Zjazd zaczyna się już za...
Zarejestruj się
Wykładowcy 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 

 

Lucia Cevidanes (USA)

Tytuł wykładu: 
Sztuczna inteligencja i ortodoncja cyfrowa
 

Tematyka wykładu: 

Wiele celów leczenia ortodontycznego, takich jak okluzja, estetyka i funkcja, nie zmieniło się zbytnio w ostatnich dziesięcioleciach. Niemniej zakres diagnostyki i leczenia - pod względem technologicznym - znacznie się poszerzył. 

 

Nowe, zaawansowane technicznie narzędzia i innowacje sugerują łatwy sukces. Np. korzyści z zastosowania zakotwienia szkieletowego - w ciągu ostatnich dwóch dekad - stały się oczywiste, a stosowanie tych miniśrub weszło do kanonu procedur ortodontycznych. Opracowano wiele dobrze działających schematów postępowania i zdefiniowano właściwą biomechanikę. Kwestia współczynników utraty śrub, miejsc wprowadzenia czy czynników ryzyka została gruntownie udokumentowana naukowo. Jednak ewolucja w stosowaniu TAD nie zatrzymuje się! Szczególnie era cyfrowa przynosi nowe i obiecujące funkcje. Począwszy od skanowania wewnątrzustnego, cyfrowego obrazowania rentgenowskiego, wirtualnego pozycjonowania miniśrub, cyfrowego projektowanie aparatów i wreszcie druku 3D. Przedstawione zostaną liczne przykłady kliniczne, omówiona zostanie aktualna literatura a wykład zakończy krytyczna ocena tych nowych procedur.

Many orthodontic treatment objectives, like occlusion, aesthetics and function, didn´t change too much the last decades. Besides that, the diagnostic and treatment range - technology wise - got much wider. New high-tech tools and innovations promise to easily guide us to success.  E.g., the benefits of using skelettal anchorage - got over the last two decades - obvious and the use of these small screws is widespread. Many well working workflows are established, and sound biomechanics are identified.  Scientifically there is good evidence in matter of failure rates, insertion sites and risk factors. But the evolution of the use of TADs doesn´t stop! Especially the digital era brings new and promising features. Starting from the intraoral scan, digital X-ray, virtual screw placement, digital appliance design and finally 3D printing. Many clinical examples will be shown - current literature will be discussed and a critical evaluation of these new procedures will finalize the lecture.

Biografia:

Björn Ludwig prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Traben-Trarbach, w Niemczech.
Jest adiunktem na Uniwersytecie w Homburgu/Saar, w Katedrze Ortodoncji.
Jego praca badawcza koncentruje się na zakotwiczeniu szkieletowym i obrazowaniu 3D.
Opublikował ponad 200 recenzowanych artykułów klinicznych i naukowych oraz jest redaktorem kilku książek.
Jest redaktorem naczelnym publikacji Quintessenz "Kieferorthopädie" (Ortodoncja).
Jest również współredaktorem Journal of Clinical Orthodontics oraz członkiem German board in Orthodontics.
Jest byłym prezydentem European Begg Society.

 

Dr. Lucia Cevidanes is the Thomas and Doris Graber Professor of Dentistry and Professor at the Department of Orthodontics at the University of Michigan, and a Diplomate of the American Board of Orthodontics.

She is a practicing clinician who has published over 200 manuscripts on 3D imaging and Artificial Intelligence (AI) for which she has received research grants from the American Association of Orthodontics Foundation and the National Institute of Dental and Craniofacial Research.

Her work has been recognized by the American Association of Orthodontists Thomas M. Graber Award, the B F Dewel Award, Milo Hellman Award, and the Wuehrmann award from the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology.

Her interests include 3D imaging and AI to solve difficult clinical problems in orthodontics, studying current and new treatment approaches and technical procedures, and understanding treatment outcomes for craniofacial anomalies and dentofacial deformities.

 

Piotr Regulski (Polska)

Tytuł wykładu: 

Sztuczna Inteligencja i VisNow - nowe perspektywy analizy wizualnej w ortodoncji
 

Tematyka wykładu: 

Sztuczna inteligencja (AI) stała się dominującym tematem dyskusji w świecie nauki w ostatnich latach, oferując przełomowe osiągnięcia w wielu dziedzinach, w tym w medycynie, stomatologii i ortodoncji. Te innowacje przynoszą codziennie nowe możliwości, poprawiając dokładność diagnoz i efektywność planowania leczenia. Jednak potencjał sztucznej inteligencji wykracza poza jej dotychczasowe zastosowania.

W ramach nadchodzącego wykładu zostaną zaprezentowane zaawansowane rozwiązania w dziedzinie analizy wizualnej, które, w połączeniu z AI, otwierają nowe horyzonty dla diagnostyki i terapii ortodontycznej. W szczególności, zostanie zaprezentowana innowacyjna, otwartoźródłowa platforma VisNow. Ta platforma reprezentuje nową generację narzędzi analitycznych, które wykorzystując zaawansowane algorytmy wizualizacji i analizy danych, umożliwiają głębsze zrozumienie i interpretację złożonych danych.
VisNow nie tylko uzupełnia możliwości sztucznej inteligencji poprzez zaawansowane narzędzia wizualne, ale również umożliwia lekarzom lepsze zrozumienie dynamiki zmian zębowo-wyrostkowych i stawowych, co przekłada się na bardziej skuteczne i spersonalizowane podejście do leczenia. Integracja AI z narzędziami analizy wizualnej otwiera nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce i planowaniu leczenia, co jest kluczowe w dzisiejszej ortodoncji.
Podczas wykładu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przypadkami użycia i przykładami zastosowań, które demonstrują, jak połączenie AI z analizą wizualną może znacząco wpłynąć na diagnostykę, planowanie i wynik leczenia ortodontycznego. Omówione zostaną również wyzwania i potencjalne kierunki rozwoju w tej fascynującej dziedzinie.


Lecture Diagnosis in Orthodontics is crucial to obtain good results in our treatments. Nowadays, 3D digital resources make it easier for us to visualise the objectives in order to decide on the appropriate mechanics and technique and thus be predictable and reliable in our treatments. In this conference, through clinical cases, we will provide a facially guided diagnosis protocol that will allow us to integrate the patient's digital records to make a global diagnosis.

CLINICAL PROTOCOL FOR PROSTHETIC RESTORATION IN MULTIDISCIPLINARY ORTHODONTIC TREATMENT: “RESTO FIRST, RESTO EARLY, RESTO POST”
Today, patients express high-level aesthetic and functional demands that force dentists to work as a team.
The team can be led by any of the members: periodontist, orthodontist or restorative dentist. In this course, we will present different cases bearing in mind that in patients with orthodontic needs, it is very common to find alterations in the shape and size of the teeth, which condition the final result of orthodontic treatment.
On the other hand, in those cases where an improvement in the aesthetics of the smile is required, we usually find dental malpositions that limit the desired final aesthetic and functional result.
In each of these cases we ask ourselves the following question: Where do we start? 

Dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Piotr Regulski, p.o. Kierownika Pracowni Obrazowania Cyfrowego i Wirtualnej Rzeczywistości przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 50 publikacji i wystąpień zjazdowych, promotor przewodów doktorskich, prac licencjackich i magisterskich Opiekun prac studenckich i prac badawczych z zakresu automatycznego rozpoznawania obrazów, analizy wizualnej, druku 3D w ortodoncji, stomatologii, anatomii i radiologii. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami związanymi z komputerowym wspomaganiem stomatologii i ortodoncji, sztuczną inteligencją i obrazowaniem stawów skroniowo-żuchwowych. Jest założycielem Stowarzyszenia Wizualizacji Naukowej – VisNow.org, oraz jest autorem medycznej platformy VisNow-Medical. 

• Degree in dentistry. University of Murcia. Spain
• PHd in Dentistry
• Master in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
• Postgraduate Program in Orthodontics and Orthognathic Surgery with Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Diploma in Orthodontics by the FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Spanish board in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
• Professor and Director of the Master´s degree in Orthodontics of the Catholic University of Murcia (UCAM) Spain
• Private practice limited to Orthodontics
• Author of numerous articles and publications
• Speaker at national and international courses and conferences 

Katarzyna Becker (Polska)

Tytuł wykładu:  
Integracja symulacji ortodontycznych przemieszczeń zębów z CBCT- możliwości wykorzystania w różnych problemach klinicznych i grupachwiekowych

 

Tematyka wykładu: Faza retencji po leczeniu ortodontycznym jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi musi zmierzyć się ortodonta. Długotrwała stabilizacja jest często uważana za mit, ponieważ w łukach zębowych dochodzi do nawrotów i zmian rozwojowych.

Dlatego też długoterminowa, a nawet dożywotnia retencja za pomocą klejonych retainerów jest coraz częściej stosowana wśród klinicystów. Retainery klejone mogą stanowić skuteczną metodę retencji, szczególnie dlatego, że wymagają minimalnej współpracy ze strony pacjentów. Jednakże stosowanie tego typu retencji wiąże się często z powszechnymi powikłaniami, takimi jak oderwanie warstwy kleju lub złamanie drutu, a także z rzadszymi nieoczekiwanymi powikłaniami o potencjalnie poważnych konsekwencjach klinicznych. Te niezamierzone zmiany mogą często wymagać ponownego leczenia ortodontycznego i zabiegów z zakresu chirurgii periodontologicznej. Bardzo ważne jest, aby zarówno ortodonta, jak i cały zespół stomatologiczny byli świadomi tych potencjalnych powikłań, potrafili je rozpoznać i zaproponować niezbędne leczenie.

The retention phase after orthodontic treatment is one of the most difficult problems an orthodontist has to tackle. Long-term stability is often considered to be a myth as relaps and maturation changes occur in the dental arches. Therefore, long-term, or even life-long retention with bonded retainers is being increasingly used among clinicians. Bonded retainers can provide an efficient method of retention, particularly because they require minimal compliance from patients. However, the use of bonded retainers is frequently associated with common complications, such as detachments of the adhesive layer or wire fractures, and with less frequent unexpected complications with potentially severe clinical consequences. These inadvertent changes may often require orthodontic re-treatment and reconstructive periodontal surgery. It is very important that the orthodontist as well as the whole dental team are aware of these potential complications, are able to recognize them and propose necessary treatment.

Biografia:

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.
specjalistka ortodontka z ponad 20-letnim stażem zawodowym,  zawo-dowo związana z 2-ma praktykami ortodontycznymi, należącymi do Stomatologia Medicover Polmedico:
ORTODONCJA BECKER w Bielsku- Białej (od 2002 r.) , gdzie prowadzi szkolenie podyplomowe w ramach specjalizacji  z ortodoncji (akredytacja Ministerstwa Zdrowia)
STUDIO ORTODONCJI CYFROWEJ w Katowicach (od 2018 r.).
Obszary jej zainteresowań zawodowych obejmują m.in.:  sterowanie zakotwieniem ( miniimplanty, chirurgiczne metody akceleracyjne),  techniki cyfrowe w ortodoncji.
Prowadziła i prowadzi kursy i szkolenia dla lekarzy ortodontów nt. za-stosowania miniimplantów ortodontycznych,  korektorów drugiej klasy, chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne, leczenia interdyscyplinarnego.
Od 2011 wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
W 2014 jako jedna z pierwszych rozpoczęła pracę systemem Invisalign w Polsce, aktualnie posiada status Apex Diamond.
Od 2019 r wykładowca Align Technology. 
Autor publikacji o tematyce ortodontycznej, stomatologicznej interdy-scyplinarnej, oraz logopedycznej, wykładowca na polskich i międzyna-rodowych konferencjach naukowych.
Prezes Zarządu i współzałożyciel Polskiej Akademii Alignerowej,  a także aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, World Federation of Orthodontists,  American Association of Orthodon-tists, European Aligner Society i Deutsche Gesellschaft fuer Alligner Or-thodontie.

Dr. Katarzyna Becker, DDS, PhD, Specialist in Orthodontics
Dr. Becker received her Dental Degree and Specialty Degree from Silesian Medical University in Katowice, Poland.

She is a Head of the Orthodontic Department of Dental Clinic Polmedico Medicover in Bielsko-Biala and Katowice, where she is the main Teacher and Tutor at the Orthodontic Postgraduate Training Program.
Dr Becker held the positions of Adjunct Professor at the University in Bielsko-Biala.
She is author of many scientific articles and case reports.
Speaker on microscrews, accelerated orthodontics, class II correctors, speech therapy, interdisci-plinary dental treatment and Invisalign system.

She is a President and cofounder of Polish Aligner Academy, active member of the Polish Orthodontic Society, World Federation of Orthodontics, American Association of Orthodontists,European Aligner Society and Deutsche Gesellschaft fuer Aligner Orthodontie. 
Editorial Board Member of Journal of Aligner Orthodontics.
 

Barbara Sambor (Polska)

Tytuł wykładu: 
Spoczynkowa i czynnościowa pozycja języka w trójwymiarwym obrazowaniu MRI i CBCT
 

Tematyka wykładu: 

Z  perspektywy protetyka ortodoncja jest dziedziną, bez której praca protetyka w wielu przypadkach nie miałaby sensu. Szczególnie w przypadkach wymagających całkowitej przebudowy zwarcia, rekonstrukcji kompletnych łuków zębowych, przygotowanie ortodontyczne jest niezbędnym etapem, aby protetyk był w stanie odtworzyć utraconą funkcję narządu żucia w sposób umożliwiający wieloletnią stabilność uzyskanych efektów leczenia.

Wymaga to wspólnego planowania terapii, w tym sekwencji poszczególnych procedur. Aby planowanie wielospecjalistyczne było możliwe, konieczna jest jednolita perspektywa poszczególnych specjalistów. Tą perspektywą jest stabilna ortopedyczna pozycja stawów skroniowo-żuchwowych jako jedyna pozycja do rozpoczęcia diagnostyki jak również jako cel kompleksowej terapii. Pominięcie tej zasady zawsze prowadzi do powikłań niweczących wysiłek lekarzy i wielokrotnie bardzo utrudniających życie pacjentów. W praktyce efektem takiego podejścia do leczenia jest fakt, że wśród pacjentów z dysfunkcją narządu żucia kilkadziesiąt procent, to przypadki po zakończonym leczeniu ortodontycznym, odtwórczym bądź łączącym wiele dziedzin stomatologii. 

From the perspective of a prosthodontist, orthodontics is a field without which the work of a prosthodontist would in many cases make no sense. Particularly in cases requiring complete reconstruction of the occlusion, reconstruction of complete dental arches, orthodontic pretreatment  is a necessary step for the prosthodontist to be able to restore the lost function of the masticatory system in a way that allows long-term stability of the obtained treatment effects. This requires multidisciplinary planning, including the sequence of therapeutic procedures. To make interdisciplinary planning possible, a unified perspective of individual specialists is necessary. This perspective is a stable orthopedic position of the temporomandibular joints as the only position to start diagnostics as well as the goal of comprehensive therapy. Omission of this principle always leads to complications that destroy the efforts of doctors and often make life very difficult for patients. In practice, the result of such an approach to treatment is the fact that several dozen percent of patients with masticatory system dysfunction are cases after completed orthodontic, restorative or multi-disciplinary treatment.

Biografia:

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora. 
Jest autorem i współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, oraz pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia”, z których monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i doczekała się trzech wydań w Polsce i za granicą. W 2021 roku wydał monografię „Okluzja w praktyce”. 
Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Prof. dr hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło ponad 2000 lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami. 
Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych.  
Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. 

Michał Sarul (Polska)

Tytuł wykładu:  
Evidence Based Medicine w leczeniu ortodontycznym. Czyli czy lekarz powinien być czarodziejem?
 

Tematyka wykładu: 

W codziennej praktyce ortodonta często musi podejmować decyzje, których skutki mogą być bardzo odległe i determinować efekt całego, prowadzonego przez niego leczenia. Jeżeli nasze wybory nie są oparte na solidnych, sprawdzonych i jasnych przesłankach, może to utrudnić uzyskanie optymalnego przebiegu i wyniku leczenia ortodontycznego.


 

Medycyna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine) wykorzystuje metodę naukową do porządkowania i stosowania aktualnych danych w celu poprawy decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. W ten sposób najlepszą dostępną wiedzę naukową łączy się z doświadczeniem klinicznym lekarza oraz wartościami wyznawanymi przez pacjenta, aby podjąć najlepszą dla niego decyzję terapeutyczną.
W jaki sposób więc efektywnie wykorzystać dane naukowe i jak skutecznie filtrować docierające do nas informacje dotyczące różnych strategii terapeutycznych?
W trakcie wykładu zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące sposobu selekcji i wykorzystywania danych dostępnych w badaniach naukowych w celu usprawnienia decyzji podejmowanych w czasie leczenia ortodontycznego.

The lecture deals with a complex issue of interdisciplinary cooperation in patients with erosive tooth surface changes in enamel or dental abrasion caused by bruxism. The authors describe the features of individual erosive and abrasive changes and they propose their possible solutions. Orthodontic therapies in these patients form a preparatory stage before the prosthodontic reconstruction. The lecture describes which situations can be solved without the orthodontic therapy and which with the therapy, so that the teeth would be in the best possible position before the prosthodontic reconstruction. Of course, the aim is that the prosthodontist could work in the minimally invasive protocol. The authors also present here the use of dental implants as anchorage units for tooth movement, the use of anchorage mini-implants for molar intrusion from supraocclusion, and last but not least they deal with tissue changes during intrusive tooth movement. 

Biografia:

Dr Ivo Marek ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w 1990 roku. Ukończył trzyletnie szkolenie w zakresie Ortodoncji w 1999 roku a w 2007 podyplomowe studia ortodontyczne na Wydziale Stomatologicznym  Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie uzyskał tytuł doktora.
Dr Marek prowadzi swoją prywatną klinikę stomatologiczną w Brzecławiu (Breclav), gdzie koncentruje się na interdyscyplinarnej opiece stomatologicznej. 
Przede wszystkim skupia się na współpracy ze specjalistami z dziedziny periodontologii i implantologii.
Jako pierwszy w Czechach pracował  systemem Invisalign.
Dr Marek pracuje jako Profesor na Wydziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu  Palackiego w Ołomuńcu, zarówno w programach studiów dyplomowych, jak i podyplomowych. 
Ponadto jest wykładowcą w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Ortodontycznym Wydziału Lekarskiego w Brnie oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. 
Opublikował 58 artykułów i wygłosił ponad 250 wykładów w Republice Czeskiej i za granicą (Polska, U.S.A, Tajwan, Singapur, Holandia, Anglia, Słowacja, Italia, Bułgaria,
Polska, Estonia, Australia).
Dr Marek jest wiceprezesem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego, członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Światowego Towarzystwa Ortodontycznego oraz European Aligner Society. W 2007 roku został mianowany Członkiem Honorowym Klubu Implantologicznego w Republice Czeskiej za propagowanie współpracy w ramach  ortodoncji i implantologii. Ponadto wchodzi w skład rady redakcyjnej czasopisma "Ortodoncja" oraz pełni funkcję recenzenta czasopism "Ortodoncja",  The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics oraz Journal of Aligner Orthodontics. 
Jest członkiem komisji akredytacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawicielem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego w EFOSA, a także ambasadorem AAO od 2016 roku. 
W latach 2016-2022 był członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

 

Dr. Ivo Marek, PhD, graduated with a degree in Dentistry from the Faculty of Medicine at Palacky University in Olomouc in 1990. He completed a three-year training program for Orthodontics in 1999 and finished his postgraduate study of Orthodontics at the Orthodontic Department of Dental School at Palacky University in Olomouc in 2007, where he earned his PhD. Dr. Marek runs his Private Dental Clinic in Breclav, where he focuses on interdisciplinary dental care. Above all, he focuses on the collaboration of orthodontists with periodontists and implantologists. He was first working with Invisalign in Czech Republic.
Dr. Marek works as an Assistent Professor at the Orthodontic Department of Dental School, Palacky University, in Olomouc, in both graduate and postgraduate study programs. In addition, he is a part-time teacher at the Orthodontic Department of the Faculty of Medicine in Brno and at Charles University's Faculty of Medicine, in Prague. 
He has published 58 articles and has given over 250 lectures in the Czech Republic and abroad (Poland, U.S.A, Taiwan, Singapure, Holland, England, Slovakia, Italia, Bulgaria, Poland, Estonia, Australia, etc...). 

Dr. Marek is a Vice President of the Czech Orthodontic Society, and not only a member of the European Orthodontic Society, but also the American Orthodontic Society and the World Orthodontic Society, European Aligner Society. In 2007, he was appointed Honorary Member of the Implantology Club of Czech Republic for the partnership between the fields of orthodontics and implantology. Furthermore, he is a member of the editorial board of the journal “Ortodoncie” (Orthodontics) and reviewer of the journal “Ortodoncie” and The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics and Journal of Aligner Orthodontics. He is member of the accreditation committee of the Ministry of Healthcare and a representative of the Czech Orthodontic Society in EFOSA, as well as an AAO Ambassador since 2016. He was member of Council of European Orthodontic Society 2016-2022.

Ewa Czochrowska (Polska)

Tytuł wykładu
Wyzwania i komplikacje autotransplantacji zębów
Challenges and complications of tooth transplantation

Tematyka wykładu:

Autotransplantacja zębów jest atrakcyjną metodą leczenia wrodzonych braków zawiązków zębów i braków pourazowych zębów siecznych, a także chirurgicznej pionizacji zębów ektopowo położonych (transplantacja przezwyrostkowa).

Wyniki badań naukowych potwierdziły ponad 90% sukces autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia w perspektywie długoterminowej. Także trzecie zęby trzonowe mogą być wykorzystywane jako donory z rokowaniem powodzenia zabiegu ponad 80%.

Szczegółowe zaplanowanie leczenia chirurgicznego i ortodontycznego jest konieczne zawsze wtedy, kiedy rozważamy zastosowanie autotransplantacji zębów. Pomaga ono w wyborze optymalnego zęba donorowego, uzyskania stabilnej okluzji po zabiegu chirurgicznym oraz dyskusji innych opcji leczenia. Opracowanie planu leczenia po-chirurgicznego jest ważne nie tylko od strony uzyskania stabilnych kontaktów zwarciowych, ale także pod kątem leczenia ewentualnych powikłań pozabiegowych oraz zastosowania innych opcji leczenia w przypadku niepowodzenia transplantacji zęba. Także ta część planowania leczenia jest bardzo ważna pod kątem uzyskania świadomej zgody pacjenta.

Najczęściej występującymi powikłaniami po zabiegach autotransplantacji zębów są różne rodzaje resorpcji korzenia, takie jak resorpcja zastępcza (ankyloza) i resorpcja przyszyjkowa. Podczas wykładu zostaną przedstawione różne powikłania pozabiegowe w odniesieniu do typu zęba donorowego, zabiegu chirurgicznego i postępowania pozabiegowego w odniesieniu do zęba transplantowanego. Także omówione będą inne dostępne opcje leczenia takie jak zachowanie zęba transplantowanego po nieudanej autotransplantacji, leczenie ankylozy i resorpcji przyszyjkowej, rozważenie innej transplantacji i ortodontyczne zamknięcie braku na podstawie materiału własnego.

Autotransplanation of developing teeth is an attractive treatment option to replace congenitally absent teeth and traumatically lost incisors as well as to upright ectopic teeth (trans-alveolar transplantation) in children and adolescents. Studies have shown, that autotransplanation of immature premolars has been reported to result in over 90% long-term success rate. Also, wisdom teeth can also be considered as donors with a prognosis over 80%.
A comprehensive surgical and orthodontic treatment planning is mandatory whenever tooth transplantation is considered. It helps to select an optimal donor tooth, plan post-surgical management of occlusion and to discuss other treatment options. The post-surgical treatment plan is important not only to achieve a stable occlusion, but also to treat possible transplantation problems and to utilize other treatment options to replace a failed transplant. This part is also of a primary importance to obtain an informed consent from a patient.
The most common autotransplanation failures mainly include different types of root resorption such as replacement resorption (ankylosis) and cervical resorption. The description of complications following tooth transplantation in relation to the type of a donor tooth, surgical procedure and post-surgical handling of a donor will be presented during the lecture. Possible treatment options such as preservation of a non-successful transplant, management of ankylosis and cervical resorption, considering of another transplantation and orthodontic space closure will be discussed based on own clinical examples.

Biografia:

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska jest absolwentką Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1997 roku ukończyła specjalizację z ortodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Oslo w Norwegii i do 2002 roku była pracownikiem naukowym w Zakładzie Ortodoncji w Oslo, gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące autotransplantacji zębów z niezakończonym rozwojem korzenia. W 2003 obroniła tytuł dr. odont na Universytecie w Oslo na temat leczenia dzieci i młodzieży po urazach zębów. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, przyznał nagrodę Dewel Award za najlepszą publikację kliniczną roku 2002 dla artykułu o wynikach obserwacji długoterminowych autotransplantacji zębów, którego Dr Czochrowska jest współautorką. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie badań dotyczących wyników leczenia ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych.

Dr Czochrowska była Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) i zorganizowała Kongres EOS w 2014 roku w Warszawie. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członkiem Aktywnym Europejskiego Towarzystwa Angle’a oraz Członkiem Europejskiej Rady Ortodontycznej (EBO). Dr Czochrowska współtworzyła 3 międzynarodowe kongresy dotyczące transplantacji zębów (w 2016, 2018 i 2022 roku). Otrzymała prestiżowe nagrody Distinguish Teacher Award (2019) i Sheldon Friel Lecture (2023) z Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Obecnie jest prodziekanem na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracuje w Zakładzie Ortodoncji WUM. Od 1997 roku prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Warszawie.
Dr Czochrowska jest autorką i współautorką 11 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 70 artykułów naukowych. Prowadzi wiele wykładów w Polsce i na świecie na temat leczenia interdyscyplinarnego.

Graduated as a dentist from the Dental Faculty in Warsaw, Poland. She finished a postgraduate training in orthodontics at the University in Oslo, Norway in 1997 then worked as a Research Fellow at the Orthodontic Department, Dental Faculty in Oslo until 2002. In 2003 she was awarded a PhD from the University in Oslo for a thesis on autotransplantation of teeth. For the publication from this work she received the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Dewel Orthodontic Award in 2002. In 2014 she was awarded a habilitation in medical science from the Medical University in Warsaw on her work related to orthodontic treatment of patients with periodontitis.
Dr. Czochrowska was the President of the European Orthodontic Society and she host the EOS Congress in 2014 in Warsaw. She is the President of the Polish Orthodontic Society and the Active Member of the Angle Society of Europe and the European Board of Orthodontists. At present, she serves the position of the Secretary of the Angle Society of Europe. Dr. Czochrowska has organized and co-organized 3 international congresses on tooth transplantation in 2016, 2018 and 2022. Received the Distinguish Teacher Award from the European Orthodontic Society in 2021 and the Sheldon Friel Memorial Lecture award in 2023. At present, she is the Vice Dean for English Dentistry Division, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Warsaw, Poland and works full-time at the Department of Orthodontics. Since 1997, dr. Czochrowska maintains a private orthodontic practice in Warsaw.
Dr. Czochrowska has authored and coauthored 11 book chapters and over 70 scientific articles. She has lectured extensively worldwide on interdisciplinary treatment related to orthodontics.

Mitsuhiro Tsukiboshi  (Japonia)

Tytuł wykładu: 
Life-long journey with autotransplantation of teeth

Tematyka wykładu: 
Obecnie pacjenci ortodontyczni z umiarkowanymi lub poważnymi rozbieżnościami szkieletowymi są kandydatami do leczenia za pomocą różnych kompensacyjnych technik ortodontycznych, chirurgii ortognatycznej lub kombinacji obu tych metod.

 Kompensacyjne leczenie ortodontyczne prowadzone w tego typu wadach wiąże się z szeregiem powikłań periodontologicznych, wynikających z ustawienia zębów poza kością. Oprócz nieodłącznej śmiertelności, chirurgia ortognatyczna może powodować szereg poważnych powikłań, opisanych w literaturze.
"SOC" jest połączeniem różnych periodontologicznych i regeneracyjnych technik chirurgicznych stosowanych w ortodoncji, które  ułatwiają leczenie pacjenta ortodontycznego z umiarkowanymi rozbieżnościami szkieletowymi w 3 płaszczyznach.
Ta nowa wizja wymaga ścisłej współpracy i pracy zespołowej pomiędzy chirurgiem i ortodontą. 
Prawidłowe zastosowanie tej koncepcji zapewnia doskonałe wyniki: po pierwsze, zmniejsza występowanie powikłań związanych  z operacjami ortognatycznymi a po drugie pozwala uniknąć wszelakich problemów związanych z przyzębiem jako konsekwencji kompensacji ortodontycznej.

Currently, orthodontic patients with moderate or severe skeletal discrepancies are candidates for treatment with a variety of compensatory orthodontic techniques, orthognathic surgery, or a combination of the two.Compensatory orthodontic treatment carried out in these types of skeletal discrepancies are associated with a number of periodontal complications arising from positioning the teeth outside the bone. Apart from its inherent morbidity, orthognathic surgery can cause several severe complications, as described in the literature. The “SOC” is a combination of various periodontal and regenerative surgical techniques applied to orthodontics which, when used together, facilitate the treatment of the orthodontic patient with moderate skeletal discrepancies in 3 dimensions. This new vision requires close collaboration and teamwork between the surgeon and the orthodontist. Correct application of the concept provides excellent results: firstly, it reduces the morbidity associated with orthognathic surgery and secondly it avoids all the problems associated with periodontal health as a consequence of orthodontic compensation.

Biografia: 

Dyplom z zakresu stomatologii, Uniwersytet w Barcelonie.
Specjalizacja z zakresu ortodoncji i ortopedii szczękowo-twarzowej,  Uniwersytet w Barcelonie.
Dyplom w dziedzinie ortodoncji wydany przez FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion.
Członek Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodoncji i Ortopedii Stomatologicznej (SEDO).
Interdyscyplinarna praktyka ortodontyczna w Barcelonie.

Private practice in Aichi, Japan

Dr. Tsukiboshi is a graduate of Osaka University School of Dentistry in 1977.
He earned a PhD in dental materials from Kyoto University in 1981 and has been engaged in private practice since 1982.
He authored dental trauma books which have been published in 12 languages.
He is the past president of IADT in 2009 and 2010.
Dr. Tsukiboshi has been interested in autotransplantation of teeth as well, which has led to extensive clinical involvement, course presentations and publications. He was rewarded with ‘Jens Ove Andreasen Lifetime Achievement Award in Dental Traumatology in 2018.

 

 

Paweł Plakwicz (Polska)

Tytuł wykładu: 
Stan wyrostka zębodołowego po zabiegach autotransplantacji zębów
 

Tematyka wykładu: 

Współczesne leczenie ortodontyczne powinno być planowane w taki sposób, aby korekta pozycji zębów nie wpływała negatywnie na stan tkanek przyzębia. Poważnymi powikłaniami, szczególnie często obserwowanymi u osób z cienkim fenotypem są dehiscencje przedsionkowej/językowej blaszki zbitej z następowymi recesjami dziąsła, jako skutek przesunięcia zębów poza kopertę wyrostka zębodołowego.
W celu poprawy bezpieczeństwa ortodontycznego przesuwania zębów konieczne jest kompleksowe planowanie leczenia z uwzględnieniem procedur periodontologicznych poprawiających jakość tkanek przyzębia. Celem wykładu będzie przedstawienie zagadnień dotyczących: oceny warunków śluzówkowo – kostnych przed leczeniem ortodontycznym, wskazań do wykonania zabiegów kortykotomii i augmentacji dziąsła oraz planowania poszczególnych zabiegów w czasie. Ponadto omówione zostaną periodontologiczne powikłania leczenia ortodontycznego i potencjalne metody ich leczenia.

 

Contemporary orthodontic treatment should be planned in such a way that the correction of tooth position does not adversely affect the condition of periodontal tissues. Serious complications, especially often observed in thin phenotype patients, are dehiscences of the vestibular/lingual bone plate with subsequent gingival recessions, as a result of shifting teeth beyond the alveolar envelope.
In order to improve the safety of orthodontic tooth displacement, comprehensive treatment planning with periodontal procedures to improve the quality of periodontal tissues is necessary. The purpose of the lecture will be to present the following topics: assessment of mucosal and osseous conditions prior to orthodontic treatment, indications for corticotomy and gingival augmentation procedures, and scheduling of individual procedures over time. In addition, periodontal complications of orthodontic treatment and potential methods of treating them will be discussed.

 

 

 

Biografia:

Prof. dr hab. n. med. Paweł Plakwicz jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 1995-2003 pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie w Oslo. W 2009 obronił pracę doktorską na temat autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni. Od 1996 Prowadzi w Warszawie praktykę ograniczoną do chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej i periodontologicznej.

Od 2009 r. jest adiunktem w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a rok później członkostwo w Royal College of Surgeons of England.

W roku 2019 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Karoliny Południowej w Chapel Hill, gdzie bierze udział w tworzeniu pierwszego w USA centrum prowadzącego leczenie metodą autotransplantacji zębów u dzieci.

Głównym tematem badań dr. Plakwicza są: chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, wrodzone i nabyte braki oraz zaburzenia wyrzynania zębów, autotransplantacje, oraz zaburzenia rozwoju kości szczęk. Brał udział w zaplanowaniu leczenia i przeprowadził ponad 500 zabiegów autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz licznych wykładów i kursów prowadzonych na uniwersytetach w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

brak

Kinga Grzech-Leśniak  (Polska)

Tytuł wykładu

Rola laseroterapii w leczeniu ortodontycznym

Tematyka wykładu:

Zastosowanie lasera w procedurach klinicznych medycznych, ortodontycznych, wykorzystuje działanie promieniowania laserowego, powodujące stymulację procesów leczniczych organizmu. Terapeutyczne działanie laserów medycznych znane jest już od ponad 50 lat. Wykorzystanie lasera w leczeniu ortodontycznym jest wielokierunkowe.

oże służyć do zmniejszenia bólu i zapalenia tkanek podczas aktywnej fazy leczenia, poprawy jakości kości wyrostka zębodołowego podczas przesuwania zębów, jak również korekt chirurgicznych przerostów zapalnych powstałych przy zamkach i pierścieniach. To też działanie przeciwbólowe. 87-95% pacjentów skarży się na ból podczas pierwszych 24 godzin od założenia aparatu ortodontycznego, a 39-49% odczuwa dyskomfort podczas całego leczenia ortodontycznego. Laser w redukcji bólu odgrywa podwójną rolę: zwiększa komfort pacjenta podczas leczenia, ale również poprzez działanie biostymulacyjne przyśpiesza ruch ortodontyczny zębów wpływając pozytywnie na przyspieszenie gojenia kości. Biostymulacja laserowa powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, indukcję degranulacji komórek tucznych z uwolnieniem substancji prozapalnych celem przyspieszenia gojenia tkanek.
Laser w gabinecie stomatologicznym to dzisiaj potrzeba czy luksus? Reklamowy dodatek czy narzędzie pomagające realizację koncepcji minimalnie inwazyjnej ortodoncji? Czy wspierając nasze leczenie laseroterapią postępujemy słusznie? Jakie są tego zalety, a jakie obostrzenia? Na te podstawowe pytania odpowie prezentacja podczas konferencji.

 

Experimental and clinical studies indicate the important role of masticatory muscles on the dentofacial growth. Nevertheless, is the role of the muscles limited only to their influence on the mechanisms of the dentofacial growth, or do the orofacial muscles interfere with the orthodontic treatment, influencing the treatment results and their stability?  
During the presentation it will be discussed if and how the orofacial muscles are indirectly involved in the rate of orthodontic tooth movement, the treatment effects of the functional appliances in the correction and stability of the Angle Class II malocclusions as well as the treatment and stability of the anterior open bite cases.
It seems that the rate of orthodontic tooth movement is influenced by the occlusal loading exerted by the antagonist teeth. Thus, the extent of displacement of teeth without occlusal interference from their antagonists is larger than when antagonist teeth interfere with the movement. Moreover, the presence of antagonistic teeth has been shown to influence the extent of tooth movement differently in individuals with different functional capacity of the masticatory muscles; under experimental conditions, greater tooth displacement was observed in individuals with weak masticatory muscles. This was also the case in the treatment of Class II malocclusion, when the shift of the occlusion from Class II to Class I was "easier" in subjects with weak masticatory muscles, although the results of treatment two years later were less stable than in subjects with strong muscles.Last but not least, the treatment of anterior open bite will be seen under the light of experimental and clinical studies in respect to masticatory muscles’ influence on the variation in the treatment results and stability

Biografia:

Specjalista periodontologii 2005r, ITI Fellow, podwójny Master of Science in Laser (2016 oraz 2020)
Profesor uczelni Katerdry I Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Pracowni Laseroterapii, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Dyrektor program studiów podyplomowych EMDOLA, European Master degree in Oral Laser Application
Koordynator ds nauczania podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego 
Assist. Prof. Department of Periodontics, School of Dentistry Virginia Commonwealth University, United States

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, PTSL
Executive Board Advisor of the World Federation for Laser Dentistry, WFLD
country representative World Federation for Laser Dentistry, WFLD
FDI, World Dental Federation, Dental Practice Committee Member od 2016 roku (druga kadencja)

ITI Fellow
Nagrodzona w 2021r Indywidualną Nagrodą Specjalną przez Ministra Zdrowia za pracę za „Nowatorskie Terapie Laserowe w Stomatologii”
Autorka ponad 90 publikacji naukowych, 5 rozdziałów w podręcznikach dotyczących laseroterapii, z łącznym IF ponad 170 pkt.

 

 

Peter Ngan (USA)

Tytuł wykładu: 

 

Application of Six Elements treatment philosophy to treatment of Class II and III malocclusions

Tematyka wykładu: 

Przezroczyste plastikowe retainery są popularną i ekonomiczną opcją retencji po zakończeniu  leczenia ortodontycznego. Istnieje jednak wiele pytań bez odpowiedzi: jaki jest najlepszy rodzaj tworzywa, jak często należy retainery nosić, jak długo powinny wytrzymać, jak możemy je wyprodukować cyfrowo i być może najważniejsze, jak skłonić naszych pacjentów do ich noszenia?

 

Clear plastic retainers are a popular and low cost option for retaining our orthodontic treatments. However, there are many unanswered questions: what’s the best type of plastic to use, how often should they be worn, how long should they last, how can we produce them digitally and perhaps most importantly, how do we get our patients to wear them? These are just some of the questions Dr Littlewood will address as he provides an entertaining and informative look at clear plastic retainers in contemporary orthodontics.

Biografia:

Dr. Peter Ngan is West Virginia University Branson-Maddrell Endowed Professor and Chairman, Department of Orthodontics, West Virginia University, School of Dentistry. Dr. Ngan is also an Honorary Professor in the Faculty of Dentistry at the University of Hong Kong and a Guest Professor at the Wuhan University School of Stomatology.  Dr. Ngan holds a dental degree from Harvard University, School of Dental Medicine and Certificates in Orthodontics, Pediatric Dentistry and Hospital Dentistry from the University of Pennsylvania, School of Dental Medicine/ Children Hospital of Philadelphia.  He is a member of the Angle East (Eastern Component of the Edward H. Angle Society).  He is a Diplomate of the American Board of Orthodontics and a Diplomate of the American Board of Pediatric Dentistry.  He was inducted as Fellow of the American College of Dentists (October, 2008), Fellow of the International College of Dentists (October 2010) and Fellow of the Pierre Fauchard Academy (May 2011).

Nazan Kukuckelesh (Turcja)

Tytuł wykładu: 
RME as an integral part of treatment of skeletal deformities - past and current trends

Tematyka wykładu: 

Chirurgia ortognatyczna jest powszechną metodą leczenia deformacji twarzoczaszki. Operacje korekcyjne wad twarzowo zgryzowych obejmują szerokie spektrum wad wrodzonych o podłożu genetycznym lub idiopatyczne. Powikłania mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia pacjenta poddawanego zabiegowi ortognatycznemu. ich leczenie w przypadku ich wystąpienia.

Duża część pacjentów poddawana jest operacji ortognatycznej w celach estetycznych, poprawie estetyki najczęściej towarzyszą pooperacyjne powikłania czynnościowe. Dlatego pacjenci muszą dokładnie zdecydować, czy cel poddania się operacji ortognatycznej leży po stronie estetycznej, czy funkcjonalnej.
Począwszy od diagnozy do zakończenia leczenie ortodontycznego, lista powikłań jest obszerna i w większości przypadków można im zapobiec. 
Kluczem jest przygotowanie. Obecnie podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia jest ścisła współpraca ortodonty i chirurga oraz terapeutów.
Staranne planowanie leczenia i doskonałe szkolenie techniczne w celu zarządzania tymi potencjalnymi zagrożeniami mają ogromne znaczenie dla sukcesu chirurgii ortognatycznej. 
Listę powikłań chirurgii ortognatycznej można podzielić na trzy główne sekcje: 
- powikłania przedoperacyjne, jeśli wystąpiły przed rozpoczęciem właściwej operacji.
- powikłania okołooperacyjne to takie, które mają miejsce na sali operacyjnej w trakcie zabiegu chirurgicznego,
- powikłania pooperacyjne pojawiają się w dowolnym momencie po zakończeniu operacji, aż do zakończenia leczenia.
Częste powikłania, które mogą wystąpić w chirurgii ortognatycznej, obejmują problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi, uszkodzenia nerwów, infekcje, martwicę kości, choroby przyzębia, upośledzenie wzroku, problemy ze słuchem i problemy neuropsychiatryczne. Rzadko powikłania mogą być śmiertelne. Ze względu na szeroki zakres powikłań chirurg powinien pamiętać o protokołach profilaktycznych i być przygotowanym na wszystkie rodzaje powikłań. Chirurdzy muszą w pełni rozumieć rodzaje, przyczyny i leczenie powikłań oraz powinni przekazywać te informacje pacjentom, u których wystąpią te powikłania.
Wnikliwa ocena zagrożeń przed operacyjnych śródoperacyjnych i pooperacyjnych w znaczący sposób zmniejsza możliwość ich wystąpienia. 

Orthognathic surgery is a common method of treating craniofacial deformities. Corrective surgeries for malocclusion defects cover a wide spectrum of genetic or idiopathic congenital defects. Complications can occur at any time during the treatment of a patient undergoing orthognathic surgery. their treatment if they occur.
A large proportion of patients undergo orthognathic surgery for aesthetic purposes, the improvement of aesthetics is most often accompanied by postoperative functional complications. Therefore, patients must carefully decide whether the goal of orthognathic surgery is aesthetic or functional.
From diagnosis to completion of orthodontic treatment, the list of complications is extensive and, in most cases, preventable.
The key is preparation. Currently, the fundament for proper treatment is close cooperation between the orthodontist, surgeon, and therapists.
Careful treatment planning and excellent technical training to manage these potential risks are of paramount importance to the success of orthognathic surgery.
The list of complications of orthognathic surgery can be divided into three main sections:
- preoperative complications if they occurred before the start of the actual operation,
- perioperative complications are those that occur in the operating room during a surgical procedure,
- postoperative complications appear at any time after the end of the operation until the end of treatment,
Common complications that can occur with orthognathic surgery include temporomandibular joint problems, nerve damage, infections, osteonecrosis, periodontal disease, visual impairment, hearing problems, and neuropsychiatric problems. Rarely, complications can be fatal. Due to the wide range of complications, the surgeon should remember about preventive protocols and be prepared for all types of complications. Surgeons must fully understand the types, causes and treatment of complications and should communicate this information to patients who develop it.
A thorough assessment of preoperative, intraoperative, and postoperative risks significantly reduces the possibility of their occurrence.

Biografia:

Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Kierownik Centrum Wad twarzoczaszki i chirurgii szczękowo twarzowej dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Konsultant w Oddziale Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. 
Adiunkt w Klinice Chirurgii Głowy i szyi Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 

Założyciel i do dziś kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie przeprowadza pionierskie operacje rekonstrukcyjne u dzieci.  Koordynuje pracą wielospecjalistycznego ośrodka chirurgii wad twarzoczaszki i chirurgii szczękowej. Doświadczanie zawodowe i naukowe zdobywał w wielu ośrodkach w krajowych i zagranicznych w Europie i Stanach zjednoczonych. 
Specjalista chirurgii wad twarzy u dzieci i dorosłych.  Zajmuje się rozległymi rekonstrukcjami w zakresie twarzy u dzieci i dorosłych z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych spowodowanych wadami, urazami i chorobami onkologicznymi. Specjalista z zakresu chirurgii stawu skroniowo żuchwowego. Pionier w leczeniu protezami stawu skroniowo żuchwowego, w szczególności u dzieci jak i dorosłych. Specjalista z zakresu modelowania i druku 3D i zastosowania indywidualnych implantów dedykowanych dla pacjentów do rekonstrukcji deformacji części twarzowej czaszki. 
Aktywny działacz na rzecz współpracy z lekarzami na Ukrainie. Ściśle współpracuje z wybitnymi specjalistami twarzy, głowy i szyi z Kijowa, Lwowa i z innych środków europejskich. Współpracuje z wieloma chirurgicznymi ośrodkami w Stanach i Europie. 
Członek Polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Działacz charytatywny na rzecz poprawy opieki i leczenia chirurgicznego twarzy u dzieci i młodzieży
Autor rozdziałów w książkach i artykułów naukowych w prasie polskiej i zagranicznej.
Prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy w kraju i za granicą.

 

Founder and to this day head of the Department of Maxillofacial Surgery at the Regional Specialist Children's Hospital in Olsztyn, where he performs pioneering reconstructive operations in children. He coordinates the work of a multi-specialty center for craniofacial surgery and maxillofacial surgery. He gained professional and scientific experience in many centers in Poland and abroad in Europe and the United States.
Specialist in surgery of facial defects in children and adults. He deals with extensive facial reconstructions in children and adults using microsurgical techniques caused by defects, injuries, and oncological diseases. Specialist in the field of temporomandibular joint surgery. A pioneer in the treatment of temporomandibular joint prostheses, especially in children and adults. Specialist in the field of modeling and 3D printing and the use of individual implants dedicated to patients to reconstruct deformations of the facial part of the skull.
Active for cooperation with doctors in Ukraine. He works closely with specialists of the face, head, and neck  from Kiev, Lviv and other European funds. He cooperates with many surgical centers in the US and Europe.
Member of Polish and foreign scientific societies. Charity activist to improve the care and surgical treatment of the face in children and adolescents.
Author of chapters in books and scientific articles in the Polish and foreign press.
He conducts numerous trainings for doctors in the country and abroad.

 

Małgorzata Kuc-Michalska (Polska)

Tytuł wykładu: 
Diagnostyka przyczyn rozwoju zaburzeń szkieletowych w oparciu o CBCT oraz długoterminowa obserwacja pacjentów z wadami klasy III leczonych w czasie i po skoku wzrostowym

Finishing strategies in everyday practice

Tematyka wykładu: 

Właściwa koncepcja ortodoncji obejmuje uzyskanie właściwego wyniku zgryzowego w zdrowym środowisku biologicznym w ramach pięknego kompleksu zębowo-twarzowego. 
Dlatego protokół finishingu w ortodoncji powinien uwzględniać wszystkie te czynniki w sposób zintegrowany. 

Doskonałość w uzyskaniu ostatecznej okluzji powinna być wzmocniona poprzez sekwencyjne stosowanie procedur końcowych w ostatniej fazie leczenia ortodontycznego. 
W ostatnich latach estetyka wyniku leczenia ortodontycznego stała się głównym priorytetem w diagnostyce i planowaniu leczenia. 
Ponadto, obecna perspektywa estetyczna obejmuje nie tylko zmiany w profilu twarzy ale, co najważniejsze, relacje pomiędzy zębami a tkankami miękkimi - głównie konturem dziąseł i wargami. 
Odpowiednia równowaga i relacje między tymi czynnikami są niezwykle istotne dla osiągnięcia
doskonałego wyniku klinicznego i pięknego uśmiechu.

 

The actual conception of orthodontics involves the development of a nice occlusal result in a healthy biological environment. within a beautiful dentofacial complex. Therefore, the finishing protocol in orthodontics should take into consideration all these factors in an integrative manner.   Excellence in final occlusion should be enhanced by the sequential application of finishing procedures in the last phase of orthodontic treatment. Also, over the last years, the aesthetics considerations of the orthodontic outcome have become a major priority in diagnosis and treatment planning. Furthermore, the current esthetic perspective involves not only the changes in the facial profile but, most important, the relationship between the teeth and the soft tissues, namely the gingival contour and the lips. Adequate balance and relationship among these factors is critically important to achieve an excellent clinical result and a beautiful smile. In this presentation, strategies about how to deal with these paramenters from the clinical point of view will be presented, some “new concepts” will be analyzed and critically evaluated and some guidelines on how to improve our overall occlusal result and dentofacial esthetics in clinical orthodontics will be proposed.

Biografia:

Od roku 1999 do 2019 roku prowadziła wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii, a następnie w latach 2020-2022 na stacjonarnych Studiach Logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz AAO i WFO. Członek komitetu organizacyjnego XXXIV Konferencji Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w roku 2013.

Uczestnik ponad 100 szkoleń krajowych i zagranicznych.

W roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Wyniki badań opublikowała wraz z dr Tiziano Baccettim w styczniu 2010 roku w jubileuszowym, 100 numerze The Angle Orthodontist. Publikacja ta zainicjowała badania nad długością skoku wzrostowego w różnych wadach szkieletowych na całym świecie, a liczba cytowań tej pracy doszła obecnie do 100.

Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły na tematy m in: analizy kręgów szyjnych metodą CVM, porównania długości skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową oraz zgryzem otwartym, wczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń szkieletowych, nieoperacyjnego leczenia wad szkieletowych u młodzieży i dorosłych, zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych, leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia, leczenia skomplikowanych zaburzeń zębowych, wpływu dysfunkcji oddychania, języka i postawy na powstawanie wad szkieletowych oraz zastosowaniu nowoczesnej radiologii w planowaniu i monitorowaniu leczenia ortodontycznego.

W 2017 roku była jednym z ośmiu wykładowców na międzynarodowym III Warszawskim Kongresie Ortodontycznym (III Warsaw Orthodontic Congres - WOC) wraz z profesorami E. Araujo, R. Behrensem, L. Jonstonem, P. Milesem, G. Samsonem.

Od 2018 roku Przewodnicząca Śląskiego Regionalnego Koła PTO.

 

Dr. Jose Chaqués-Asensi received his M.D. degree from the University of Seville in 1980 and the Specialist in Stomatology degree (DDS) in 1986 from the same University. 
In 1990 received the Master´s Degree from Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. 
In 1995 he received the Ph. D. Degree from the University of Seville. He has published numerous papers in national and international orthodontic journals of major impact. 
He has given Oral Presentations and Lectures in the Congress of the Spanish Orthodontic Society (SEDO) European Orthodontic Society (EOS) and American Association of  Orthodontists and in the World Orthodontic Congress of San Francisco (1995) and Chicago (2000). 
He has been a guest speaker for National Ortohdontic Societies in Europe and Middle East and for Universities in Spain, Europe and USA.
He is active member of the American Association of Orthodontists (AAO) a Diplomate member of the Spanish Orthodontic Society (SEDO), Board certified of the European Orthodontic Society and an Active member of the Angle Society of Europe (ASE). 
He works in his practice limited to Orthodontics in Seville, Spain,since 1990

 

Jorge Faber  (Brazylia)

Tytuł wykładu: 
27 lat doświadczeń w ortodontycznym leczeniu bezdechu sennego
 

Tematyka wykładu: 

Wady klasy III są często złożonymi problemami szkieletowymi w których występuje niedorozwój szczęki i lub prognatyzm żuchwy.

Leczenie wczesne z wykorzystaniem maski twarzowej i aparatów zakotwionych na zębach może produkować efekty uboczne jak posteriorotacja żuchwy, wzrost pionowego wymiaru twarzy czy kompensacje zębowe. Kolejnym problemem jest zwykle współpraca, w najlepszym przypadku użytkowanie aparatu jest ograniczone do 14 godzin na dobę. Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki (BAMP) jest obiecującą metodą w leczeniu rosnących pacjenów. Wyciągi międzyszczękowe mogą być stosowane 24 godziny na dobę. Oczekujemy zdecydowanie lepszej współpracy pacjenta podczas takiego leczenia. Noszenie wyciągów jest bez wątpienia społecznie mniej ograniczające niż użytkowanie maski twarzowej.
Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki wpływa nie tylko na polepszenie zgryzu ale również na poprawę rysów twarzy. Podczas wykładu przedstawię kliniczne przypadki wczesnego leczenia moich pacjentów z klasą III z wykorzystaniem BAMP. 

Class III malocclusion is generally a complex problem of maxillary deficiency and/or mandibular prognathism.  Early treatment with face mask and tooth borne appliances could produce side effects like posteriorotation of the mandible, increased vertical dimension of the face and dental compensation. Another problem is face mask wear, which is limited to 14 hours/day at best.
Bone anchored maxillary protraction (BAMP) is a promising method for a growing patients.
Intermaxillary traction could be applied 24 hours/day. Better compliance can be expected from patients for intraoral elastic traction. Wearing elastics is without doubt socially less constraining than wearing a face mask.
Bone anchored maxillary protraction could improve not only occlusion without side effects but also face.
Improvement in facial esthetics in a growing patients has a positive impact on the psychosocial development.
During my lecture I will present clinical cases of the Class III early treatment with BAMP.

Biografia:

Katarzyna Wiśniewska, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

1992- ukończyła studia stomatologiczne,  Akademia Medyczna w Warszawie
1993-1999 - pracowała jako asystent w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM).
1998 - zdała egzamin specjalizacyjny z ortodoncji (z wyróżnieniem)Od 1999 do teraz, współzałożycielka ORTHOS, specjalistycznej przychodni ortodontycznej w WarszawieUczestniczka oraz wykładowczyni w licznych międzynarodowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzi autorskie kursy dla lekarzy ortodontów w praktyce. 
Szczególnie zainteresowana zaawansowanym leczeniem morfologicznych wad gnatycznych. Inne zainteresowania zawodowe: ortodoncja funkcjonalna i estetyczna; leczeniei ortodontyczne pacjentów z dysfunkcjami układu stomatognatycznego narządu żucia.Uczestniczyła w zaawansowanym ortognatycznym kursie dr W. Arnetta w Santa Barbara, CA, USA
Ukończyła dwuletni kurs z czynnościowej okluzji, FACE/Roth-Williams, San Sebastian, Hiszpania

 

Dr. Faber is Professor of Evidence Based Dentistry and Orthodontics at the Post-Graduate Program of the University of Brasilia Dental School and is a Diplomate of the Brazilian Board of Orthodontics.

He was a pioneer in Skeletal Anchorage, Surgery First and Sleep Dentistry, and has given over 200 lectures in all continents and has published over 120 articles in scientific journals. In 2010 he won the College of Diplomates Case Report of the Year Award for the best case report published in the AJO-DO in 2009. He is the editor-emeritus of the Dental Press Journal of Orthodontics and the former editor-in-chief of the Journal of the World Federation of Orthodontists.

Dr. Faber is the Scientific Chair of the World Federation of Orthodontists - Rio 2025 - International Orthodontic Conference and will invite you to come to Rio. He also maintains a private practice in Brasilia, Brazil.

 

Andrzej Kukwa  (Polska)

Tytuł wykładu: 
27 lat doświadczeń w ortodontycznym leczeniu bezdechu sennego
 

Tematyka wykładu: 

Wady klasy III są często złożonymi problemami szkieletowymi w których występuje niedorozwój szczęki i lub prognatyzm żuchwy.

Leczenie wczesne z wykorzystaniem maski twarzowej i aparatów zakotwionych na zębach może produkować efekty uboczne jak posteriorotacja żuchwy, wzrost pionowego wymiaru twarzy czy kompensacje zębowe. Kolejnym problemem jest zwykle współpraca, w najlepszym przypadku użytkowanie aparatu jest ograniczone do 14 godzin na dobę. Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki (BAMP) jest obiecującą metodą w leczeniu rosnących pacjenów. Wyciągi międzyszczękowe mogą być stosowane 24 godziny na dobę. Oczekujemy zdecydowanie lepszej współpracy pacjenta podczas takiego leczenia. Noszenie wyciągów jest bez wątpienia społecznie mniej ograniczające niż użytkowanie maski twarzowej.
Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki wpływa nie tylko na polepszenie zgryzu ale również na poprawę rysów twarzy. Podczas wykładu przedstawię kliniczne przypadki wczesnego leczenia moich pacjentów z klasą III z wykorzystaniem BAMP. 

Class III malocclusion is generally a complex problem of maxillary deficiency and/or mandibular prognathism.  Early treatment with face mask and tooth borne appliances could produce side effects like posteriorotation of the mandible, increased vertical dimension of the face and dental compensation. Another problem is face mask wear, which is limited to 14 hours/day at best.
Bone anchored maxillary protraction (BAMP) is a promising method for a growing patients.
Intermaxillary traction could be applied 24 hours/day. Better compliance can be expected from patients for intraoral elastic traction. Wearing elastics is without doubt socially less constraining than wearing a face mask.
Bone anchored maxillary protraction could improve not only occlusion without side effects but also face.
Improvement in facial esthetics in a growing patients has a positive impact on the psychosocial development.
During my lecture I will present clinical cases of the Class III early treatment with BAMP.

Biografia:

Katarzyna Wiśniewska, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

1992- ukończyła studia stomatologiczne,  Akademia Medyczna w Warszawie
1993-1999 - pracowała jako asystent w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM).
1998 - zdała egzamin specjalizacyjny z ortodoncji (z wyróżnieniem)Od 1999 do teraz, współzałożycielka ORTHOS, specjalistycznej przychodni ortodontycznej w WarszawieUczestniczka oraz wykładowczyni w licznych międzynarodowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzi autorskie kursy dla lekarzy ortodontów w praktyce. 
Szczególnie zainteresowana zaawansowanym leczeniem morfologicznych wad gnatycznych. Inne zainteresowania zawodowe: ortodoncja funkcjonalna i estetyczna; leczeniei ortodontyczne pacjentów z dysfunkcjami układu stomatognatycznego narządu żucia.Uczestniczyła w zaawansowanym ortognatycznym kursie dr W. Arnetta w Santa Barbara, CA, USA
Ukończyła dwuletni kurs z czynnościowej okluzji, FACE/Roth-Williams, San Sebastian, Hiszpania

 

Dr. Faber is Professor of Evidence Based Dentistry and Orthodontics at the Post-Graduate Program of the University of Brasilia Dental School and is a Diplomate of the Brazilian Board of Orthodontics.

He was a pioneer in Skeletal Anchorage, Surgery First and Sleep Dentistry, and has given over 200 lectures in all continents and has published over 120 articles in scientific journals. In 2010 he won the College of Diplomates Case Report of the Year Award for the best case report published in the AJO-DO in 2009. He is the editor-emeritus of the Dental Press Journal of Orthodontics and the former editor-in-chief of the Journal of the World Federation of Orthodontists.

Dr. Faber is the Scientific Chair of the World Federation of Orthodontists - Rio 2025 - International Orthodontic Conference and will invite you to come to Rio. He also maintains a private practice in Brasilia, Brazil.

 

Piotr Skarżyński  (Polska)

Tytuł wykładu: 
Bezdech senny

 

Tematyka wykładu: 

Wady klasy III są często złożonymi problemami szkieletowymi w których występuje niedorozwój szczęki i lub prognatyzm żuchwy.

Leczenie wczesne z wykorzystaniem maski twarzowej i aparatów zakotwionych na zębach może produkować efekty uboczne jak posteriorotacja żuchwy, wzrost pionowego wymiaru twarzy czy kompensacje zębowe. Kolejnym problemem jest zwykle współpraca, w najlepszym przypadku użytkowanie aparatu jest ograniczone do 14 godzin na dobę. Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki (BAMP) jest obiecującą metodą w leczeniu rosnących pacjenów. Wyciągi międzyszczękowe mogą być stosowane 24 godziny na dobę. Oczekujemy zdecydowanie lepszej współpracy pacjenta podczas takiego leczenia. Noszenie wyciągów jest bez wątpienia społecznie mniej ograniczające niż użytkowanie maski twarzowej.
Szkieletowo zakotwiona protrakcja szczęki wpływa nie tylko na polepszenie zgryzu ale również na poprawę rysów twarzy. Podczas wykładu przedstawię kliniczne przypadki wczesnego leczenia moich pacjentów z klasą III z wykorzystaniem BAMP. 

Class III malocclusion is generally a complex problem of maxillary deficiency and/or mandibular prognathism.  Early treatment with face mask and tooth borne appliances could produce side effects like posteriorotation of the mandible, increased vertical dimension of the face and dental compensation. Another problem is face mask wear, which is limited to 14 hours/day at best.
Bone anchored maxillary protraction (BAMP) is a promising method for a growing patients.
Intermaxillary traction could be applied 24 hours/day. Better compliance can be expected from patients for intraoral elastic traction. Wearing elastics is without doubt socially less constraining than wearing a face mask.
Bone anchored maxillary protraction could improve not only occlusion without side effects but also face.
Improvement in facial esthetics in a growing patients has a positive impact on the psychosocial development.
During my lecture I will present clinical cases of the Class III early treatment with BAMP.

Biografia:

Katarzyna Wiśniewska, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

1992- ukończyła studia stomatologiczne,  Akademia Medyczna w Warszawie
1993-1999 - pracowała jako asystent w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM).
1998 - zdała egzamin specjalizacyjny z ortodoncji (z wyróżnieniem)Od 1999 do teraz, współzałożycielka ORTHOS, specjalistycznej przychodni ortodontycznej w WarszawieUczestniczka oraz wykładowczyni w licznych międzynarodowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzi autorskie kursy dla lekarzy ortodontów w praktyce. 
Szczególnie zainteresowana zaawansowanym leczeniem morfologicznych wad gnatycznych. Inne zainteresowania zawodowe: ortodoncja funkcjonalna i estetyczna; leczeniei ortodontyczne pacjentów z dysfunkcjami układu stomatognatycznego narządu żucia.Uczestniczyła w zaawansowanym ortognatycznym kursie dr W. Arnetta w Santa Barbara, CA, USA
Ukończyła dwuletni kurs z czynnościowej okluzji, FACE/Roth-Williams, San Sebastian, Hiszpania

 

Dr. Faber is Professor of Evidence Based Dentistry and Orthodontics at the Post-Graduate Program of the University of Brasilia Dental School and is a Diplomate of the Brazilian Board of Orthodontics.

He was a pioneer in Skeletal Anchorage, Surgery First and Sleep Dentistry, and has given over 200 lectures in all continents and has published over 120 articles in scientific journals. In 2010 he won the College of Diplomates Case Report of the Year Award for the best case report published in the AJO-DO in 2009. He is the editor-emeritus of the Dental Press Journal of Orthodontics and the former editor-in-chief of the Journal of the World Federation of Orthodontists.

Dr. Faber is the Scientific Chair of the World Federation of Orthodontists - Rio 2025 - International Orthodontic Conference and will invite you to come to Rio. He also maintains a private practice in Brasilia, Brazil.

 

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

wejście od strony Spodka

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY