13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
PROGRAM 
23. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO
 
Zachęcamy do zapoznania się z tematyką i sylwetkami Wykładowców 23. Zjazdu PTO
 
 
 

08:30 - 17:30    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 23. ZJAZDU PTO

09:30 - 16:30    KURS PRZEDZJAZDOWY I - DOMINGO MARTIN

Diagnostyka ortodontyczna: od planowania 2D do 3D, a obecnie nawet 4D - klucz do sukcesu
Orthodontic Diagnosis: from 2D to 3D and now 4D - The Key to Success

09:30 - 16:30    KURS PRZEDZJAZDOWY II - MARCIO ALMEDIA

Biomechanika z wykorzystaniem mikroimplantów ortodontycznych
Biomechanics of the extra-alveolar mini-implants

 

08:00 - 17:30 Rejestracja uczestników

SESJA NAUKOWA I

Prof. Ewa Czochrowska - przewodnicząca
Dr n. med. Monika Sawicka
Dr n. med. Konrad Perkowski
Dr Magdalena Łoboda

09:00 - 09:40    Domingo Martin

Wykorzystanie implantów do kontroli wymiaru pionowego, strzałkowego i poprzecznego podczas leczenia ortodontycznego
The use of dental implants for vertical, sagittal and transverse orthodontic treatment

09:40 - 10:20    Marcio Almeida

Biomechanika z wykorzystaniem mikroimplantów ortodontycznych
Biomechanics of the extra-alveolar mini-implants

10:20 - 10:30  Monika Walerzak, Konrad Walerzak, Magdalena Baszun, Małgorzata Laskowska 

Zarządzanie wymiarem poprzecznym szczęki w  zaburzeniach szkieletowych oraz wyrostkowo-zębowych
Management of the maxillary transverse dimension in skeletal and alveolar disorders

10:30 - 10:40    Bartłomiej W. Loster, Zofia Juszka, Jolanta E. Loster 

Zakotwiczone szkieletowo aparaty do szybkiego poszerzenia szczęki – retrospektywna analiza kliniczna
Skeletally anchored appliances for rapid maxillary expansion-a retrospective clinical analysis

10:40 - 10:50  Martyna Dowgierd, Krzysztof Dowgierd 

Zastosowanie implantów zębowych i rekonstrukcji protetycznej u pacjentów z rozszczepem z  mikrochirurgiczną rekonstrukcją krytycznych defektów szczęki u młodzieży i młodych dorosłych
Dental implants and prosthodontic reconstruction in cleft patients with microsurgical reconstruction of maxillary cleft critical size defects in adolescents and young adults

10:50 - 11:00  Weronika Wąsiewska, Agnieszka Borowiec 

Leczenie ortodontyczne zgryzu otwartego z wykorzystaniem zakotwienia kostnego wspomagane leczeniem logopedycznym - opis przypadku
Orthodontic treatment of open bite with use of skeletal anchorage in cooperation with miofunctional therapy - case report

 

11:00 - 11:30    Przerwa kawowa

 

SESJA NAUKOWA II

Prof. Beata Kawala - przewodnicząca
Dr n. med. Liwia Minch
Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel
Dr n. med. Beata Walawska

11:30 - 12:10    Simon Graff

Cyfrowy gabinet ortodontyczny: druk 3D w ortodoncji
3D metal printing in orthodontics

12:10 - 12:50    Georgio Iodice

 Biomechanika i zakotwienie szkieletowe w ortodoncji: nowe protokoły postępowania i nowe możliwości leczenia
 Biomechanics and skeletal anchorage in orthodontics: new protocols and new treatment possibilities

12:50 - 13:00  Aleksandra Adamek, Beata Kawala, Liwia Minch 

Porównanie szerokości łuków zębowych pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia z szerokością standardowych łuków ortodontycznych
Comparison of the width of dental arches of the patients with chronic periodontitis with the width of standard orthodontic archwires

13:00 - 13:10  Marek Nahajowski, Joanna Lis, Michał Sarul 

Skuteczność leczenia klasy II różnymi metodami: randomizowane badanie kliniczne
Effectiveness of different protocols of Class II treatment: a randomized trial

13:10 - 13:20  Anna Kuc, Jacek Kotuła, Michał Sarul 

Metody kontroli torku w trakcie retrakcji - przegląd systematyczny
Methods of Anterior Torque Control During Retraction - A Systematic Review

13:20 - 13:30  Agnieszka Szemraj-Folmer, Anna Wojtaszek-Słomińska, Bogna Racka-Pilszak, Małgorzata Kuc-Michalska 

Ocena długości czasu trwania skoku wzrostowego u pacjentów ze szkieletowym zgryzem otwartym - badania retrospektywne przekrojowe
Assessment of the duration of the pubertal growth spurt in patients with skeletal open bite - retrospective and cross-sectional study

 

13:30 - 14:30    Lunch

 

SESJA NAUKOWA III

Prof. Barbara Biedziak - przewodnicząca
Dr hab. Agnieszka Lasota 
Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

14:30 - 15:10    Leszek Sawicki

Bioestetyka - dopełnienie leczenia ortodontycznego. Tooth morphology matters.
Bioesthetics - perfect tool for finishing the ortho case. Tooth morphology matters

15:10 - 15:50    Bernhard Egger

Model biologiczny
The biological model

15:50 - 16:00  Ewa Węgrodzka, Katarzyna Kornatowska, Nikolaos Pandis, Piotr Fudalej 

Analiza przeżycia oraz ocena stanu przyzębia u pacjentów ortodontycznych zaopatrzoych w dwa typy łuków retencyjnych. Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne
Three-Strand Twisted vs 8-Strand Rectangular Braided wire for mandibular fixed retainers in orthodontic patients: comparison of retainer failures and periodontal health. A 2-year follow-up of a single private practice-based randomized controlled trial

16:00 - 16:10  Maria Mituś-Kenig, Marcin Derwich, Ewa Czochrowska 

Porównanie krótko- i długoterminowych wyników leczenia ortodontycznego pacjentów  onkologicznych
Comparisons of the short- and long- term outcomes between cancer survivors and healthy patients treated orthodontically

16:10 - 16:20  Marcin Stasiak, Anna Wojtaszek-Słomińska, Bogda Racka-Pilszak 

Ocena wyników wtórnych autogennych przeszczepów kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów  z jednostronnymi całkowitymi rozszczepami wargi  i podniebienia
Evaluation of the autogenic secondary alveolar bone grafting outcomes in unilateral complete cleft lip and palate patients

16:20 - 16:30  Ewa Szeląg, Beata Kawala 

Działania niepożądane retinerów stałych i inne problemy występujące w fazie retencji
Adverse effects of fixed retainers and other problems occurring in the  retention phase

16:30 - 16:40  Marcin Derwich, Maria Mituś-Kenig, Elżbieta Pawłowska 

Ocena zmiany pozycji głowy żuchwy w dole stawowym stawu skroniowo-żuchwowego u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia, leczonych metodami zachowawczymi, obejmującymi fizjoterapię oraz szynoterapię
The assessment of the changes in the condylar position within the glenoid fossa of the temporomandibular joint in patients diagnosed with temporomandibular disorders, who underwent physiotherapy combined with occlusal splint therapy

16:40 - 16:50  Marek Nahajowski, Joanna Lis, Michał Sarul 

Zastosowanie mikrosensorów do oceny rzeczywistego czasu użytkowania ortodontycznych aparatów zdejmowanych: prospektywne badanie kohortowe
The use of microsensors to assess the daily wear time of removable orthodontic appliances: a prospective cohort study

16:50 - 17:00  Wojciech Boryczko, Janusz Kamiński, Michał Czopowicz, Konrad Małkiewicz 

Ocena właściwości łuków tytanowo-niobowych oraz tytanowo-molibdenowych w badaniach in vitro
Assessment of the properties of titanium-niobium and titanium-molybdenum archwires - in vitro study

17:00 - 17:30    Wykład Sponsora Dental Monitoring

 

17:00 - 17:30    Sesja plakatowa

Prof. Piotr Fudalej - przewodniczący
Prof. Marcin Mikulewicz
Dr n. med. Barbara Warych
Dr n. med. Bogna Racka-Pilszak

1.       

Zastosowanie aparatu hybrid hyrax oraz maski twarzowej w leczeniu iii klasy szkieletowej u pacjentów w wieku rozwojowym- opis 2 przypadków.
Application of hybrid hyrax appliance and face mask in treatment of skeletal class iii in growing patients- case raport of two cases.

Marta Gibas-Stanek, Dominika Kościółek-Rudy, Julia Ślusarska

2.       

Planowanie leczenia ortodontycznego z zastosowaniem technologii cyfrowych.     
Digital technologies applied to orthodontic treatment planning.

Zofia Juszka,  Jolanta E. Loster, Bartłomiej W. Loster

3.       

Autorski podstawowy zestaw instrumentów ortodontycznych stosowany w czasie wizyt z zastosowaniem aparatów stałych.      
Basic orthodontic instruments for fixed appliances.  

Zofia Juszka, Jolanta E. Loster, Bartłomiej W. Loster

4.       

Zakotwiczone szkieletowo aparaty do szybkiego poszerzenia szczęki stosowane we współczesnej ortodoncji z własnymi przykładam klinicznymi.
Skeletally anchored appliances for rapid maxillary expansion used in modern orthodontics with own clinical cases.

Marcin Zdzierak, Jolanta E. Loster, Bartłomiej W. Loster

5.       

Następstwa zastosowania zakotwiczenia szkieletowego do szybkiego poszerzania szczęki – przegląd piśmiennictwa.      
Effects of orthodontic microimplant-assisted rapid maxillary expansion - a literature review.

Joanna Maciejewska, Jolanta E. Loster, Bartłomiej W. Loster

6.       

DSD i ortodoncja: Opis przypadku interdyscyplinarnego leczenia.  
DSD and Orthodontics: A case report of an interdisciplinary treatment.      

Adalberto De Paula Souza Junior, Paulina Makowska, Hanna Willak-Makowska

7.       

Leczenie zgryzów krzyżowych z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego.
The treatment of crossbite with the use of skeletal anchorage.   

Daria Kowalczyk, Aleksandra Marcula, Izabella Doniec-Zawidzka

8.       

Leczenie ortodontyczne indywidualnymi, stałymi aparatami językowymi jako element leczenia interdyscyplinarnego u dorosłych pacjentów.
Completely Customised Lingual Orthodontic Appliances as an element of an interdisciplinary approach in adult patients.

Anna Wasiewicz

9.       

Autotransplantacja jako metoda leczenia powikłania po urazie zęba 11 u pacjenta w wieku rozwojowym. Opis przypadku 
Autotransplantation as a method of treating complications after tooth 11 trauma in a patient of developmental age. A case report.

Joanna Barbara Ejsymont, Irena Grodzka, Izabela Szarmach

10.    

Malformacje twarzoczaszki w naczyniaku limfatycznym jako ograniczenie możliwości leczenia ortodontycznego.      
Craniofacial malformations in lymphangitic angioma as a limitation of orthodontic treatment options.           

Katarzyna Regulska, Anna Masłowska-Kasowicz, Zygmunt Stopa, Małgorzata Zadurska

11.    

Czynniki genetyczne wpływające na asymetryczny wzrost żuchwy.
Genetic factors that affect asymmetric mandibular growth.

Alicja Babczyńska, Michał Sarul, Marek Nahajowski

12.    

Diagnostyka i możliwe opcje postępowania w przypadku transpozycji na przykładzie rzadkiej transpozycji zębów u 11 – letniej pacjentki.
Diagnostics and possible treatment options in the case of transposition on the example of rare tooth transposition in an 11-year-old patient.   

Marek Nahajowski, Michał Sarul, Alicja Babczyńska

13.    

Cyfrowy gabinet ortodontyczny.    
Digital orthodontic office.  

Maciej Cićkiewicz, Andrzej Brudnicki

14.    

CBCT i MRI - badania podstawowe czy dodatkowe. 
CBCT and MRI - basic or additional examinations.          

Maciej Cićkiewicz,  Andrzej Brudnicki

15.    

Nieprawidłowości ortodontyczne w obrębie narządu żucia jako wynik terapii onkologicznej.
Orthodontic abnormalities in the masticatory system as a result of oncological therapy.

Anna Masłowska-Kasowicz, Justyna Poddębniak, Małgorzata Zadurska

16.    

Przygotowanie i leczenie ortodontyczne pacjentki z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych – opis przypadku.          
Diagnostics and orthodontic treatment of a patient with temporomandibular joint disorder - a case report.           

Ewelina Dargiewicz, Dorota Piotrowska, Izabela Szarmach

17.    

Odtworzenie miejsca na odbudowę implantologiczną przez leczenie ortodontyczne - opis przypadku.      
Implant site development by orthodontic treatment - case report.

Weronika Wąsiewska, Szymon Frank

18.    

Schemat planowania leczenia ortodontyczno-chirurgicznego w środowisku 3D – opis przypadku.
Scheme of orthognatic surgery treatment planning in a 3D environment - a case report.           

Michał Urzędowski,  Jacek Drążek, Marcin Olek, Wojciech Stós

19.    

Resorpcja korzeni zębów stałych u pacjentki z zespołem Turnera – opis przypadku.
Root resorption in permanent teeth in patient with Turner syndrome – case report.          

Joanna Laskowska, Anna Paradowska-Stolarz, Krzysztof Słonik

20.    

Wpływ morfologii szczękowo-twarzowej na zmiany degeneracyjne stawu skroniowo-żuchwowego i położenie wyrostków kłykciowych oceniane za pomocą CBCT u pacjentów ortodontycznych - badanie pilotażowe.
The influence of maxillofacial morphology on temporomandibular joint degenerative alterations and condyle position assessed by CBCT in orthodontic patients-a pilot study.

Sebastian Dygas,  Izabela Szarmach

21.    

Mniimplanty ortodontyczne jako zakotwienie do ekstruzji zatrzymanych kłów w żuchwie i szczęce- prezentacja dwóch przypadków.     
Orthodontic mniimplants as anchorage to the extrusion   of retracted canines in the mandible and maxilla - presentation of two cases

Klaudia Szumilas,  Marta Gibas-Stanek, Izabela Majewska, Wojciech Stós

22.    

Chirurgiczne leczenie recesji dziąseł jako przygotowanie do leczenia ortodontycznego –prezentacja przypadków klinicznych.  
Surgical treatment of gingival recessions prior to orthodontic treatment – presentation of clinical cases.           

Zuzanna Oruba,  Marta Cześnikiewicz-Guzik, Małgorzata Pihut, Wojciech Stós

23.    

Zastosowanie dodatkowych elementów zgrzewanych do pierścieni ortodontycznych zwiększających ich retencję w masie wyciskowej.       
The use of additional welded elements to orthodontic rings increasing their retention in the impression material.           

Szczepan Żabicki, Klaudia Czarnecka, Wojciech Stós

24.    

Efekt odmłodzenia twarzy po operacji ortognatycznej.          
Facial rejuvenation after orthognathic surgery.

Rafał Nowak, Anna Olejnik, Szymon Przywitowski, Ada Kaczmarek

25.    

Modyfikacja aparatu Herbsta u pacjenta z wadą klasy II.        
The modified Herbst appliance in a case Class II malocclusion patient.

Aleksandra Sikora, Rafał Gogacz, Elżbieta Figas-Kubica

17:30 - 19:00    Walne zebranie PTO, wybory

20:30 - 01:30    Gala Dinner (Gdańsk, Stary Maneż)

 

08:00 - 16:00 Rejestracja uczestników

SESJA NAUKOWA I

Prof. Małgorzata Zadurska - przewodnicząca
Dr hab. Konrad Małkiewicz
Dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek

09:00 - 09:40    Ingrid Różyło-Kalinowska

Diagnostyka obrazowa zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych
Imaging diagnosis of temporomandibular joints

09:40 - 10:20    Kazimierz Szopiński

Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej wiązką stożkową w diagnostyce zaburzeń stawów skroniowo - żuchwowych
Magnetic resonance imaging and cone beam computed tomography in assessment of disorders of the temporomandibular joints

10:20 - 10:30  Marcin Derwich, Maria Mituś-Kenig, Elżbieta Pawłowska 

Ocena morfologii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zmian zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych w badaniu tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) u pacjentów przed leczeniem ortodontycznym
The assessment of the morphology of the temporomandibular joints (TMJs) and the presence of the osteoarthritic changes within the TMJs in cone-beam computed tomography (CBCT) images in patients prior to orthodontic treatment

10:30 - 10:40  Aleksandra Maciejewska-Turek, Małgorzata Bilińska, Hans L. L. Wellens, Piotr S. Fudalej 

Zmiana kształtu czaszki trzewnej w okresie pokwitania mierzona za pomocą morfometrii geometrycznej
Craniofacial shape from pre- to post- adolescence

10:40 - 10:50  Małgorzata Kuc-Michalska, Agnieszka Szemraj-Folmer, Katarzyna Becker, Paweł Plakwicz 

Grubość kości wyrostka zębodołowego przedniego odcinka szczęki u pacjentów z III klasą szkieletową w stosunku do inklinacji siekaczy górnych, badanie retrospektywne w obrazowaniu tomografii stożkowej
The thickness of the alveolar bone in the anterior maxilla in Class III patients in relation to incisors inclination. A retrospective cone-beam computed tomography study

10:50 - 11:00  Edyta Kalina, Bartłomiej Górski, Małgorzata Zadurska 

Ocena wpływu leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia zębów siecznych i kłów w żuchwie - badanie prospektywne
The impact of orthodontic treatment on periodontal status of mandibular incisors and canines - prospective study

 

11:00 - 11:30    Przerwa kawowa

 

SESJA NAUKOWA II

Prof. Izabela Szarmach - przewodnicząca
Prof. Joanna Lis
Dr n. med. Edyta Gąsiorowska
Dr Jolanta Jarka

11:30 - 12:20    Jan van der Perre i Dymphna Vangeel

Jak sprawić aby współpraca pomiędzy ortodontą a chirurgiem działała jak dobrze naoliwiony mechanizm - szkoła belgijska
Make it work! The essentials about cooperation between orthodontist and surgeon

12:20 - 13:00    Federico Migliori (wykład sponsorowany przez Align Technology)

Efektywność w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładek
Efficiency in digital aligner orthodontics

13:00 - 13:10  Jacek Kotuła, Piotr Smołka, Michał Sarul, Beata Kawala 

Na ile wiarygodne są pomiary cefalometryczne, które prowadzą nas do chirurgicznego leczenia wad zgryzu?
How reliable are the cephalometric measurements that lead us to the surgical treatment of malocclusion?/em>

13:10 - 13:20  Piotr Smołka, Jacek Kotuła, Michał Sarul, Beata Kawala 

Porównanie trafności diagnostycznej analiz cefalometrycznych kąta ANB i Kąta Tau do oceny strzałkowej relacji szczęki i żuchwy w planowaniu zabiegów chirurgii ortognatycznej
Comparison of the diagnostic accuracy of cephalometric analyzes of the ANB angle and the Tau angle for the sagittal assessment of the maxillary-mandibular relationship in planning orthognathic surgery procedures

13:20 - 13:30  Anna Widmańska-Grzywaczewska, Jerzy Perendyk 

DSD oraz leczenie nakładkami - leczenie interdyscyplinarne
DSD and orthodontic treatment with aligners -  interdisciplinary procedures.

 

13:30 - 14:30    Lunch

 

SESJA NAUKOWA III

Prof. Krzysztof Woźniak - przewodniczący
Dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska
Dr n. med. Anna Urbaniak
Dr Jolanta Sajkowska

14:30 - 15:10    Michael Gunson

Patologia wymowy vs patologia mowy
Speech pathology vs the pathology od speech

15:10 - 15:50    Izabela Szarmach

Wspomaganie przemieszczania zębów w leczeniu ortodontycznym - czy tylko ważny jest czas?
Assisted tooth movement in orthodontic treatment - is the time the main concern?

15:50 - 16:00  Monika Walerzak, Konrad Walerzak, Magdalena Baszun 

Orthodontic wall - blaszka kortykalna wyrostka zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy a ograniczenia przemieszczeń dekompensacyjnych w leczeniu wad szkieletowych klasy III
Orthodontic wall - cortical plates of the alveolar process of the maxilla and  of the mandible and limits of the decompensation orthodontic tooth movement in the treatment of skeletal class III  malocclusion

16:00 - 16:10  Krzysztof Dowgierd, Agnieszka Predko-Engel, Martyna Dowgierd 

Hiperplazja wyrostka kłykciowego: analiza wyników leczenia chirurgiczno-ortodontycznego
Mandibular Condylar Hyperplasia: A  Follow-Up Study

16:10 - 16:20  Agnieszka Predka-Engel, Martyna Dowgierd, Krzysztof Dowgierd 

Zastosowanie kondylektomii w leczeniu asymetrii twarzy z powodu przerostu wyrostka kłykciowego HH, leczenie ortodontyczno-chirurgiczne
The use of condylotomy in the treatment of facial asymmetry due to HH condylar hyperplasia, orthodontic and surgical treatment

16:20 - 16:30  Łukasz Kaczmarek, Michał Szałwiński, Magdalena Szałwińska, Beata Kaczmarek 

Przygotowanie do zabiegów ortognatycznych. Współpraca ortodonta-chirurg-fizjoterapeuta na podstawie doświadczeń własnych
Preparation for orthognathic surgery. Orthodontist-surgeon-physiotherapist cooperation based on own experience.

16:30 - 16:40  Krzysztof Dowgierd 

Rekonstrukcja implantoprotetyczna u pacjentów rozszczepowych po rekonstrukcji wolnymi płatami opartymi na mikronaczyniowych zespoleniach
Dental implants and prosthodontic reconstruction in cleft patients with microsurgical reconstruction of maxillary cleft critical size defects in adolescents and young adults

16:40 - 16:50  Małgorzata Kotarska, Beata Kawala, Joanna Lis, Michał Sarul 

Frenulotomia - leczy czy "liczy"?
Frenulotomy – indications or calculations?

16:50 - 17:00  Adam Ziemlewski, Magdalena Ziemlewska, Anna Urbaniak 

Współpraca wielospecjalistyczna w przypadku leceznia szkieletowych wad zgryzu powikłanymi brakami w uzębieniu - własne protokoły postęowania.
Interdisciplinary cooperation in dentofacial deformities treatment concerning partially or full edentulous patients - individual therapy protocols.

17:00    ZAKOŃCZENIE 23. ZJAZDU PTO

 

 

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY I - MICHAEL GUNSON

Kurs będzie składał się z trzech bloków tematycznych:

Estetyka twarzy w aspekcie funkcjonalnym: kompleksowe podejście umożliwiające uzyskanie estetycznych rezultatów leczenia
Functional Facial Esthetics: a comprehensive approach to achieving esthetic results.

Powikłania ortodontyczne związane z chirurgią ortognatyczną
Orthodontic complications with orthognathic surgery

Dlaczego stawy skroniowo-żuchwowe moich pacjentów wyglądają właśnie tak? Dlaczego powinienem się tym przejmować?
Why Do My Patient’s Temporomandibular Joints Look Like That? And Why Should I Care?

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY II - BERNHARDT EGGER

Bioestetyka, bliższe spojrzenie na naturę
Bioesthetic, a closer look at nature

09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY III - FEDERICO MIGLIORI (wykład sponsorowany przez Align Technology)

Efektywność w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładek
Efficiency in digital aligner orthodontics

 

 

Get Together

19:30 - Hotel Sheraton, Sopot

Gala Dinner

20:30 - Stary Maneż, Gdańsk

- hasło przewodnie imprezy "Złote przeboje, złote stroje" / motto of the event "Golden hits, golden outfits"

- zachęcamy aby wykorzystali Państwo w swoich strojach złoty dodatek / we encourage you to use a golden accessory in your outfits

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY