13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
PROGRAM 
24. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO
 
Zachęcamy do poznania Wykładowców 24. Zjazdu PTO i zapoznania się z tematyką ich wykładów
 
 
08:30 - 17:30    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 24. ZJAZDU PTO
 
09:30 - 17:00    KURS PRZEDZJAZDOWY I
Iwo Marek 
Sztuka i nauka w leczeniu interdyscyplinarnym
The art and science of interdisciplinary treatment
 
Wielu pacjentów zgłaszających się dziś do gabinetów ortodontycznych to osoby dorosłe. Często mają oni późne uzębienie mieszane - czyli zęby naznaczone różnymi problemami, w tym zmianami przyzębia polegające na utracie kości wokół zębów, braki w uzębieniu, założone mosty, implanty i korony - a mimo to domagają się leczenia.

Wiele osób ma duże potrzeby estetyczne i wymaga nie tylko prostych, ale pięknych, prostych zębów, a do tego niezbędne jest leczenie protetyczne.
Aby to osiągnąć, konieczne jest leczenie protetyczne. Następnie należy wziąć pod uwagę młodszych pacjentów cierpiących na agenezję zębów, w tym agenezję mnogą - są to pacjenci protetyczni, interdyscyplinarni od najmłodszych lat. Leczenie tych pacjentów wymaga zebrania zespołu specjalistów, stworzenia szczegółowego planu interdyscyplinarnego i wyznaczenia koordynatora leczenia.
Na podstawie licznych opisów przypadków autorzy wyjaśniają, w jaki sposób tworzy się szczegółowy plan leczenia plan i protokół leczenia tworzony jest dla pacjenta interdyscyplinarnego. Opisują pacjentów z rozległymi problemami z przyzębiperiodontologicznymi  (agresywne zapalenie przyzębia), pacjentów z pojedynczą i wielokrotną agenezją oraz młodych ludzi, którzy stracili przednie zęby w wyniku urazu i wymagają zamknięcia przestrzeni oraz autotransplantacji. Na koniec omawiają techniki tworzenia kości poprzez ortodontyczne przemieszczanie zęba w pionie i poziomie w celu ułatwienia przyszłej implantacji.
 

Many patients presenting at orthodontic practices today are adults. They often have a late mixed dentition – that is, teeth marked by various problems including periodontal changes involving loss of bone around the teeth, missing teeth, installed bridges, implants and crowns – and yet they demand or even need orthodontic treatment. Many have strong aesthetic demands and require not just straight teeth, but beautiful straight teeth, and prosthetic treatment is necessary to achieve this. Then we need to consider younger patients suffering from agenesis of the teeth including multiple agenesis – these are prosthetic, interdisciplinary patients from an early age. Treating these patients requires that a team of specialists is put together, a detailed interdisciplinary plan created and a treatment coordinator appointed.
Using a large number of case histories, the authors explain how a detailed treatment plan and protocol is created for the interdisciplinary patient. They describe patients with extensive periodontal issues (aggressive periodontitis), those with single and multiple agenesis and young people who have lost front teeth to injury and require space closure and autotransplants. Finally, they discuss the techniques of creating bone by orthodontic movement of the tooth vertically and horizontally to facilitate future implantation. 

 

09:30 - 17:00    KURS PRZEDZJAZDOWY II
Jose Chaques Asensi

Finishing: cele i procedury postępowania / Finishing: procedures and esthetic interdisciplinary considerations 

CZĘŚĆ I
- Definiowanie ortodontycznego "ideału".
- To co najważniejsze: właściwe szeregowanie zębów.
- Prawidłowa okluzja: zęby przedtrzonowe.
- Prawidłowa okluzja: zęby boczne.
- Zastosowanie krótkich i długich wyciągów międzyszczękowych.
CZĘŚĆ II
- Aspekty odtwórcze w finishingu:  wartość kompozytu.
- Zarządzanie tkankami miękkimi w odcinku przednim: Estetyka dziąsłowa.
- Jak osiągnąć piękny uśmiech.

PART I
- Defining the orthodontic “ideal”.
- First things first: Achieving a proper alignment.
- Complete the occlusal setting: the premolar area.
- Complete occlusion in the posterior region.
- Use of short and long elastics.

PART II
- Restorative aspects in Finishing: The value of composite.
- Managing soft tissues in the anterior region: Gingival esthetics.
- How to achieve a beautiful smile.

08:00 - 17:30 Rejestracja uczestników

 

SESJA NAUKOWA I

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska - przewodnicząca
Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek
Dr Magdalena Łoboda

08:20 - 08:30    Otwarcie, przywitanie Uczestników  

08:30 - 10:20    Raul Ferrando Cascales 

Protokół kliniczny dla odbudowy protetycznej w wielodyscyplinarnym leczeniu ortodontycznym: "resto first, resto early, resto post".
Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary orthodontic treatment: “resto first, resto early, resto post"

10:20 - 11:00    Stavros Kiliaridis 

Rola mięśni żucia  i obciążenia okluzyjnego w leczeniu ortodontycznym oraz stabilizacji zwarcia: pomijane czynniki
The role of masticatory muscles and occlusal loading in the orthodontic treatment and stability: The neglected factors

11:00 - 11:10   DYSKUSJA 

11:10 - 11:40   Przerwa kawowa 

 

SESJA NAUKOWA II

Dr hab. Izabela Szarmach - przewodnicząca
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek
Dr n. med. Beata Walawska

11:40 - 12:20  Jan Pietruski 

Ortodoncja: estetyka – tak, ale funkcja przede wszystkim!
Orthodontics: esthetics – yes, but first of all function!

12:20 - 13:00  wykład sponosrowany Dental Monitoring 

13:00 - 13:10  DYSKUSJA

13:10 - 14:00    Lunch

 

SESJA NAUKOWA III

Prof. dr hab. Joanna Lis - przewodnicząca
Dr n. med. Liwia Minch
Dr n. med. Anna Urbaniak
Dr n. med. Konrad Perkowski

14:00 - 14:40  Ivo Marek 

Orto-protetyczna rekonstrukcja zwarcia u pacjentów ze znacznym starciem zębów
Ortho-prosthodontic reconstruction of dentition in patients with massive abrasion

14:40 - 15:20  Thor Hendrikson

Jak możemy sprawić, aby nasze leczenie alignerowe było bardziej efektywne?
How can we make our clear aligner treatments work better?

15:20 - 15:30  DYSKUSJA

15:30 - 15:40  Referat 1

15:40 - 15:50  Referat 2

15:50 - 16:00  Referat 3

16:00 - 16:10   Referat 4

16:10 - 16:20   Referat 5 

16:20 - 16:30   Referat 6

 

16:30 - 17:00    SESJA PLAKATOWA

Dr hab. Barbara Biedziak - przewodnicząca 
Dr hab. Konrad Małkiewicz
Dr n. med. Joanna Kaczyńska
Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

17:00 - 18:30    Walne zebranie PTO

20:00 - 01:30    Gala Dinner 

 

08:00 - 16:00 Rejestracja uczestników

 

SESJA NAUKOWA I

Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska - przewodnicząca
Dr hab. Piotr Buczko
Dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska
Dr n. med. Beata Bugała-Musiatowicz

09:00 - 09:40  Jose Chaques-Asensi

Finishing ortodontyczny: strategie postępowania w codziennej praktyce
Finishing  procedures in everyday practice 

09:40 - 10:20  Josef Kučera 

Retencja i stabilność po leczeniu ortodontycznym - powikłania w fazie retencji 
Retention and stability after orthodontic treatment - complications in the retention phase

10:20 - 10:30  DYSKUSJA

10:30 - 11:00    Przerwa kawowa

 

SESJA NAUKOWA II

Prof. dr hab. Beata Kawala - przewodnicząca
Dr n. med. Edyta Gąsiorowska
Dr n. med. Bogna Racka-Pilszak
Dr n. med. Magdalena Kalinowska

11:20 - 11:40    Simon Littlewood

Przezroczyste plastikowe aparaty retencyjne: materiały, konstrukcja, zasady użutkowania oraz jak skłonić naszych pacjentów do ich noszenia?
Clear plastic retainers: materials, design, wear schedule and how to get our patients to wear them

11:40 - 11:50   Referat 7

11:50 - 12:00   Referat 8

12:00 - 12:10   Referat 9

12:10 - 12:20   Referat 10

12:20 - 12:30   Referat 11

12:30 - 12:40   Referat 12

12:40 - 12:50   Dyskusja

13:00 - 14:00    Lunch

 

SESJA NAUKOWA III

Dr hab. Jan Borys - przewodniczący
Dr hab. Agnieszka Machorowska-Pieniążek
Dr hab. Agnieszka Lasota
Dr n. med. Irena Grodzka 

14:00 - 14:50  Bjorn Ludwig 

Cyfrowa Ortodoncja i drobne procedury chirurgiczne: najbardziej interdyscyplinarna ERA ORTODONCJI
Digital orthodontics and some small surgical interventions: The most interdisciplinary ERA of ORTHO 

14:50 - 15:30  Itamar Friedlander

Chirurgiczna koncecja ortodontyczna SOC
The Surgical Orthodontic Concept 

15:30 - 15:40    DYSKUSJA

15:40 - 16:00    Przerwa kawowa

 

SESJA NAUKOWA IV

Prof. dr hab. Małgorzata Pihut - przewodnicząca 
Dr hab. Michał Sarul
Dr n. med. Monika Sawicka
Dr Jolanta Jarka

16:00 - 16:40    Małgorzata Pietruska 

Zarządzanie tkankami miękkimi w aspekcie leczenia ortodontycznego
Soft Tissue management is the aspect of orthodontic treatment 

16:40 - 17:20  Krzysztof Dowgierd

Powikłania po leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym
Complications after orthodontic-surgical treatment

17:20 - 18:00  Katarzyna Wiśniewska

Wykorzystanie zakotwień szkieletowych do ortopedycznej protrakcji szczęki u młodocianych 
pacjentów z wadami klasy III

Bone anchored maxillary protraction in adolescent patients with Class III malocclusion 

18:00 - 18:10   DYSKUSJA

 

18:10 - 18:30    Wręczenie nagród za najlepszy referat i najlepszy plakat (kliniczny i naukowy)    

 

18:30                 ZAKOŃCZENIE 24. ZJAZDU PTO

  • 09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY I    
    Itamar Friedlander 
    SOC (Chirurgiczna koncepcja ortodontyczna)
    The Surgical Orthodontic Concept

Obecnie pacjenci ortodontyczni z umiarkowanymi lub poważnymi rozbieżnościami szkieletowymi są kandydatami do leczenia za pomocą różnych kompensacyjnych technik ortodontycznych, chirurgii ortognatycznej lub kombinacji obu tych metod.Kompensacyjne leczenie ortodontyczne prowadzone w tego typu wadach wiąże się z szeregiem powikłań periodontologicznych, wynikających z ustawienia zębów poza kością. Oprócz nieodłącznej śmiertelności, chirurgia ortognatyczna może powodować szereg poważnych powikłań, opisanych w literaturze.
"SOC" jest połączeniem różnych periodontologicznych i regeneracyjnych technik chirurgicznych stosowanych w ortodoncji, które  ułatwiają leczenie pacjenta ortodontycznego z umiarkowanymi rozbieżnościami szkieletowymi w 3 płaszczyznach.
Ta nowa wizja wymaga ścisłej współpracy i pracy zespołowej pomiędzy chirurgiem i ortodontą. Prawidłowe zastosowanie tej koncepcji zapewnia doskonałe wyniki: po pierwsze, zmniejsza występowanie powikłań związanych  z operacjami ortognatycznymi a po drugie pozwala uniknąć wszelakich problemów związanych z przyzębiem jako konsekwencji kompensacji ortodontycznej.
09:00 - 17:00    KURS POZJAZDOWY II FEDERICO MIGLIORI (wykład sponsorowany przez Align Technology)Efektywność w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładekEfficiency in digital aligner orthodontics

18:00    Uroczyste otwarcie zjazdu
Congress Opening Ceremony
19:30    „Spotkajmy się” - Koktajl Powitalny
“Get together” Welcome Coctail Get Together

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. St. Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

21:00    Wycieczka po Białymstoku - start spod Opery (dla dla chętnych - max. 50 osób)
20:00 - 1.30    Gala Dinner
 
    Wycieczka Biebrza - 16.09.2023 - max 12 os.
    Wycieczka Białowieża - 16.09.2023 - max 10 os.
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY