków zębowych, przygotowanie ortodontyczne jest niezbędnym etapem, aby protetyk był w stanie odtworzyć utraconą funkcję narządu żucia w sposób umożliwiający wieloletnią stabilność uzyskanych efektów leczenia.

Wymaga to wspólnego planowania terapii, w tym sekwencji poszczególnych procedur. Aby planowanie wielospecjalistyczne było możliwe, konieczna jest jednolita perspektywa poszczególnych specjalistów. Tą perspektywą jest stabilna ortopedyczna pozycja stawów skroniowo-żuchwowych jako jedyna pozycja do rozpoczęcia diagnostyki jak również jako cel kompleksowej terapii. Pominięcie tej zasady zawsze prowadzi do powikłań niweczących wysiłek lekarzy i wielokrotnie bardzo utrudniających życie pacjentów. W praktyce efektem takiego podejścia do leczenia jest fakt, że wśród pacjentów z dysfunkcją narządu żucia kilkadziesiąt procent, to przypadki po zakończonym leczeniu ortodontycznym, odtwórczym bądź łączącym wiele dziedzin stomatologii. 

From the perspective of a prosthodontist, orthodontics is a field without which the work of a prosthodontist would in many cases make no sense. Particularly in cases requiring complete reconstruction of the occlusion, reconstruction of complete dental arches, orthodontic pretreatment  is a necessary step for the prosthodontist to be able to restore the lost function of the masticatory system in a way that allows long-term stability of the obtained treatment effects. This requires multidisciplinary planning, including the sequence of therapeutic procedures. To make interdisciplinary planning possible, a unified perspective of individual specialists is necessary. This perspective is a stable orthopedic position of the temporomandibular joints as the only position to start diagnostics as well as the goal of comprehensive therapy. Omission of this principle always leads to complications that destroy the efforts of doctors and often make life very difficult for patients. In practice, the result of such an approach to treatment is the fact that several dozen percent of patients with masticatory system dysfunction are cases after completed orthodontic, restorative or multi-disciplinary treatment.

Biografia:

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora. 
Jest autorem i współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, oraz pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia”, z których monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i doczekała się trzech wydań w Polsce i za granicą. W 2021 roku wydał monografię „Okluzja w praktyce”. 
Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Prof. dr hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło ponad 2000 lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami. 
Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych.  
Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. 

Ivo Marek (Czechy)

Tytuł wykładu:  
Orto-protetyczna rekonstrukcja zwarcia u pecjentów ze znacznym starciem zębów
Ortho-prosthodontic reconstruction of dentition in patients with massive abrasion

Tematyka wykładu: 

Wykład dotyczy złożonego zagadnienia współpracy interdyscyplinarnej u pacjentów z erozyjnymi zmianami powierzchni zębów lub abrazją zębową spowodowaną bruksizmem.
 

Autorzy opisują cechy poszczególnych zmian erozyjnych i abrazyjnych oraz proponują protokoły postępowania. Leczenie ortodontyczne w tej grupie pacjentów stanowi etap przygotowawczy przed
odbudową protetyczną. Wykład wskaże, które sytuacje można rozwiązać bez terapii ortodontycznej, a które z terapią, tak aby zęby były w jak najlepszej pozycji przed wykonaniem rekonstrukcji protetycznej.
Cel główny stanowi preparacja protetyczna w minimalnie inwazyjnym protokole terapeutycznym. 
Autorzy przedstawiają również zastosowanie implantów stomatologicznych jako jednostek kotwiących podczas przemieszczania zębów, wykorzystanie miniimplantów do intruzji nadmiernie wydłużonych zębów trzonowych a na koniec zajmują się poruszą temat zmian tkankowych podczas inwazyjnego przemieszczania zębów.

The lecture deals with a complex issue of interdisciplinary cooperation in patients with erosive tooth surface changes in enamel or dental abrasion caused by bruxism. The authors describe the features of individual erosive and abrasive changes and they propose their possible solutions. Orthodontic therapies in these patients form a preparatory stage before the prosthodontic reconstruction. The lecture describes which situations can be solved without the orthodontic therapy and which with the therapy, so that the teeth would be in the best possible position before the prosthodontic reconstruction. Of course, the aim is that the prosthodontist could work in the minimally invasive protocol. The authors also present here the use of dental implants as anchorage units for tooth movement, the use of anchorage mini-implants for molar intrusion from supraocclusion, and last but not least they deal with tissue changes during intrusive tooth movement. 

Biografia:

Dr Ivo Marek ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w 1990 roku. Ukończył trzyletnie szkolenie w zakresie Ortodoncji w 1999 roku a w 2007 podyplomowe studia ortodontyczne na Wydziale Stomatologicznym  Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie uzyskał tytuł doktora.
Dr Marek prowadzi swoją prywatną klinikę stomatologiczną w Brzecławiu (Breclav), gdzie koncentruje się na interdyscyplinarnej opiece stomatologicznej. 
Przede wszystkim skupia się na współpracy ze specjalistami z dziedziny periodontologii i implantologii.
Jako pierwszy w Czechach pracował  systemem Invisalign.
Dr Marek pracuje jako Profesor na Wydziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu  Palackiego w Ołomuńcu, zarówno w programach studiów dyplomowych, jak i podyplomowych. 
Ponadto jest wykładowcą w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Ortodontycznym Wydziału Lekarskiego w Brnie oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. 
Opublikował 58 artykułów i wygłosił ponad 250 wykładów w Republice Czeskiej i za granicą (Polska, U.S.A, Tajwan, Singapur, Holandia, Anglia, Słowacja, Italia, Bułgaria,
Polska, Estonia, Australia).
Dr Marek jest wiceprezesem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego, członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Światowego Towarzystwa Ortodontycznego oraz European Aligner Society. W 2007 roku został mianowany Członkiem Honorowym Klubu Implantologicznego w Republice Czeskiej za propagowanie współpracy w ramach  ortodoncji i implantologii. Ponadto wchodzi w skład rady redakcyjnej czasopisma "Ortodoncja" oraz pełni funkcję recenzenta czasopism "Ortodoncja",  The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics oraz Journal of Aligner Orthodontics. 
Jest członkiem komisji akredytacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawicielem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego w EFOSA, a także ambasadorem AAO od 2016 roku. 
W latach 2016-2022 był członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
 

Dr. Ivo Marek, PhD, graduated with a degree in Dentistry from the Faculty of Medicine at Palacky University in Olomouc in 1990. He completed a three-year training program for Orthodontics in 1999 and finished his postgraduate study of Orthodontics at the Orthodontic Department of Dental School at Palacky University in Olomouc in 2007, where he earned his PhD. Dr. Marek runs his Private Dental Clinic in Breclav, where he focuses on interdisciplinary dental care. Above all, he focuses on the collaboration of orthodontists with periodontists and implantologists. He was first working with Invisalign in Czech Republic.
Dr. Marek works as an Assistent Professor at the Orthodontic Department of Dental School, Palacky University, in Olomouc, in both graduate and postgraduate study programs. In addition, he is a part-time teacher at the Orthodontic Department of the Faculty of Medicine in Brno and at Charles University's Faculty of Medicine, in Prague. 
He has published 58 articles and has given over 250 lectures in the Czech Republic and abroad (Poland, U.S.A, Taiwan, Singapure, Holland, England, Slovakia, Italia, Bulgaria, Poland, Estonia, Australia, etc...). 

Dr. Marek is a Vice President of the Czech Orthodontic Society, and not only a member of the European Orthodontic Society, but also the American Orthodontic Society and the World Orthodontic Society, European Aligner Society. In 2007, he was appointed Honorary Member of the Implantology Club of Czech Republic for the partnership between the fields of orthodontics and implantology. Furthermore, he is a member of the editorial board of the journal “Ortodoncie” (Orthodontics) and reviewer of the journal “Ortodoncie” and The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics and Journal of Aligner Orthodontics. He is member of the accreditation committee of the Ministry of Healthcare and a representative of the Czech Orthodontic Society in EFOSA, as well as an AAO Ambassador since 2016. He was member of Council of European Orthodontic Society 2016-2022.

Thor Henrikson (Szwecja)

Tytuł wykładu
Jak możemy sprawić, aby nasze leczenie za pomocą aparatów clear aligner było bardziej skuteczne? 
How can we make our clear aligner treatments work better?

Tematyka wykładu:

Jak możemy sprawić, aby nasze leczenie za pomocą aparatów clear aligner było bardziej skuteczne? Leczenie ortodontyczne z użyciem alignerów może przynieść wysokiej jakości rezultaty. Podobnie jak w przypadku wszystkich metod ortodontycznych, istnieje jednak stroma krzywa uczenia się.  Najważniejszym czynnikiem dla klinicysty jest przejęcie pełnej kontroli podczas planowania i pracy w oprogramowaniu 3-D.

Skoncentrujemy się na biomechanice alignerów oraz na tym, jak rozdzielić i uporządkować trudne ruchy, aby zwiększyć przewidywalność i efektywność leczenia. Wykład zawiera przegląd możliwości leczenia różnych rodzajów wad zgryzu za pomocą alignerów. Przedstawione zostanie leczenie stłoczeń, zgryzów otwartych i głębokich z oceną skuteczności i precyzji leczenia.

Orthodontic treatment with Aligners can produce a high-quality treatment outcome. As in all orthodontic methods however, there is a steep learning curve. The most crucial factor is for the clinician, is to take full control when planning and working in the 3-D software. 
We will focus on aligner biomechanics and how separate and stage difficult movements to increase the treatment predictability and efficiency. The presentation is going to give an overview of treatment possibilities in different kind of malocclusions with aligners. Treatment of space deficiencies, open and deep bites will be shown and discussed.
Further on, we are going to discuss and evaluate treatment quality, efficiency, and precision.

Biografia:

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Malmö (Szwecja). Prywatna praktyka stomatologiczna w Malmö (Szwecja). Thor Henrikson ukończył studia stomatologiczne oraz uzyskał specjalizację z ortodoncji na Uniwersytecie w Malmo w Szwecji. W 1999 roku przedstawił swoją pracę doktorską na temat: "Leczenie ortodontyczne a TMD". Jest autorem 43 publikacji naukowych. Członek Angle Society of Europe od 2002 r.

Associate professor at University of Malmö and private practice in Malmö. Thor Henrikson made his Dental degree and the specialist Orthodontic training at University of Malmo Sweden. He presented his PHD thesis in 1999 about Orthodontic treatment and TMD. He has published 43 articles in the Orthodontic literature. Member of the Angle Society of Europe since 2002 and became the President in 2020. Part time teaching and supervising at University of Malmo but works most of the time working in his private practice in the center of Malmo. In addition, he his lecturing frequently both in Sweden and internationally.

Itamar Friedlander (Hiszpania)

Tytuł wykładu: 
SOC (Chirurgiczna koncepcja ortodontyczna)
The Surgical Orthodontic Concept

Tematyka wykładu: 
Obecnie pacjenci ortodontyczni z umiarkowanymi lub poważnymi rozbieżnościami szkieletowymi są kandydatami do leczenia za pomocą różnych kompensacyjnych technik ortodontycznych, chirurgii ortognatycznej lub kombinacji obu tych metod.

 Kompensacyjne leczenie ortodontyczne prowadzone w tego typu wadach wiąże się z szeregiem powikłań periodontologicznych, wynikających z ustawienia zębów poza kością. Oprócz nieodłącznej śmiertelności, chirurgia ortognatyczna może powodować szereg poważnych powikłań, opisanych w literaturze.
"SOC" jest połączeniem różnych periodontologicznych i regeneracyjnych technik chirurgicznych stosowanych w ortodoncji, które  ułatwiają leczenie pacjenta ortodontycznego z umiarkowanymi rozbieżnościami szkieletowymi w 3 płaszczyznach.
Ta nowa wizja wymaga ścisłej współpracy i pracy zespołowej pomiędzy chirurgiem i ortodontą. 
Prawidłowe zastosowanie tej koncepcji zapewnia doskonałe wyniki: po pierwsze, zmniejsza występowanie powikłań związanych  z operacjami ortognatycznymi a po drugie pozwala uniknąć wszelakich problemów związanych z przyzębiem jako konsekwencji kompensacji ortodontycznej.

Currently, orthodontic patients with moderate or severe skeletal discrepancies are candidates for treatment with a variety of compensatory orthodontic techniques, orthognathic surgery, or a combination of the two.Compensatory orthodontic treatment carried out in these types of skeletal discrepancies are associated with a number of periodontal complications arising from positioning the teeth outside the bone. Apart from its inherent morbidity, orthognathic surgery can cause several severe complications, as described in the literature. The “SOC” is a combination of various periodontal and regenerative surgical techniques applied to orthodontics which, when used together, facilitate the treatment of the orthodontic patient with moderate skeletal discrepancies in 3 dimensions. This new vision requires close collaboration and teamwork between the surgeon and the orthodontist. Correct application of the concept provides excellent results: firstly, it reduces the morbidity associated with orthognathic surgery and secondly it avoids all the problems associated with periodontal health as a consequence of orthodontic compensation.

Biografia: 

Dyplom z zakresu stomatologii, Uniwersytet w Barcelonie.
Specjalizacja z zakresu ortodoncji i ortopedii szczękowo-twarzowej,  Uniwersytet w Barcelonie.
Dyplom w dziedzinie ortodoncji wydany przez FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion.
Członek Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodoncji i Ortopedii Stomatologicznej (SEDO).
Interdyscyplinarna praktyka ortodontyczna w Barcelonie.

Degree in Dentistry, University of Barcelona.
Master in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, University of Barcelona.
Diploma in Orthodontics by the FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion Member of the Spanish Society of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (SEDO).
Interdisciplinary orthodontic practice in Barcelona.

 

 

Małgorzata Piertuska (Polska)

Tytuł wykładu: 
Zarządzanie tkankami miękkimi w aspekcie leczenia ortodontycznego
Soft tissue management in the aspect of the orthodontic treatment

Tematyka wykładu: 

Współczesne leczenie ortodontyczne powinno być planowane w taki sposób, aby korekta pozycji zębów nie wpływała negatywnie na stan tkanek przyzębia. Poważnymi powikłaniami, szczególnie często obserwowanymi u osób z cienkim fenotypem są dehiscencje przedsionkowej/językowej blaszki zbitej z następowymi recesjami dziąsła, jako skutek przesunięcia zębów poza kopertę wyrostka zębodołowego.
W celu poprawy bezpieczeństwa ortodontycznego przesuwania zębów konieczne jest kompleksowe planowanie leczenia z uwzględnieniem procedur periodontologicznych poprawiających jakość tkanek przyzębia. Celem wykładu będzie przedstawienie zagadnień dotyczących: oceny warunków śluzówkowo – kostnych przed leczeniem ortodontycznym, wskazań do wykonania zabiegów kortykotomii i augmentacji dziąsła oraz planowania poszczególnych zabiegów w czasie. Ponadto omówione zostaną periodontologiczne powikłania leczenia ortodontycznego i potencjalne metody ich leczenia.
 

Contemporary orthodontic treatment should be planned in such a way that the correction of tooth position does not adversely affect the condition of periodontal tissues. Serious complications, especially often observed in thin phenotype patients, are dehiscences of the vestibular/lingual bone plate with subsequent gingival recessions, as a result of shifting teeth beyond the alveolar envelope.
In order to improve the safety of orthodontic tooth displacement, comprehensive treatment planning with periodontal procedures to improve the quality of periodontal tissues is necessary. The purpose of the lecture will be to present the following topics: assessment of mucosal and osseous conditions prior to orthodontic treatment, indications for corticotomy and gingival augmentation procedures, and scheduling of individual procedures over time. In addition, periodontal complications of orthodontic treatment and potential methods of treating them will be discussed.

 

 

 

Biografia:

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku asystenta i adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku.
Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była jedenastokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorem rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia". Wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, Magazyn Stomatologiczny, e – Dentico, Stomatologia Estetyczna i Journal of Stomatology.

Stavros Kiliaridis (Szwajcaria)

Tytuł wykładu
Rola mięśni żuciai obciążenia okluzyjnego w leczeniu ortodontycznym oraz stabilizacji zwarcia: pomijane czynniki
The role of masticatory muscles and occlusal loading in the othodontic treatment and stability: the neglected factors

Tematyka wykładu:

Badania eksperymentalne i kliniczne wskazują na istotną rolę mięśni żucia w procesie wzrostu narządu żucia i twarzoczaszki.  Czy jednak rola mięśni ogranicza się tylko do ich wpływu na mechanizmy wzrostu uzębienia, czy też mięśnie okolicy ustno-twarzowej ingerują w leczenie ortodontyczne, wpływając na wyniki leczenia i ich stabilność? 

W trakcie prezentacji zostanie omówione, czy i w jaki sposób mięśnie twarzy i okolic ust mają pośredni wpływ na tempo ortodontycznych ruchów zębów, efekty leczenia aparatami czynnościowymi w korekcji i stabilizacji wad zgryzu klasy II oraz w leczeniu i stabilizacji przypadków zgryzu otwartego przedniego.
Wydaje się, że na szybkość ortodontycznego ruchu zębów ma wpływ obciążenie okluzyjne wywierane przez zęby przeciwstawne. I tak, zakres przemieszczeń zębów bez ingerencji okluzyjnej ze strony ich antagonistów jest większy niż w przypadku, gdy zęby antagonistyczne zakłócają ruch. Ponadto wykazano, że obecność zębów antagonistycznych wpływa odmiennie na zakres przemieszczeń zębów u osób o różnej wydolności czynnościowej mięśni żucia; w warunkach eksperymentalnych większe przemieszczenia zębów obserwowano u osób ze słabymi mięśniami żucia. Tak było również w leczeniu wad zgryzu klasy II, kiedy korekta zgryzu z klasy II do klasy I było "łatwiejsze" u osób ze słabymi mięśniami żucia, chociaż wyniki leczenia po dwóch latach były mniej stabilne niż u osób z silnymi mięśniami.
Wreszcie leczenie zgryzu otwartego przedniego będzie rozpatrywane w świetle badań doświadczalnych i klinicznych pod kątem wpływu mięśni żucia na zmienność wyników leczenia i ich stabilność.
 

Experimental and clinical studies indicate the important role of masticatory muscles on the dentofacial growth. Nevertheless, is the role of the muscles limited only to their influence on the mechanisms of the dentofacial growth, or do the orofacial muscles interfere with the orthodontic treatment, influencing the treatment results and their stability?  
During the presentation it will be discussed if and how the orofacial muscles are indirectly involved in the rate of orthodontic tooth movement, the treatment effects of the functional appliances in the correction and stability of the Angle Class II malocclusions as well as the treatment and stability of the anterior open bite cases.
It seems that the rate of orthodontic tooth movement is influenced by the occlusal loading exerted by the antagonist teeth. Thus, the extent of displacement of teeth without occlusal interference from their antagonists is larger than when antagonist teeth interfere with the movement. Moreover, the presence of antagonistic teeth has been shown to influence the extent of tooth movement differently in individuals with different functional capacity of the masticatory muscles; under experimental conditions, greater tooth displacement was observed in individuals with weak masticatory muscles. This was also the case in the treatment of Class II malocclusion, when the shift of the occlusion from Class II to Class I was "easier" in subjects with weak masticatory muscles, although the results of treatment two years later were less stable than in subjects with strong muscles.Last but not least, the treatment of anterior open bite will be seen under the light of experimental and clinical studies in respect to masticatory muscles’ influence on the variation in the treatment results and stability

Biografia:


 

Simon Littlewood (Anglia)

Tytuł wykładu: 

Przezroczyste plastikowe aparaty retencyjne: materiały, konstrukcja, zasady użytkowania oraz jak skłonić naszych pacjentów do ich noszenia?
Clear plastic retainers: materials, design, wear schedule and how to get our patients to wear them?

Tematyka wykładu: 

Przezroczyste plastikowe retainery są popularną i ekonomiczną opcją retencji po zakończeniu  leczenia ortodontycznego. Istnieje jednak wiele pytań bez odpowiedzi: jaki jest najlepszy rodzaj tworzywa, jak często należy retainery nosić, jak długo powinny wytrzymać, jak możemy je wyprodukować cyfrowo i być może najważniejsze, jak skłonić naszych pacjentów do ich noszenia?

 

Clear plastic retainers are a popular and low cost option for retaining our orthodontic treatments. However, there are many unanswered questions: what’s the best type of plastic to use, how often should they be worn, how long should they last, how can we produce them digitally and perhaps most importantly, how do we get our patients to wear them? These are just some of the questions Dr Littlewood will address as he provides an entertaining and informative look at clear plastic retainers in contemporary orthodontics.

Biografia:

Simon Littlewood jest brytyjskim specjalistą ortodontą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest głównym klinicystą w Bradford Hospitals, honorowym starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Leeds oraz prowadzi małą prywatną praktykę. Obecnie jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej dla członków Dental Membership w Royal College of Surgeons of England oraz założycielem Yorkshire Orthodontic Therapy Course. 
Jest współautorem bestsellerowego podręcznika "An Introduction to Orthodontics 5th Edition" oraz autorem wielu rozdziałów książkowych i prac naukowych.  Jego głównym zainteresowaniem klinicznym i badawczym jest retencja ortodontyczna. Prowadził wykłady na ten temat na całym świecie, zawsze starając się zaangażować swoich słuchaczy w prezentacje oparte na dowodach naukowych.  
 

Krzysztof Dowgierd (Polska)

Tytuł wykładu: 
Powikłania po leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym
Complications after orthodontic-surgical treatment

Tematyka wykładu: 

Chirurgia ortognatyczna jest powszechną metodą leczenia deformacji twarzoczaszki. Operacje korekcyjne wad twarzowo zgryzowych obejmują szerokie spektrum wad wrodzonych o podłożu genetycznym lub idiopatyczne. Powikłania mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia pacjenta poddawanego zabiegowi ortognatycznemu. ich leczenie w przypadku ich wystąpienia.

Duża część pacjentów poddawana jest operacji ortognatycznej w celach estetycznych, poprawie estetyki najczęściej towarzyszą pooperacyjne powikłania czynnościowe. Dlatego pacjenci muszą dokładnie zdecydować, czy cel poddania się operacji ortognatycznej leży po stronie estetycznej, czy funkcjonalnej.
Począwszy od diagnozy do zakończenia leczenie ortodontycznego, lista powikłań jest obszerna i w większości przypadków można im zapobiec. 
Kluczem jest przygotowanie. Obecnie podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia jest ścisła współpraca ortodonty i chirurga oraz terapeutów.
Staranne planowanie leczenia i doskonałe szkolenie techniczne w celu zarządzania tymi potencjalnymi zagrożeniami mają ogromne znaczenie dla sukcesu chirurgii ortognatycznej. 
Listę powikłań chirurgii ortognatycznej można podzielić na trzy główne sekcje: 
- powikłania przedoperacyjne, jeśli wystąpiły przed rozpoczęciem właściwej operacji.
- powikłania okołooperacyjne to takie, które mają miejsce na sali operacyjnej w trakcie zabiegu chirurgicznego,
- powikłania pooperacyjne pojawiają się w dowolnym momencie po zakończeniu operacji, aż do zakończenia leczenia.
Częste powikłania, które mogą wystąpić w chirurgii ortognatycznej, obejmują problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi, uszkodzenia nerwów, infekcje, martwicę kości, choroby przyzębia, upośledzenie wzroku, problemy ze słuchem i problemy neuropsychiatryczne. Rzadko powikłania mogą być śmiertelne. Ze względu na szeroki zakres powikłań chirurg powinien pamiętać o protokołach profilaktycznych i być przygotowanym na wszystkie rodzaje powikłań. Chirurdzy muszą w pełni rozumieć rodzaje, przyczyny i leczenie powikłań oraz powinni przekazywać te informacje pacjentom, u których wystąpią te powikłania.
Wnikliwa ocena zagrożeń przed operacyjnych śródoperacyjnych i pooperacyjnych w znaczący sposób zmniejsza możliwość ich wystąpienia. 

Orthognathic surgery is a common method of treating craniofacial deformities. Corrective surgeries for malocclusion defects cover a wide spectrum of genetic or idiopathic congenital defects. Complications can occur at any time during the treatment of a patient undergoing orthognathic surgery. their treatment if they occur.
A large proportion of patients undergo orthognathic surgery for aesthetic purposes, the improvement of aesthetics is most often accompanied by postoperative functional complications. Therefore, patients must carefully decide whether the goal of orthognathic surgery is aesthetic or functional.
From diagnosis to completion of orthodontic treatment, the list of complications is extensive and, in most cases, preventable.
The key is preparation. Currently, the fundament for proper treatment is close cooperation between the orthodontist, surgeon, and therapists.
Careful treatment planning and excellent technical training to manage these potential risks are of paramount importance to the success of orthognathic surgery.
The list of complications of orthognathic surgery can be divided into three main sections:
- preoperative complications if they occurred before the start of the actual operation,
- perioperative complications are those that occur in the operating room during a surgical procedure,
- postoperative complications appear at any time after the end of the operation until the end of treatment,
Common complications that can occur with orthognathic surgery include temporomandibular joint problems, nerve damage, infections, osteonecrosis, periodontal disease, visual impairment, hearing problems, and neuropsychiatric problems. Rarely, complications can be fatal. Due to the wide range of complications, the surgeon should remember about preventive protocols and be prepared for all types of complications. Surgeons must fully understand the types, causes and treatment of complications and should communicate this information to patients who develop it.
A thorough assessment of preoperative, intraoperative, and postoperative risks significantly reduces the possibility of their occurrence
.

Biografia:

Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Kierownik Centrum Wad twarzoczaszki i chirurgii szczękowo twarzowej dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Konsultant w Oddziale Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. 
Adiunkt w Klinice Chirurgii Głowy i szyi Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 

Założyciel i do dziś kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie przeprowadza pionierskie operacje rekonstrukcyjne u dzieci.  Koordynuje pracą wielospecjalistycznego ośrodka chirurgii wad twarzoczaszki i chirurgii szczękowej. Doświadczanie zawodowe i naukowe zdobywał w wielu ośrodkach w krajowych i zagranicznych w Europie i Stanach zjednoczonych. 
Specjalista chirurgii wad twarzy u dzieci i dorosłych.  Zajmuje się rozległymi rekonstrukcjami w zakresie twarzy u dzieci i dorosłych z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych spowodowanych wadami, urazami i chorobami onkologicznymi. Specjalista z zakresu chirurgii stawu skroniowo żuchwowego. Pionier w leczeniu protezami stawu skroniowo żuchwowego, w szczególności u dzieci jak i dorosłych. Specjalista z zakresu modelowania i druku 3D i zastosowania indywidualnych implantów dedykowanych dla pacjentów do rekonstrukcji deformacji części twarzowej czaszki. 
Aktywny działacz na rzecz współpracy z lekarzami na Ukrainie. Ściśle współpracuje z wybitnymi specjalistami twarzy, głowy i szyi z Kijowa, Lwowa i z innych środków europejskich. Współpracuje z wieloma chirurgicznymi ośrodkami w Stanach i Europie. 
Członek Polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Działacz charytatywny na rzecz poprawy opieki i leczenia chirurgicznego twarzy u dzieci i młodzieży
Autor rozdziałów w książkach i artykułów naukowych w prasie polskiej i zagranicznej.
Prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy w kraju i za granicą.
 

Founder and to this day head of the Department of Maxillofacial Surgery at the Regional Specialist Children's Hospital in Olsztyn, where he performs pioneering reconstructive operations in children. He coordinates the work of a multi-specialty center for craniofacial surgery and maxillofacial surgery. He gained professional and scientific experience in many centers in Poland and abroad in Europe and the United States.
Specialist in surgery of facial defects in children and adults. He deals with extensive facial reconstructions in children and adults using microsurgical techniques caused by defects, injuries, and oncological diseases. Specialist in the field of temporomandibular joint surgery. A pioneer in the treatment of temporomandibular joint prostheses, especially in children and adults. Specialist in the field of modeling and 3D printing and the use of individual implants dedicated to patients to reconstruct deformations of the facial part of the skull.
Active for cooperation with doctors in Ukraine. He works closely with specialists of the face, head, and neck  from Kiev, Lviv and other European funds. He cooperates with many surgical centers in the US and Europe.
Member of Polish and foreign scientific societies. Charity activist to improve the care and surgical treatment of the face in children and adolescents.
Author of chapters in books and scientific articles in the Polish and foreign press.
He conducts numerous trainings for doctors in the country and abroad.

 

Jose Chaques Asensi

Tytuł wykładu: 
Finishing ortodontyczny: strategie postępowania w codziennej praktyce
Finishing strategies in everyday practice

Tematyka wykładu: 

Właściwa koncepcja ortodoncji obejmuje uzyskanie właściwego wyniku zgryzowego w zdrowym środowisku biologicznym w ramach pięknego kompleksu zębowo-twarzowego. 
Dlatego protokół finishingu w ortodoncji powinien uwzględniać wszystkie te czynniki w sposób zintegrowany. 

Doskonałość w uzyskaniu ostatecznej okluzji powinna być wzmocniona poprzez sekwencyjne stosowanie procedur końcowych w ostatniej fazie leczenia ortodontycznego. 
W ostatnich latach estetyka wyniku leczenia ortodontycznego stała się głównym priorytetem w diagnostyce i planowaniu leczenia. 
Ponadto, obecna perspektywa estetyczna obejmuje nie tylko zmiany w profilu twarzy ale, co najważniejsze, relacje pomiędzy zębami a tkankami miękkimi - głównie konturem dziąseł i wargami. 
Odpowiednia równowaga i relacje między tymi czynnikami są niezwykle istotne dla osiągnięcia
doskonałego wyniku klinicznego i pięknego uśmiechu.
 

The actual conception of orthodontics involves the development of a nice occlusal result in a healthy biological environment. within a beautiful dentofacial complex. Therefore, the finishing protocol in orthodontics should take into consideration all these factors in an integrative manner.   Excellence in final occlusion should be enhanced by the sequential application of finishing procedures in the last phase of orthodontic treatment. Also, over the last years, the aesthetics considerations of the orthodontic outcome have become a major priority in diagnosis and treatment planning. Furthermore, the current esthetic perspective involves not only the changes in the facial profile but, most important, the relationship between the teeth and the soft tissues, namely the gingival contour and the lips. Adequate balance and relationship among these factors is critically important to achieve an excellent clinical result and a beautiful smile. In this presentation, strategies about how to deal with these paramenters from the clinical point of view will be presented, some “new concepts” will be analyzed and critically evaluated and some guidelines on how to improve our overall occlusal result and dentofacial esthetics in clinical orthodontics will be proposed.

Biografia:

Dyplom lekarza medycyny ( MD ) uzyskuje na Uniwersytecie w Sewilli w 1980r. tam również odbywa studia z zakresu stomatologii uzyskując tytuł lekarza stomatologa (DDs) w 1986 r.,
W 1990 r. uzyskuje specjalizację z ortodoncji na Case Western Reserve Unversity, Cleveland, (Ohio, USA),
Doktorat w 1993r. na Uniwersytecie w Sewilli,
Profesor ortodoncji Uniwersytetu w Sewilli w latach 1995 do 2010,
Aktywny członek Hiszpańskiego Towarzystwa Specjalistów Ortodontów ( A.E.S.O.R), Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
Od 2008 aktywny członek Angle Society of Europe, European Board of Orthodontics, członek komisji egzaminacyjnej Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
W 2010 r. otrzymuje prestiżową nagrodę " Moriyón" przyznawaną przez Hiszpańskie Towarzystwo Ortodontyczne,
W 2011 r. nagrodzony przez Europejską Federację Ortodontów za najlepszy, kliniczny artykuł roku,
Autor wielu publikacji do czasopism ortodontycznych i książek w kraju i za granicą,
Zapraszany wykładowca na konferencje i zjazdy wielu towarzystw w kraju i za granicą: SEDO, SIDO, SFODF, EOS, AAO,
Od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Sewilli
 

Dr. Jose Chaqués-Asensi received his M.D. degree from the University of Seville in 1980 and the Specialist in Stomatology degree (DDS) in 1986 from the same University. 
In 1990 received the Master´s Degree from Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. 
In 1995 he received the Ph. D. Degree from the University of Seville. He has published numerous papers in national and international orthodontic journals of major impact. 
He has given Oral Presentations and Lectures in the Congress of the Spanish Orthodontic Society (SEDO) European Orthodontic Society (EOS) and American Association of  Orthodontists and in the World Orthodontic Congress of San Francisco (1995) and Chicago (2000). 
He has been a guest speaker for National Ortohdontic Societies in Europe and Middle East and for Universities in Spain, Europe and USA.
He is active member of the American Association of Orthodontists (AAO) a Diplomate member of the Spanish Orthodontic Society (SEDO), Board certified of the European Orthodontic Society and an Active member of the Angle Society of Europe (ASE). 
He works in his practice limited to Orthodontics in Seville, Spain,since 1990

 

Katarzyna Wiśniewska (Polska)

Tytuł wykładu: 
Wykorzystanie zakotwień szkieletowych do ortopedycznej protrakcji szczęki u młodocianych 
pacjentów z wadami klasy III
Bone anchored maxillary protraction in adolescent patients with Class III malocclusion

Tematyka wykładu: 

Wady klasy III są często złożonymi problemami szkieletowymi w których występuje niedorozwój szczęki i lub prognatyzm żuchwy.

Leczenie wczesne z wykorzystaniem maski twarzowej i aparatów zakotwionych na zębach może produkować efekty uboczne jak posteriorotacja żuchwy, wzrost pionowego wymiaru twarzy czy kompensacje zębowe. Kolejnym problemem jest zwykle współpraca, w najlepszym przypadku użytkowanie aparatu jest ograniczone do 14 godzin na dobę. Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki (BAMP) jest obiecującą metodą w leczeniu rosnących pacjenów. Wyciągi międzyszczękowe mogą być stosowane 24 godziny na dobę. Oczekujemy zdecydowanie lepszej współpracy pacjenta podczas takiego leczenia. Noszenie wyciągów jest bez wątpienia społecznie mniej ograniczające niż użytkowanie maski twarzowej.
Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki wpływa nie tylko na polepszenie zgryzu ale również na poprawę rysów twarzy. Podczas wykładu przedstawię kliniczne przypadki wczesnego leczenia moich pacjentów z klasą III z wykorzystaniem BAMP. 

Class III malocclusion is generally a complex problem of maxillary deficiency and/or mandibular prognathism.  Early treatment with face mask and tooth borne appliances could produce side effects like posteriorotation of the mandible, increased vertical dimension of the face and dental compensation. Another problem is face mask wear, which is limited to 14 hours/day at best.
Bone anchored maxillary protraction (BAMP) is a promising method for a growing patients.
Intermaxillary traction could be applied 24 hours/day. Better compliance can be expected from patients for intraoral elastic traction. Wearing elastics is without doubt socially less constraining than wearing a face mask.
Bone anchored maxillary protraction could improve not only occlusion without side effects but also face.
Improvement in facial esthetics in a growing patients has a positive impact on the psychosocial development.
During my lecture I will present clinical cases of the Class III early treatment with BAMP.

Biografia:

Katarzyna Wiśniewska, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

1992- ukończyła studia stomatologiczne,  Akademia Medyczna w Warszawie
1993-1999 - pracowała jako asystent w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM).
1998 - zdała egzamin specjalizacyjny z ortodoncji (z wyróżnieniem)Od 1999 do teraz, współzałożycielka ORTHOS, specjalistycznej przychodni ortodontycznej w WarszawieUczestniczka oraz wykładowczyni w licznych międzynarodowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzi autorskie kursy dla lekarzy ortodontów w praktyce. 
Szczególnie zainteresowana zaawansowanym leczeniem morfologicznych wad gnatycznych. Inne zainteresowania zawodowe: ortodoncja funkcjonalna i estetyczna; leczeniei ortodontyczne pacjentów z dysfunkcjami układu stomatognatycznego narządu żucia.Uczestniczyła w zaawansowanym ortognatycznym kursie dr W. Arnetta w Santa Barbara, CA, USA
Ukończyła dwuletni kurs z czynnościowej okluzji, FACE/Roth-Williams, San Sebastian, Hiszpania
 

Katarzyna Wisniewska, DDS, Orthodontist
Katarzyna graduated from Warsaw Medical University in 1992, where she stayed to work as an assistant in the Department of Orthodontics for the next seven years. During her residency at the University she passed the specialized exam in Orthodontics with distinction.
In 1999 she co-founded ORTHOS, one of the leading practices specialized in orthodontics in Warsaw, which she has been running until today. 
Throughout her career Katarzyna has been participating in numerous international courses, training events and symposiums (i.a. Arnett's Orthognathic course in Santa Barbara, two-year advanced course FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion in San Sebastian led by d Dr Domingo Martin and Dr Renato Cocconi). She is a member of the European Orthodontic Society, the Polish Orthodontic Society and FACE Poland. 
She has been actively teaching orthodontists with her own set of practical and theoretical courses since 2013

 

dr Martyna Henschke - Wykładowca Dental Monitoring 
Tytuł wykładu: 

Zwiększenie efektywności klinicznej od startu do finishingu jako klucz do stabilnej okluzji i retencji- Zastosowanie potencjału Dental Monitoring jako narzędzia wspierającego prowadzenie leczenia ortodontycznego
Increasing clinical efficiency from start to finish as the key to stable occlusion and retention- Applying the potential of Dental Monitoring as a tool that supports the conduct of orthodontic treatment

Tematyka wykładu: 

Ortodoncja XXI wieku daje nam dużo możliwości i leczenie ortodontyczne staje się coraz bardziej przewidywalne i efektywne. Dostęp do wysokospecjalistycznych szkoleń, możliwość poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii pozwala nam jako praktykom leczyć naszych pacjentów w bardziej precyzyjny sposób.  Musimy pamiętać jednak, że każde, nawet najbardziej zaawansowane technologie mają swoje ograniczenia i nie możemy polegać tylko na nich. Obecnie pracujemy na systemach ( aparaty stałe, nakładki, planowanie cyfrowe), które są już tak mocno rozwinięte, że ciężko liczyć na ich dalszy, dynamiczny rozwój. Z drugiej strony potrzeby i świadomość pacjenta zwiększają się, a współpraca na linii ortodonta - pacjent ma zupełnie inny wymiar. Możemy wykorzystywać najlepszy dostępny sprzęt, zaplanować precyzyjnie leczenie, ale bez odpowiedniej współpracy z pacjentem nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych wspólnych założeń.  
Co możemy zrobić,  aby osiągać nasze cele kliniczne w bardziej optymalny sposób? Co zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie pacjenta i poprawę jego adaptacji zaleceń? Jak wygląda komunikacja z naszymi pacjentami? Pacjent świadomy to prosta droga do sukcesu jakim jest osiągnięcie zakładanego celu leczenia! W prezentacji przedstawię mój autorski sposób pracy i moich rozwiązań związanych z prowadzeniem leczenia ortodontycznego. Zaprezentuję metody, które pozwalają mi osiągnąć zakładane cele, przy jak największym zaangażowaniu pacjenta i zachowaniu optymalnych parametrów pracy zespołu ortodontycznego. 

 

Orthodontics in the 21st century offers us a lot of opportunities and orthodontic treatment is becoming more predictable and effective. Access to highly specialized training, the opportunity to expand our knowledge and exchange experiences, and the use of state-of-the-art technology allow us as practitioners to treat our patients with greater precision.  However, we need to remember that every technology, even the most advanced, has its limitations and we cannot rely on them alone. We are currently working on systems (fixed appliances, retainers, digital scheduling) that are already so heavily developed that it is hard to count on their further dynamic development. On the other hand, the patient's needs and awareness are increasing, and the cooperation between orthodontist and patient has a completely different dimension. We may use the best equipment available, to plan treatment precisely, but without proper cooperation with the patient, we are not able to achieve our common goals.  

What can we do to achieve our clinical goals in a better way? What can we do to increase patient engagement and improve patient adaptation of recommendations? What does communication with our patients look like? Informed patient is a straightforward path to success which means achieving the intended treatment goal! In the presentation I will present my own way of working and my solutions related to the management of orthodontic treatment. I will introduce methods that allow me to achieve my goals, with the greatest possible involvement of the patient and maintaining optimal parameters of the orthodontic team. 

Biografia:

Lekarz dentysta, pasjonatka ortodoncji, pomysłodawczyni i współwłaścicielka Stomatologia Henschke. 

Absolwentka Poznańskiego Uniwersytety Medycznego i Medycznego Studium Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie Ortodoncji.
Jest certyfikowanym lekarzem DSD (oficjalny tytuł DSD Master), Invisalign, Spark Aligners oraz fascynatką systemu Damon (członek grupy Damon Ultima Founders). Ukończyła prestiżowy kurs MasterCOIP z technik leczenia alignerami. Została, jako jedyna osoba z Polski, zaproszona do elitarnego klubu Ambasadorów Dental Monitoring w Europie.

Dentist, passionate about orthodontics, initiator and co-owner of Stomatologia Henschke. 
She is a graduate of the Poznan University of Medical Sciences and the Jagiellonian University's Medical School of Postgraduate Education in Orthodontics.
She is a certified practitioner of DSD, Invisalign, Spark Aligners and is fascinated by the Damon system (Damon Ultima). She completed the prestigious MasterCOIP course in aligner treatment techniques and was, as the only person from Poland, invited to the elite club of Dental Monitoring Ambassadors in Europe.
She actively contributes to social media because she believes in spreading knowledge through this means. Her life's calling is to help people, and by changing their smiles - to change their lives for the better. Her hobbies are sailing, playing the ukulele, winter swimming and yoga.
Life motto: “Be curious, not judgemental” Walt Whitman

 

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY